ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ] ಮೊನಿಬೋಬ್ - ಸಮೀಕ್ಶಾ [ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್]

ಪಾರಂಪರಿಕ್, ಪ್ರಭಾವಿತ್ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮೊನಿಬೋಬ್

ಬೂಕ್: ಮೊನಿಬೋಬ್, ಕವಿ: ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ
ಪ್ರಕಾರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ/ನಾಗರಿ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್
: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಪಾನಾಂ: 96, ಮೋಲ್: ರು. 125

ಮೊನಿಬೋಬ್ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚಾ ಉಗ್ತಾವಣಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಆಪವ್ಣೆಂ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾವೆಂ ಕವಿಚಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿಚೆರ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ಪಳವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಕವಿತಾಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಕವಿನ್ ವಾಚ್ಲೆಲೆಂ ಕವಿತಾ "ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್!" ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಏಕ್ ದುದಾ ಆಯ್ದಾನ್ ಏಕ್ ಕೊಯ್ತೊ ಆನಿ ಏಕ್ ತಾಳೊ! "ಮೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶ್ ವಾಸಿಯೋಂ" ಮ್ಹಳ್ಳೊ! ಕವಿತಾ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ವಿನತಿ ಕರ್‍ತಾ ತಸೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಿನತೆಕ್, ಕ್ರಿಯಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮುಖ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮುಖ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೂದ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಆಂಕ್ವಾರಿಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಳೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ! (ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕ್‍ಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್?) ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚಿ ಬೋಬ್ ಮೊನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆಂನ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಕವಿತಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕವಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೃಶ್ಟೆನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೃಶ್ಟೆವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ತಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಘುರ್‍ತಾಭರಿತ್ ನಿರ್ಧಿಶ್ಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಸವೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂವೇದನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಾ ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಶನಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಅತ್ತಾಂ ಏಕ್ ಆನಿ ಘಡಿಯೆಕ್ ದುಸ್ರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾತಾತ್. ಹೆಂ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊಳಿ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವೊಳಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಳ್ತಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತ್ಯೊ ವೊಳಿ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್ತಾತ್ ವಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಬರಿ ತಕ್ಲಿ ಮಿರ್ಮಿರಾಯ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಜರೂರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸರಾಗ್ ವಿವರಣಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಿ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸುಡಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಚಾರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಥೆಂಕುನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ರುಪಾಂಕ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಳ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಫಕತ್ತ್ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಥಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಡ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಉಟಯಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಸಮಾಜೆಚಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವಾ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೆ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರುಪಾನ್ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್. ಹಿ ಕಲಾ ಕಾನಡಿಚಾ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ. ಜಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ತ್ಯಾ ಶೈಲೆಕ್ ’ಬಾಮುಣಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿ ಥೊಡಿ ಸೊಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಸಿಂಬಾಲಿಸಮಾ ಥಳಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಲೆಂತ್ ಉತಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಉತಳ್ ಫಕತ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ (ವಿಚಾರಾಂಕ್) ಆನಿ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ (ಉತ್ರಾಂ) ತೆವ್ಶಿಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ತೆಂ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮಾಲ್ವಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಭಾವಿಥಳ್ ಪಾರಂಪಾರಿಕ್‌ಪಣಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ದೀವ್ನ್ ಅಲಂಕಾರಾಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರುನ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆವಾಧೀನ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾ, ಎಚ್ಚೆಮ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ರೂಪಕಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಜಶೆಂ ಕನ್ನಡಚ್ಯಾ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಬರಿ. ಪುಣ್ ಚಡ್‍ಶೆಂ ಹಿಂ ರೂಪಕಾಂ ಆಲ್ಮಾರಿ ಭಿತರ್ ದಾಳುನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬುಕಾಂಬರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾ ಹಾತಿಂ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಉಡ್ಡಾತಾತ್. (ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದ್ವಂದ್ವಾಚಿ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಜೀವ್ಘಾತ್ ವಾಡ್ತಾತ್!) ದೆಕುನ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಪರಿಗತೆಕ್ ವರ್ಗಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರುಚಾನಾ. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಪಾಟಿಂ ನವೋದಯಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪಾಸ್ಟಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಹೆಂ ನಿರಾಸ್‌ವಾದಾಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಿಪಣಾಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದವರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್ ಜಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ಲೊ ಕೆ. ಎಸ್. ನ..

ಹ್ಯಾ ತೀನ್‍ಯ್ ವರ್ಗಾಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಚೊ ಜೋನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ತಾಣೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಪಣಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ದಿಲಾಂ ಅಲಂಕಾರಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ನಾ. ಪ್ರಭಾವಿ ರೂಪಕಾಂ ಆನಿ ಭಳಾಧೀಕ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತೆಂತ್ ಮೊಳ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಾ ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಶನಾಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಆಶಾವಾದಿ ವಾ ನಿರಾಸ್‌ವಾದಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರುನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್‌ಪಣಾಚಾ ಕಯ್ದಿಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ "ಆವಯ್!" ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಚಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಶೆರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ’ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ’ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಒಪ್ಯೆತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಎಕಾಚ್ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಗತೆತೆಕಿದ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಥಳಾರ್ ಅನುಭವ್ಸಿತಾನಾ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿಚಾರ್ ಉಟಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಆಶೆ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಪೆಸ್ಸಿಮಿಸಮಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ತತ್‌ಕ್ಶಣಾಕ್ ಧಯ್ರಾಧೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಘರ್ಶಾಕ್ ದೆಂವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಪಾಳ್ಚಾ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಶಾಚೆಂ ಭಿಂ ವೊಂಪ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಪಾರ್‍ಲೆಲೆ ಘುರ್ತ್ ಭಳಾಧೀಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಹೆ ಘುರ್ತ್‍ಚ್ ಬಂಡಾಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾತ್. ಹೊ ಬಂಡಾಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಭಳಾಧೀಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಆನಿ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ

"ಚುಕಿ ಆಶ್ಯೊಚ್ ಜಾವ್ನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್
ಗರೀಬಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ನೆಣ್ತೆಪಣ್ ಲಕ್ತಾ..."


ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಹಿತಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ವಿಚಾರಾತೆವ್ಶಿಂ ಲಕ್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ದೂರ್‌ದೃಶ್ಟಿಚೆಂ ಕುರ್ಡೆಂಪಣ್! ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ವರ್ತಮಾನಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಭೂತ್‌ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಚುಕಿಂಕ್ ವರ್ತಮಾನಾ ಭಿತರ್ ರಾವೊನ್ ಭವಿಶ್ಯತಾಚಾ ದಿಸವ್ಣೆಕ್ ಪರಿಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಗತೆಭರಿತ್ ಜಾತಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಪ್ರಗತೆಚಾ ನಾಂವಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ್! ವಾ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಸಪಾಣ್ ಮಾತ್ರ್!

"ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಾ ದುದಾಚಾ ಆಯ್ದಾನಾಕೀ
ತ್ಯೆ ಕೊಯ್ತೆಕೀ
ಆತಾಂ ದಿಶಾ ಚುಕ್ಲ್ಯಾ....."


ಆಶೆಂ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅನುಭವ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಶನಾಂತ್ ದೋನ್ ನವೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾತ್. ಹೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ತೆ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ್! ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಿ ದಿಶಾ ಚುಕ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಸಂಸಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ತಾಂಚಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಖರೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ.

"ಜೀಬ್ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್
ರೂಕ್ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್...


"ಗೊರ್ವಾಂ ಸರ್ವ್ ಗಾಯೊ ಜಾವ್ನ್
ಗಾಯೊ ಸರ್ವ್ ದೇವ್ ಜಾವ್ನ್...."


ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಳೆಯಾ....

"ಏಕ್ ದುದಾಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ
ಆನಿಂ ಏಕ್ ಕೊಯ್ತೊ.....
ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ
ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶ್ ವಾಸಿಯೊಂ!"


ಹ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್‌ವರ್ತಾಚಾ ಸೊಲಿಟರಿ ರೀಪರ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೋಟಿಶ್ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ತಾಳೊ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಕ್ ಅನುಭವ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಕವಿತೆಕ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾನಾ ಉಟಂವ್ಚಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಖುದ್ಧ್ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ವರ್ಡ್ಸ್‌ವರ್ತ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಗಾಯನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾ ಕವಿಚಾ ಮುಕಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಗಾಯನ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲಲೊ ಕವಿ ದೋನ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಶನಾಕ್ ಎಕಾ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರುಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಸಾರ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಶಣಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೊಲಿಟರಿ ರೀಪರಾಂತ್ಲೆಂ ಗಾಯನ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚೊ ತಾಳೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಶೆಂ ಕರ್‍ತಾ. ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಸೊಲಿಟರಿ ರೀಪರಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಗಾಯನ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚೊ ಎಕ್ಸುರೊ ತಾಳೊ ನಿಜಾಯ್ಕ್‍ಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್? ಕಾಂಯ್ ಹೆಂ ತೆದ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೋನ್ ಸಮಾಜೆಂಚಿ ದಿಶಾ?! ಥಂಯ್ಚರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಅಸಮಾನ್ಯ್ ಗಾಯನ್! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಮಾನ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ತಾಳೊ! ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ಲೊ! ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಭ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಇಮಾಜೆಂಕ್ ಕೊಯ್ತೊ ಆನಿ ದುದಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಕ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಭಳಾಧೀಕ್ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್! ಜಶೆಂ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಗೀತ್ ಕವಿಕ್ ಪಯ್ಣಾ ವಯ್ಲೊ ಥಾಂಬೊನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ! (ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತೊ ಆಯ್ಕಾತಾ? ವಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ? ವಾ ದುಖಾನ್ ಬುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ತೊ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚಾ ರುಪಾರ್ ದೆಖ್ತಾ? ವಾ ದಾಕಯ್ತಾ?) ಥಂಯ್ಚರ್ ಕವಿ, ಸಮಾಜೆಕ್ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ರುದಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಏಕಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾ. ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾಸರೀ ಕವಿ ದಿಶಾ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೊ ಆನಿ ದುದಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾ! ದೆಕುನ್ ತೊ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ತೊಚ್ ತಾಳೊ ಉಚಾರ್‍ತಾ. ಥಂಯ್ಚರ್ ಕವಿಕ್ ಗಾಯನ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ (ತೀರ್) ವಿಚಾರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ತಿಸ್ರೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನೀ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ವಿಚಾರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೊ ವಿಚಾರ್ ಅತಿಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಅತಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಲಿಸಾಂವಾಚೆಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ಟರ್ ಬೆನ್ಸಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಳ್ಶೆವ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಕವಿತಾ ಹಾತಿಂ ಧರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾ.

ಹೆಂ ಚಾ.ಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪಳವ್ಯೆತ್.

"ಮಾಮ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ...."

ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುವೆಯ್ಟಾಚಾ ರೈಟರ್ಸ್ ಫಾರಮಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚ್ಯಾ "ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್" ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹಾವೆಂ ಹಿಂದಿಂತ್ ವಿಮರ್ಶಾಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಏಕ್ ಲಾಭಿ ಆಸಾ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಿಸೀ ಕೊ ಭೀ ಮಿಲ್ತಾ ಹೆ! ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಉರ್ದುಚೆ ಸಾಹಿತಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಲ್ಲಿನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾವೆಂ ಲೇಖನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾವೆಂ "ಮಾಮ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ...." ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕೆಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ತೆಚ್ ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಉರ್ದುಚೆ ಸಾಹಿತಿ ತ್ಯಾ ರೂಪಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾನಾ "ಯೆ ಉನ್ಹೋಂನೆ ಕೈಸೇ ಸೋಚಾ? ಐಸಾ ಭೀ ಹೊ ಸಕ್ತಾ ಹೆ?" ಮ್ಹಣಾಲೆ.

ಹೆಂಚ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಶನಿಸಮ್! ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಳಾಧೀಕ್ ಇಮಾಜೆಚಿಂ ರುಪಾಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪ್ರಭಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಸ್ತವಾಂತ್ ರಡ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಪ್ಣಾಂಚಿ ರಾಂದ್ಣಿ ಜಳ್ಚಿ ದಿಸಾನಾ. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಚಿ ಮೊಡ್ಕಿ ಖತ್ಕತೊನ್ ಉಮಾಳ್ಚಿ ದಿಸಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಶ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಪಾಸೊನ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೇನಾ. ಜಶೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಭಳಾಧೀಕ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ತಾ ತಶೆಂ! ಕಾಂಯ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಮೊನಿಬೋಬ್!? ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಿ ಬೋಬ್ ’ಮೊನಿ’ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಹಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೊನೆಪಣ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಬಂಡಾಯ್ ಆಸಾ.

ಸಮಾಜ್‌ಮುಖಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫಕತ್ತ್ ವರ್ತಮಾನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ವರ್ತಮಾನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಭೂತ್‌ಕಾಳಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾ ಆನಿ ಭವಿಷ್ಯತಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಭೂತ್‌ಕಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಭವಿಶ್ಯತಾಕ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್ಲ್ಯಾರೀ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ವರ್ತಮಾನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಭೂತ್‌ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲೊನ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಭವಿಶ್ಯತಾಚಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಭಾಂದ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವೊರಾವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ವ್ಹಾಡೊಂಕ್ ಭೂತ್‌ಕಾಳಾಕ್‍ಚ್ ಆಶೆತಾ. ಆನಿ ಹಿಂವ್ ಲಾಗ್ಲೆಲಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಖೊವ್ಳುನ್ ನಿದ್ತಾ ತಶೆಂ ಆಬಾನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಚೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡೀತ್ತ್, ಪುತಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಆಸ್ತೆಕ್ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿ ಗಡ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ದಾಕಯಿತ್ತ್, ಗಾಂವ್ಚಾ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ನಾತ್ವಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿತ್ತ್, ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡೀತ್ತ್ ಮೆಂದು ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಾಣ್ಸುಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ನ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಕೊವ್ಳುನ್ ಭಾಶೆಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಧಮ್ಮಾರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಜೊಕ್ತೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲಿಸಾಂವಾಕ್ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ದೀವ್ನ್! ಅಸಲಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಆಯ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಗರ್ಜ್? ಆಸಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಆನಿಂ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಕವಿ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಉಚಾರ್‍ಚೊ ಕವಿ ಆಸ್ತಾ. (ಆಶೆಂಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನವ್ಯಾಚಾ ಅಂತಿಮ್ ಕಾಳಾರ್) ಆನಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಯಂತ್ರಾಂ (ಕೈಗಾರಿಕ್) ಕ್ರಾಂತಿಚಾ ವೆಳಾರ್! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದಣ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್? ಯು ಟರ್ನ್ ತರೀ ತೊ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಆಶೆನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ "ಖಂಯ್ಚರ್ ಪಳೆ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಆಸಾನಾ ಥಂಯ್ಚರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮತ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವಿತ್!. ಹೊಚ್ ಗೂಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸಂಶೋಧನಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಆನಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾತಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ತದ್ವಿರುದ್ಧ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ಲಿಂಬೊ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತೆರ್ ವಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ವಾಣಾಂಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿಚೆ ವಿಚಾರ್ ಸಿಂಬಾಲಿಸಮಾಚಾ ಬುನ್ಯಾದೆರ್ ಉಭೆ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘುರ್ತಾಂಕ್ ಕವಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಪರ್ಮಾಣೆಂ ವರ್ಣನ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ (ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೀಬ್ ಆನಿ ರೂಕ್) ಕವಿ ಖುದ್ಧ್ ಏಕ್ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘುರ್ತಾಸವೆಂ ಇಂಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಶೆಂ ಜಾತಾನಾ ದೋನ್ ಸಮಾಜ್ಯೊ ದೋನ್ ಘುರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆಂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಹಾಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾಂ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ವಾಪಾರ್‍ಲೆಲೆಂ ಘುರ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂಚಿಂ ಭಳಾಧೀಕ್ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಎಕಾ ರುಪಾನ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಾಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಎಕಾ ರುಪಾನ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಫಾವೊ. ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್‍ಪ್ಯೂಜಿಯನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ತಸಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ "ಆವಯ್" ಕವಿತಾ ಬರೆಂ ರುಚ್ತೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿಚಾ ಅಸಲಿ ವಿಚಾರಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆಂ ಕವಿತಾ ಉದೆಲಾಂ.

ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಸ್ತ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಆಸಾ. ಸಂಕೀರ್ಣತಾಕ್ ಕವಿನ್ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಘುರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂಚ್ ಗಳ್ಸಿಲಾಂ. ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಚೊ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.

ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕನ್ನಡಾಚಾ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಅಟ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಕ್ರಾಂತೆವರ್ವಿಂ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಥೀಮ್ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. (ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಆಮ್ಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಚಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆನಿ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ್ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ! ಭಾರತಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಲ್ಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಹಿಶ್ಣುತಾ ಕ್ರಾಂತೆಚಾ ವರ್ವಿಂ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತೀ ಝಳ್ಕಾತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಕಾರಾಣಾಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಜಾಗೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ! ಪ್ರಸ್ತುತೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೂತ್‌ಕಾಳಾ ಪೂಜಾರಿ ನ್ಹಯ್! ಪ್ರಸ್ತುತೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಫಕತ್ತ್ ಪ್ರಸ್ತುತೆಕ್ ವಾಖಣ್ಚೊ. ಹೊ ಗೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತಿಯೆಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತೀ ಭೂತ್ ಕಾಳ್‍ಚ್ ಜಿಯೆತಾ! ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ಹೊ ಹ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ತಾಕಾ ವಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಿಚಾರಾಂಚೊ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಭಾಶೆಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾಶೆಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ತಿತ್ಲೊ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಭಾಸ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪುಣ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ಪಡೊಂಕ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾಸ್ ಗರ್ಜ್! ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್!

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಿಂಬಲ್ (ಸಭಾರ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಕವಿನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಥೀಮ್ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸೊಡುನ್ ದೇಶಾಚಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಉಭೆಂ ಕರ್‍ತಾ. ಹಾವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಆಸಾ. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಮೆರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶ್ ವಾಸಿಯೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಸಬ್ದ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಸಮಾಜೆಂಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾತಾನಾ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತಾ. (ಏಕ್ ಹುಕುಮ್ ಕರ್ತಾ ತಸೊ ತರ್ ಏಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾ ತಸೊ! ಏಕ್ ಬನಾಯ್ತಾ ತರ್ ಏಕ್ ರಡ್ತಾ ತಸೊ!) ಜರೀ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ನಾ ತರೀ. ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ "ಜಿಹಾದಿಂಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್" ಕವಿತೆಂತ್ "ಹಾಂವ್ ಬುಗುರಿ ಜಾಲೊಂ" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ. ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನವ್ಯಾ ಭವಿಶ್ಯಾತಾಚಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಕ್ ಬುಗರಿ ಜಾತಾ. ಆಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭವಿಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಥೆಂಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾತ್. (ಕರಾಳ್ ಭವಿಶ್ಯತಾಕ್!) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಸವೆಂ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಬದ್ಲಿತಾ.

ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಶನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಕ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್! ಆನಿ ತಿ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಭಾಶೆಂತ್, ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಆನಿ ಮತಿಚಾ ಚುರುಕಾಯೆಂತ್!.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನಿಸ್ ಸಮಾಜ್ ರಚುಂಕ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಮೊಳುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸ್ಥಿರ್ ನ್ಹಯ್! ಆನಿ ತಿ ಚಾಲ್ತಿ! ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಕವಿಚೆ ವಿಚಾರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂನಿ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಖಂಯ್ಚರೀ ದಿಸಾನಾ. ಪ್ರಗತೆಚಾ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಮುಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಳ್ಸೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿಚೊ ಹುಸ್ಕೊ.

- ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್ (ಜುಲಾಯ್, 2018)

 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸವೆಂ ಕೆಲರಾಯ್ ಫೆರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಲೇಖಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ತಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾಜಮೊ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

[बूक समीक्षा] मोनिबोब - समीक्षा [मेलवीन जे. वास, केलराय]

पारंपरीक, प्रभावीत वर्गांच्याकी एक मेट मुकार पावल्या मोनिबोब

बूक: मोनिबोब, कवी: जोन सुंटिकोप्प
प्रकार: कोंकणी कविता, लिपी: कानडी/नागरी
प्रकाशन: आशावादी प्रकाशन
प्रसतावन: वल्ली क्वाड्रस
पानां: ९६, मोल: रू. १२५

मोनिबोब कविताजम्याचा उग्तावणाक म्हाकायी आपवणें लाभ‍ल्लें. ह्या उग्तावणा काऱ्यावेळार जेदनां हावें कविचीं पयलीं उत्रां आयकालीं तेदनां म्हाका ह्या कविचेर कानडी भाशेचो प्रभाव चड आसा तशें भोगलें. फुडें पळव्यां म्हणोन बसलों. कवितागोषटी चल्ली. हांतूं कवीन वाचलेलें कविता "मन की बात!" ह्या कवितेंत एक दुदा आयदान एक कोयतो आनी एक ताळो! "मेरे प्यारे देश वासियों" म्हळ्ळो! कविता आखेर जाताना हांगासर कवी विनती कर‍ता तसो दिसलो. पूण त्या विनतेक, क्रियाची प्रतिक्रिया जावन एक मूख आनी प्रतिक्रियाची क्रिया जावन एक मूख स्पश्ट आस‍ल्लें. बूद नातलेल्या पांच आंकवारिंक जाग्वण दिल्ल्या परीं. हांगासर ताळो स्पश्ट आस‍ल्लो! (पूण निजायक‍य स्पश्ट?) त्या पाटल्यान जाग्वण आस‍ल्ली. तर ह्या कविताजम्याची बोब मोनी कित्याक?

ह्या कविताजम्यांतलेंन खंयचेंय कविता घेतल्यारी कवीन ताच्या समाजेक प्रसतूत दृश्टेन पळंवचें दिसता. ह्या प्रसतूत दृश्टेवर्वीं ताका ताचो म्हळ्ळो एक घूर‍ताभरीत निर्धिश्ट सिंबालीक संसार आसा. ह्या संसारांत तो दूसऱ्यासवें समाजीक संवेदनाक वळग जाताना जांवचा इंटर आक्षनाचो परिणाम अत्तां एक आनी घडियेक दुस्रो परिणाम जावन बदलातात. हें कवितेंच्या एका वोळी थावन दूसऱ्या वोळीक वेताना स्पश्ट कळता. सामान्य मनश्याक त्यो वोळी घुस्पडायतात वा दिसाळ्या पत्राबरी तकली मिर्मिरायतात तशें जरूर दिसतात. हें कवितेच्या सराग विवरणांत मात्र. पूण साहितिचा सर्व सांगाती विचारांक पळेताना विचारांक सुडाळ जावंक दीनासताना तांकां संकीर्ण रूप दीवन विचारां पाटल्या वा विचारांक थेंकून रावलेल्या रुपांक अलंकार करुंक साहितीन प्रयत्न केल्लें स्पश्ट कळता. आशें फकत्त विचार‌वादी थंय मात्र घडता. आशें उटयिल्ले विचार समाजेचा एका पंगडाक वा एका वांट्याक मात्र सीमीत जावन उरानासताना ते अख्ख्या समाजेक यूनिवर्सल रुपान लागू जातात. ही कला कानडिचा नव्य साहितिंची. जी कोंकणेक संपूर्ण थरान पयलें एच्चेमान प्रयोग केल्ली जावनासा. पूण एच्चेमान त्या शैलेक ’बामुणाचें चेडूं’ कविताजम्या थावन थोडी थोडी सोडून दिल्या.

सिंबालिसमा थळार साहित्य उभें कर्ची कला कांय नवी न्हय. पूण ह्या कलेंत उतळ आनी प्रभावी म्हळ्ळे दोन पंगड आसात. उतळ फकत्त साहित्याच्या पारंपरीक वा संपरदायीक चिंत्पाक (विचारांक) आनी व्हाळ्या (उत्रां) तेवशीं चड गुमान दीवन तें अधीक मापान लोकामोगाळा तेवशीं मालवाता जाल्यार प्रभाविथळ पारंपारीक‌पणाक सोडून दीवन अलंकाराक बगलेक दवरून जाणत्यांक मात्र म्हळ्ळ्याबरी आसता. हें लोकामोगाळ जायना. देवाधीन चा.फ्रा.दे’कोसता, एच्चेम, वल्ली क्वाड्रस हाका साक्स जातात. हांच्या कवितेंनी प्रभावी रूपकां आसतात. जशें कन्नडच्या नव्य साहित्या बरी. पूण चड‍शें हीं रूपकां आल्मारी भितर दाळून दवरलेल्या पर्न्या बुकांबरी भायर येवन समाजेच्या सामान्य लोका हातीं पर्जळुंक उड्डातात. (ह्याच काराणाक लागोन सामान्य मनश्याची प्रसतूत परिगत त्याच सामान्य मनश्याक द्वंद्वाची जाता. आनी जीवघात वाडतात!) देकून प्रगतिशील चिंताप पारंपरीक परिगतेक वर्गाल्ल्यांक रुचाना. प्रगतिशील चिंत्पाचे पाटीं नवोदयाचा बावळ्या भितर सेर्वाल्ल्याबरी ब्याक टू पासटाक वेंगचें कांय नवें न्हंय. हें निरास‌वादाक प्रचोदन कर्चें.

आशें आसतां एका कुशीक पारंपरीक आनी दूसऱ्या कुशीक प्रभाविपणाक मिक्स करून कोंकणेंत आपलें नांव दवरुंक पेचाडचे कांय उणें नांत जशें कन्नडांतलो के. एस. न..

ह्या तीन‍य वर्गांक सोडून दीवन सुंटिकोप्पचो जोन एक मेट मुकार गेला म्हणोन हांगासर धयरान सांग्येत. ताणें हांगासर पारंपरीक पणाक सोडून दिलां अलंकाराक गुमान दीवंक‍ना. प्रभावी रूपकां आनी भळाधीक विचारांक प्रसतुतेंत मोळताना जांवचा इंटर आक्षनाक कवितेच्यो शिरो जावन त्या शिरांनी विचारांक व्हाळयिल्लें ताका आशावादी वा निरास‌वादा थावन मुक्त करून संपरदाय‌पणाचा कयदिपणा थावन सुटका जोडून दितात.

ह्या विचारांक तद्विरुद्ध जावन आसचीं कवितां ह्या जम्यांत आसात. दाखल्याक "आवय!" पूण ह्या जम्याचा संपादकान शेरो दिल्ल्या पर्माणें ’चित्रां विचित्रां’ थावन हें घडलां म्हणोन ओप्येत.

हांगासर एकाच व्यक्तीन एकाच समस्याक परिगतेतेकीद सार्वजनीक जावन सामाजीक थळार अनुभवसिताना वेवेगळे विचार उटयतात. आनी आशे ऊट‍ल्ले विचार पारंपरीक पेस्सिमिसमाक सोडून तत‌क्षणाक धयराधीक जावन वाचप्याक संघर्शाक देंवयनासताना ताणें पाळचा वा ताच्या मतिंतल्या विचारांमधें संघर्शाचें भीं वोंप्तात जाल्ल्यान हांगासर वापार‍लेले घूर्त भळाधीक जाल्यात. आनी हे घूर्त‍च बंडायाक देंवतात. हो बंडाय सामाजीक जावन खंयच्याय एका वर्गाक सीमीत जावन उरोंक नांत जाल्ल्यान हें काल्पनीक प्रगतिपर चिंत्पाचा विचारांक भळाधीक सवाल उडयता. आनी निरास जाता आनी म्हणता

"चुकी आश्योच जावन‍च आसतात
गरीबांच्या जिण्येंत भुर्ग्यांचें नेणतेपण लक्ता..."

प्रगतिपर म्हणताना हांगासर साहिती पारंपरीक विचारातेवशीं लक्तात कित्याक म्हळ्यार प्रगतिशील चिंत्पाच्या दूर‌दृश्टिचें कुर्डेंपण! खंयचेंयी वर्तमानीक चिंताप भूत‌काळाच्या चुकिंक वर्तमाना भितर रावोन भविश्यताचा दिसवणेक परिपूरक जावन आसल्यार मात्र प्रगती प्रगतेभरीत जाता. ना जाल्यार ती प्रगतेचा नांवार फकत्त एक स्टेट मेंट मात्र! वा फटकिरें सपाण मात्र!

"उमकाळचा दुदाचा आयदानाकी
त्ये कोयतेकी
आतां दिशा चुकल्या....."

आशें जाता. ह्या विचाराक हांगासर गळसिल्लें आनी अनुभवसिल्लें भोव आपुर्भायेचें. हांगासर मनश्या आनी मनश्याचा इंटर आक्षनांत दोन नवे सिंबालीक संसार‌च जल्म घेतात. हे काल्पनीक न्हय. देकून ते प्रचोदनात्मक! त्या देकून तांची दिशा चुकल्या. हाची प्रतिक्रिया जावन हे संसार समाजेंत तांचें अस्थित्व तांचा दिस्पोडत्या नडत्यांत ताणीं जियेंवचा समाजे मुकार कशें दाकवन दीवंक सक्तात म्हळ्ळ्याचो खरो अनभोग जाता.

"जीब रूक जावन
रूक जीव जावन...

"गोर्वां सर्व गायो जावन
गायो सर्व देव जावन...."

आनी हांगासर पळेया....

"एक दुदाचें आयदान आसलें
आनीं एक कोयतो.....
पयस थावन आवाज आयकालो
मेरे प्यारे देश वासियों!"

ह्या आवाजाक आनी विल्लियम वर्ड्स‌वर्ताचा सोलिटरी रीपर कवितेंतल्या स्कोटीश चेडवाचो ताळो आनी तिच्या एक्सुर्पणाक अनुभवसुंच्या कवीन कवितेक व्हाळयताना उटंवचा सवालांक खुद्ध कवी जाल्लो वर्ड्स‌वर्त एक समाज जावन आनी त्या चलियेचें गायन अन्येक समाज जावन ह्या वाटसूर‍या कविचा मुकार मुखामुखी जाताना तिचें गायन समजानातललो कवी दोन समाजेचें इंटर आक्षनाक एका अर्थाभरीत रुपान म्हळ्यार सामान्य वर्गाक आनी सामान्य मनश्याचा हुसक्यांत व्हाळयता तशें ह्या कवितेंत कवितेचो सार निमाणें जावन समाजेंतल्या सामान्य मनश्याचा दिस्पोडत्या जिवितांतल्या घर्शणा हुसक्यांत व्हाळयता. आनी ह्या वेळार सोलिटरी रीपरांतलें गायन आनी हांगाचो ताळो स्पश्ट जावन वाचप्याक आयकाशें कर‍ता. पूण हकीगतेंत सोलिटरी रीपरांतलें एक्सुरें गायन आनी हांगाचो एक्सुरो ताळो निजायक‍य स्पश्ट? कांय हें तेदनांच्या आनी आतांच्या म्हणोन दोन समाजेंची दिशा?! थंयचर सामान्य म्हणोन दिसचें असमान्य गायन! हांगासर असमान्य म्हणोन दिसचो सामान्य ताळो! प्रजा प्रभुत्वांतलो! आशें म्हणताना हांगासर उभ्यो केल्ल्या सामान्य इमाजेंक कोयतो आनी दुदाच्या आयदानाक समाजेच्या मुकार भळाधीक हातेरां जावन उभें केल्लें ह्या कवितेचें नवेंसांव! जशें त्या चलियेचें गीत कवीक पयणा वयलो थांबोन आयकोंक लायता! (निजायकी तो आयकाता? वा आयकोंक लायता? वा दुखान बुडलेल्या एका समाजेक तो एका चलियेचा रुपार देख्ता? वा दाकयता?) थंयचर कवी, समाजेक त्या ताळ्याचें रुदान आयकोंक एका चलियेक जल्म दिता. तशें हांगासरी कवी दिशा चुकलेल्या कोयतो आनी दुदाच्या आयदाना पाटल्या समाजेंक आयकोंवचा एका ताळ्या पाटल्या दोन विचारांक पळवंक लायता! देकून तो कवितेच्या निमाण्या पंग्तेर तोच ताळो उचार‍ता. थंयचर कवीक गायन समजानात‍ल्लें. तरी (तीर) विचार स्पश्ट आस‍ल्लो. हांगासर कवी तिस्रो व्यक्ती जावनी जागो आसा. देकून विचार स्पश्ट आसा. पूण तो विचार अतिस्पश्ट जावंक नातलेली संतोसाची गजाल. अती स्पश्ट जाल्लें कविता निमाण्या पंग्तेर लिसांवाचें स्टेट मेंट जावन जोक्तें सांगोंक आसलेलें सांगोन गेल्ल्याबरी जावन चिंत्पाक वा मतिच्या डिसटर बेन्साक कांयच आवकास करून दीनासताना बेळशेवन उडयता आनी म्हज्या तसल्याक दूसऱ्या पावटीं तें कविता हातीं धरुंक पाटीं मेट काडता.

हें चा.फ्राच्या एका कवितेंत स्पश्ट पळव्येत.

"माम जेदनां गोट्याक वेता...."

जेदनां हांव म्हजो मित्र कवी वल्ली क्वाड्रसा सांगाता कुवेयटाचा रैटर्स फारमाचो सांदो जावनासलेल्या वेळार चा.फ्रा.च्या "सोंश्याचे कान" कविताजम्या वयर हावें हिंदिंत विमर्शालेखन बरयिल्ल्या वेळार म्हाका जायतें आयकोंक मेळ‍ल्लें. केंद्र साहित्य अकाडमी पुरसकाराची एक लाभी आसा. पुरसकार किसी को भी मिल्ता हे! म्हणाले. हिंदी आनी उर्दुचे साहिती. जाल्यारी वल्लीन धयर दिल्ल्यान हावें लेखन प्रसतूत केलें.

जेदनां हावें "माम जेदनां गोट्याक वेता...." म्हळ्ळ्याचो विचार उगडापो केलो तेदनां तेच हिंदी आनी उर्दुचे साहिती त्या रूपकां पाटल्या समाजेंक पळवंक सकानासताना "ये उन्होंने कैसे सोचा? ऐसा भी हो सक्ता हे?" म्हणाले.

हेंच सिंबालीक इंटर आक्षनिसम! देकून हांगासर भळाधीक इमाजेचीं रुपां समाजेंत प्रभल म्हणोन दिसल्यारी वासतवांत रडचें दिसतात. हांगासर सपणांची रांदणी जळची दिसाना. सिंतिमेंताची मोडकी खत्कतोन उमाळची दिसाना. देकून हांगासर कोणेंय श्वास घेंवचो पासोन आवाज आयकोन येना. जशें सगळें स्तब्द जावन मोनेंपण भळाधीक विचारांचें मात्र रूप घेवन राज्वटकाय चलयता तशें! कांय हिच्च मोनिबोब!? जाल्यारी ही बोब ’मोनी’ जावंक न्हजो आस‍ल्ली.

प्रसतावनांत म्हजो मित्र वल्ली क्वाड्रसान सांगचेबरी काळजाच्या कानांक ही बोब आयकाता तर हांगासर मोनेपण ना. बगार धयर आनी बंडाय आसा.

समाज‌मुखी साहित्य फकत्त वर्तमानाक मात्र सांग्ता. वर्तमानाक सांगचें साहित्य भूत‌काळाक बोट जोक्ता आनी भविषयताक सवाल उडयता. पूण हें गर्जेचें न्हय. भूत‌काळाक आनी भविश्यताक दोळे दांपल्यारी चल्ता. पूण वर्तमानाक मात्र दोळे रुंदावन पळवंक पडता. कित्याक म्हळ्यार वर्तमान भूत‌काळाच्या गर्भांत कीर‍लोन येता. आनी भविश्यताचाचीं सपणां भांदता. आशें आसताना प्रसतूत कोंकणी संसारांत प्रसार जांवचें साहित्य वोरावन पळेल्यार, तें वर्तमानांत कीर‍लाता मात्र शिवाय तें व्हाडोंक भूत‌काळाक‍च आशेता. आनी हिंव लागलेली मनजात कोनश्याक खोवळून निदता तशें आबान लायिल्ल्या माडाचो श्हेरांत बसोन उडास काडीत्त, पुतान बापायचा आसतेक वांट्याची गड वोडचें दाकयित्त, गांवचा बांयक चिंतून श्हेरांत मुनिसिपालिटी उदाक पियेंवचा असहायक नात्वाक बोट जोकित्त, गलफांतल्या तर्नाट्यान गांवचा बायलेचो उडास काडीत्त मेंदू साण्याक साणसुंवचें पिंत्रांवन सिंतिमेंतांक कोवळून भाशेक सुंर्गारावन एकाच्च धम्मार वाचताना जोक्तें लिसांव दाकवन दीवन उपरांत मायाग जाता. दूसऱ्या लिसांवाक वाट करून दीवन! असलीं लिसांवां आयचा समाजेक गर्ज? आसलें लिसांव एका साहितीन दूसऱ्या साहितीक मात्र दिव्येत आनीं व्हा व्हा जोड्येत. हांगासर बरयणार कवी आसता. आनी होगळाप उचार‍चो कवी आसता. (आशेंच घड‍ल्लें नव्याचा अंतीम काळार) आनीं इंगलेंडाच्या यंत्रां (कैगारीक) क्रांतिचा वेळार! हांगासर समाजेंतल्या दणसाल्ल्या व्यक्तीक वासतवीक जावन कितें जाय? यू टर्न तरी तो भिल्कूल आशेना. कित्याक म्हळ्यार "खंयचर पळे कांयच आसाना थंयचर सगळें आसा म्हळ्ळ्या भर्वश्यान मनश्या मत आकर्शीत जावन चल्चेंच मनश्या जीवीत!. होच गूण मनश्याक संशोधनाक लायता. आनी संशोधना वर्वीं मात्र प्रगती जाता. हाच्या तद्विरुद्ध गेल्यार मनीस आपणा वयल्या धयराक सोडून लिंबो आनी पांच मिर्सांगे वयल्या सक्तेर वा पर्न्या वाणांच्या सक्तेचेर जियेवंक लाग्ता.

ह्या कविताजम्यांत हें संशोधन हातीं घेत‍ल्लें दिसता. ह्या खातीर हांगासर कविचे विचार सिंबालिसमाचा बुन्यादेर उभे जावन त्याच घुर्तांक कवीन पयलें मनश्या मतिच्या चिंत्पापर्माणें वर्णन केलां आसताना, थोड्या पांवड्यार (दाखल्याक जीब आनी रूक) कवी खुद्ध एक घूर्त जावन दूसऱ्या घुर्तासवें इंटर आकट जाता. ह्या वर्वीं आशें जाताना दोन समाज्यो दोन घुर्तांच्या रुपार हांगासर उलयतात. देकून हांगासर विचारांचें कांपलिकेशन व्हाडलां आनी कवितां विचारांनी संकीर्ण जाल्यांत. पूण वापार‍लेलें घूर्त सामाजीक व्यवस्थेंचीं भळाधीक हातेरां जाल्ल्या निमतीं हांगासर कविता सामान्य मनश्याचा हातीं एका रुपान उभें आसता. आनी विमर्शांकांच्या मुकार एका रुपान उभें आसता. ही कविची जाण्वाय शाभासकेक फावो. आशें म्हणताना सामान्य वाचप्यांक कन‍प्यूजियन जांवची साध्याता हांगा आसा. तसल्या वाचप्यांक ह्याच कविता जम्यांतलें "आवय" कविता बरें रुचतेलें. कित्याक म्हळ्यार कविचा असली विचारांच्या चिंत्पाथावन भायर हें कविता उदेलां.

पूण हांगासर मसत नवेंसांव आसा. संकीर्णताक कवीन काव्यांनी उत्रांनी न्हय बगार घुर्तांच्या उलवण्यांत बरेंच गळसिलां. हें ह्या कविता जम्याचो प्लस पायिंट.

आशें म्हणताना हांगासर कन्नडाचा नव्य साहित्याचा काळाच्या कवितेंचो उडास जाता. तशेंच अट्राव्या शतमानांत जाल्या कैगारीक क्रांतेवर्वीं बदलाल्ल्या इंगलीश साहित्याचा थीम आनी भाशेचो उडास येता. (हांगासर स्पश्ट समजाता आमची आयची समाज समाजेच्या प्रगतेचा पांवड्यार आनी विचारांक काऱ्यगत कर्चा वाटेर कितली पाटीं आसा म्हळ्ळी! भारतांत प्रसतूत चल्चा धार्मीक सहिश्णुता क्रांतेचा वर्वीं सभार साहित्याचा प्रकारांत बदलावण जाल्या. ती बदलावण ह्या कविता जम्यांती झळकाता. ह्याच एका काराणाखातीर ह्या कवीक जागो कवी म्हण्येत. म्हळ्यार प्रसतुतेंत जियेंवचो! प्रसतुतेंत जियेंवचो म्हळ्यार भूत‌काळा पूजारी न्हय! प्रसतुतेंत जियेताना फकत्त प्रसतुतेक वाखणचो. हो गूण कोंकणी मातियेचो न्हय म्हणोन हांव खंडीत सांग्तां. कित्याक म्हळ्यार हांगासर वर्तमानांती भूत काळ‍च जियेता! भोवश्या हो ह्या कवीक ताका वागयिल्ल्या कन्नड साहित्याचा विचारांचो आनी इंगलीश साहित्याचा वासतवीक जाग्यापणाचो प्रभाव जरूर आसा. साहित्याक गर्ज आसची भाशेची बदलावण हांगासर जरूर आसा. पूण प्रभावी भाशेचो उपयोग तितलो सुफळ जावंक ना. परिणाम हाडची भास वापरल्या ती सार्कें पूण परिणाम शेंभर ठक्के पडोंक प्रभावी भास गर्ज! आनी कोंकणेक हें जावंक जाय!

हांगासर भास आनी सिंबल (सभार सुवात्यांनी कवीन कवितेचो थीम मुख्य जावन घेवंक ना तें ह्या कवीक कोंकणी साहित्य सोडून देशाचा मट्टार उभें कर‍ता. हावें हांगा आशें सांगोंक काराण आसा. मन की बात कवितेंत मेरे प्यारे देश वासियों म्हळ्ळो एक‍च सब्द विविंगड समाजेंक आदळोन प्रतिध्वनीत जाताना वर्तमानांत जांवचो प्रभाव अंदाज कऱ्येता. (एक हुकूम कर्ता तसो तर एक विनती कर्ता तसो! एक बनायता तर एक रडता तसो!) जरी ह्या प्रभावाचो स्पश्ट उल्लेख ना तरी. हो प्रभाव अनीक‌यी स्पश्ट पळवंक जाय तर "जिहादिंचा गांवांत" कवितेंत "हांव बुगुरी जालों" म्हणताना कळता. तो हांगासर नव्या भविश्याताचा अध्यायाक बुगरी जाता. आशें सभार कवितां हांगासर भविश्याच्या पांवड्याक थेंकोन रांवची दिसतात. (कराळ भविश्यताक!) आमच्या जिवितांत आमकां मेळचा अनभोगांत एक अर्थ दीवंक कुमक कर्चें स्पश्ट दिसता. मनीस संसारासवें आकर्शीत जाताना मनीस आपल्या चिंत्पाक आनी जाण्वायेक बदलिता.

मेतेर्पण म्हळ्यार कम्युनिकेशन आनी आकर्शन रियालिटीक उत्पत्ती कर्तात. हांगासर रियालिटी सामाजीक! आनी ती उबजाल्ली भाशेंत, चिंत्पांत आनी मतिचा चुरुकायेंत!.

हांगासर मनीस समाज रचुंक आनी तिका मोळुंक सक्ता. आशें म्हणताना हांगासर जांवची बदलावण स्थीर न्हय! आनी ती चाल्ती! ह्या बदलावणे तेवशीं कविचे विचार स्पश्ट आसात. हांगासर विचारांक सिंतिमेंतांनी लिपंवचें प्रयत्न खंयचरी दिसाना. प्रगतेचा वासतवीक मुळांत एक सामान्य मनीस कितलो सुरक्षीत जावन वोळसोंक सक्ता म्हळ्ळोच ह्या कविचो हुसको.

- मेलवीन जे. वास, केलराय (जुलाय, २०१८)

 

मेलवीन जे. वास: आपल्या पतीण आनी दोगां भुर्ग्यांसवें केलराय फेर्गजेंत वसत करून आसा, कोंकणेंत कवी, काण्येगार, कादंबरिकार, लेखक, विमर्शक जावन वावर केल्लो. ’आटव्या रंगाचो धोणू’ ताचो फुडलद कविताजमो. दायज.कोम अंतर‌जाळिचेर सह-संपादक जावन ताणे मोटो वावर केला.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಶೆ/ಸಮೀಕ್ಶಾ


ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ
मुग्दनात्लीं गितां


ಬಜಾರ್ | बजार

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]