ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಿಚಾರ್] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ [ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್]

[ವಿಮರ್ಸೊ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ [ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ನಾಂವ್: ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ
ಪ್ರಕಾರ್: ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ/ನಾಗರಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪಾನಾಂ: 156
ಮೋಲ್: 250

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡ್ಚೆಂಚ್ ಕವಿತಾಂ, ಪದಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಬಾಳ್ ಕವಿತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಥೈಂ ಮುಂದರೊನ್ ವೆತಾ ತರ್, ಸಬಾರಾಂ ಭಿತೆರ್ಲೆ ಕವಿ ತರ್ನಾಟ್ಪೊನ್ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾಂ, ವೆತಾನಾ… ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮುರ್ಗೊಟ್ತಾತ್ ವ ಚುಪ್ಪ್ ಜಾತಾತ್. ತರೀ, ಭಿತೆರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಖಂಯ್ ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಲಿಪೊನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾ, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಲಾಗೊನ್! ಕನ್ನಡ ಕವಯತ್ರಿ ಜ.ನಾ. ತೇಜಶ್ರೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆಧಿಂ ಹಾಸನಾಂತ್ ಎಕಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟೇಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲಿ, 'ಕವಿ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ವಾಚ್ಚೆ ಬೋವ್ ಉಣೆ ಆಸಾತ್!' ಪುಣ್ ಕವಿಂಕ್ ಬಹುಶಾಃ ಹೆಂ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ! ತಾಣಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ! ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ, "ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ.." ಕವಿತಾ ಲಿಖ್ಚಿ ಕವಿಕ್ ಏಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕರ್ಮ್! ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಾಧನಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಬೋವ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂಚಾ ಸಾಹಿತಾ ವರ್ನಿ ಕವಿತಾಚ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಸಂಪಾದಕಾಂಚಿ ಕರಂದಾಯ್, ಭಾಸ್, ವ್ಯಾಕರಣ್ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂಚ್ guiding factor.

ಜಿವಿತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಕವಿತಾಂಯೀ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಲಗಾವ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊಂಕ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕನಿಷ್ಠ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಸಬ್ಧಾಂಚಾಕೀ ಉಣೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಭಗುಂಕ್ ಬೌದ್ಧಿಕ್ (intellectual) ಕುಶಲತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕವಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉರ್ಲಿ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕವಿತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊಂಕ್ ಹೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ "ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆಯ ಸಲ್ಲಾಪ" ಪಾಠಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮನೋರಮೆ ಬರಿಂ. ಮನೋರಮೆ ಮುದ್ದಣಾಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮುದ್ದಣ ಪದ್ಯ ರೂಪಾರ್ ಸಾಂಗುಕೀ ಗದ್ಯ ರೂಪಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮನೋರಮೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ: 'ಪದ್ಯಂ ವಧ್ಯಂ, ಗದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ. ಹೃದಯಪ್ಪ ಗದ್ಯದೊಳ್ ಪೇಳ್ವುದು." ಮ್ಹಣ್ತಾ! ..

ಫೇಸ್ಬುಕಾರ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ "ಕವಿತಾ ಪಾಠ್" ಹ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಾ ವಿಶ್ಲೇಷನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಎಕಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ಅಂತರಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ "ಪಯ್ಣಾರಿ" ರ್, "ಕಿಟಾಳ್" ಹಾಂಚೆರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ಸಂಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಯೀ ಹಾಂವ್ ವಾಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಸಕ್ತ್ ಉಸ್ಕಾಲ್ಲಿ ತರೀ, ಮ್ಹಜಿ ಆಸಕ್ತ್ ಗದ್ಯರಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್! ಮತಿಚಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾಂಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಭಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಏಕ್ ಅಸಂತುಷ್ಟತಾ ಜರೂರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಕವಿ, ಚಿತ್ರ್ ಗೀತ್ ಕಾರ್ ಪ್ರಸೂನ್ ಜೋಶಿ ಎಕೆ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: "ಗದ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಳ್ಶ್ಯಾಂಕ್!.. (ಅಶೆಂ ತರ್, ಜೊ.ಸಾ., ಖಡಾಪ್, ಎಟ್ಯೆಲ್, ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾ,..ದರ್ಭಾರಿ ಆಳ್ಶಿ!..ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್.) ಕಾವ್ಯಾಂ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಪ್ರತಿಮಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್.." ಕವಿತಾಂ ಆಮಿಂಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರುನ್ ಘೆಜೆ. ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಬರಿಂ, "..ತಿಂ ಬಫೆ (Buffet) ಆಸುಲ್ಲೆ ಬರಿಂ. ತುಂವೆಚ್ ಸೊದುನ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಜಾ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ವಾಡ್ನ್ ಘೆಜೆ. ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೀ ತುಕಾ ವಾಡುಂಕ್ ಯೇನಾಂತ್!" ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿ ಹಾಕಾ ಅಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕವಿತಾಂಚೆ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಖುಶೆನ್ ಬಫೆಂತ್ಲೆಂ ವಾಡುನಂಚ್, ಹೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಪಳೆ, ಅಶೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊನಚ್ ಆಯ್ಲಾ.

ವಲ್ಲಿನ್ ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾರ್ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಶನಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ತೆ ವಾಚ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಯ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ "ಸುಕ್ತಿ-ಭರ್ತಿ" ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವೆಳಾ, ಎಕಾ ಬೂಕಾ ರೂಪಾರ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ವಲ್ಲಿಚಾ ವಿಶ್ಲೇಶನಾಂ ಸವೆಂ ವಾಚಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ವಲ್ಲಿನ್ ಖುಶೆನ್ ಬೂಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ ಪುಣ್ ಏಕ್ rideರಾ ಸವೆಂ! ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ತುಂವೆ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿಜೆ! ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ: "ನಮಾಜಿಗೆಂದು ಹೋದವನು ಮೈಮೇಲೆ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿಕೊಂಡನಂತೆ." ಕವಿತೆಂಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚೆಂ ಕಂಡೀಶನ್! ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚಿ ಅರ್ಹತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ, ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದೆಂವಾನಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಲ್ಲಿನ್, ವಿಮರ್ಸೊ (!) ಪಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಏಕ್ ಆಮ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ 'ಸುಕ್ತಿ-ಭರ್ತಿ' ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಚ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಥೊಡಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಹಾಂಗಾ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಹಲ್ಲೆ ಬರಿಂ, ಕವಿತೆಂಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಭಗುಂಕ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಸಂವೇದನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಚಡಾವತ್ ಗದ್ಯ್ ವಾಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಾಚಾ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಾಂತ್ (literal meaning) ಸೊದುಂಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಆಮಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕಚ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ಎಕಾ ಪ್ಯಾರಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವಿವರ್ಸುನ್ ಲಾಂಬಾಯ್ತಾಂವ್. ತುಮಿ ಪವಿತ್ರ್ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜೆಜು ವೊಪಾರಿನಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೊಪಾರಿಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸುಟವ್ನ್ ಸುಟವ್ನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ! ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ರಸಿಕ್, ಕವಿನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾನಾತ್ಲೆಂ, ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊದ್ತಾತ್, ಭಗ್ತಾತ್ ಆನಿ thrill ಜಾತಾತ್. ಪ್ರಸೂನ್ ಜೋಶಿನ್ ಮುಕಾರುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಗದ್ಯ್ ಲಿಖ್ಚೆಂ ಏಕ್ 'ಪೂರ್ಣ್ ವೃತ್ತ್’ ವ ‘ಸರ್ಕಲ್' ಸುಟಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಬಾಕಿ ಧವರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ. ಪುಣ್, ಸೃಜನಶೀಲತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂವೆ ಫಕತ್ ಏಕ್ 'ಚುಕ್ಕಿ' ರಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಪುರೊ, ರಸಿಕಾನಿಂ ವೃತ್ತ್ ದೆಕೊಂಕ್ ಸಕಾಜೆ! ಚುಕ್ಕೆಕ್ ವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕಚ್ ಸೊಡಿಜೆ. ಹೆಂಚ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, "ಸಾಂಗುಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾನಾತ್ಲೆಂ ದಾಕಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಾವ್ಯ್." ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಭಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಸೃಜನಶೀಲತಾ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೊಚ್ ವಿಶಯ್, ‘ಸುಕ್ತಿ-ಭರ್ತಿ’ ತ್ "ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅಂತರ್ ಮನಾಚೊ ಸೋದ್" ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಕವಿ ಉದಯ್ ಭೆಂಬ್ರೆನ್ ವಿಸ್ತೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವರಿಲಾ. ಎಕ್ಲೊ, ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚಾ ದೋನ್ ಭಾಸೆಂಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ವಗ್ತಾ (ಉಧಾ: ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಮರಾಠಿ) ಜಾಂವ್ಚಾ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಯೆ ಬೋವ್ ಕುತೂಹಲಿಕ್ ವಿಷಯ್ ತಾಣೆ ಥೊಡೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ವಿವರಿಲಾಂ

'ಸುಕ್ತಿ-ಭರ್ತಿ' ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ಕವಿತಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನೆಣಾ. ಖುದ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ವಲ್ಲಿನ್ ತ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಊಂಚಿಚ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ. ವಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಹಾಂತು ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಗಾರ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕೇರಳಾ, ಮಾಲ್ವಾಣ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್.

ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಫಕತ್ ವಲ್ಲಿಚಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ತರ್, ಹೊ ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಖಾಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಕಶೆಂ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಎಕಾ ಕವಿತೆಚಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಚಿ ಅರ್ಥ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ದೆಣೆ ತಾಕಾ ಕರಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಲಾಂ. ಕವಿತಾಚ್ ವಾಚಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಲ್ಲಿಚೆಂ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ವಾಚ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ತೊ ಕವಿತಾಂ ವಾಚುಂಕ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜರೂರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತೊಲೊ. ದುಸ್ರೆಂ, ವಲ್ಲಿಚಾ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ತಾಚಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾನಿಂ ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ inspire ಕರ್ಚೊ, ತಾಚೊ ಆತ್ಮೀಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಚೊ. ಹರ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಜೊಕ್ತೆ Quotes ತಾಚಾ ಭಂಡಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ.

ಕವಿತೆಂಚೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಂ ಕರ್ಚೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜರೂರ್ ಖುಶ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಕತ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕಾಚಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಯೀ ಅಧಿಕ್ ಆಸ್ತಾ. ವಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಭಿತೆರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ, ವಲ್ಲಿನ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲಿಚ್ One and Only ವಾಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್! ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಬಾಬ್ ರ.ವಿ.ಪಂಡಿತ್ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ, "ಕಿತೆಂ ತರೀ"


"ಕಿತೆಂ ತರೀ
ತುಟಲ್ಲೆವರೀ ದಿಸತಾ ಭಿತೆರ್
ಮನಾಂತ್
ರುಕಾವೆಲೆಂ ಪಿಕೂನ್ ಪಾನ್ . ಪುಣ್
ಝಡಟನಾ..
ಕಿತೆಂ ತರೀ
ಫುಲಿಲ್ಲೆವರೀ ದಿಸತಾ ಭಿತೆರ್
ಮನಾಂತ್
ಭಿಂಯೆತಲೊ ರೂಖ್ ರಸರಸೂನ್
ವಾಡಟನಾ.."

ವಲ್ಲಿಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್, ಎಕಾ ರೂಕಾ ವಯ್ಲೆಂ ಪಾನ್ ಪಿಕೊನ್ ಝಡ್ತಾನಾ ಕವಿ ಮನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ತುಟಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಾಯ್ ಭರುನ್ ಮೊರೊನ್ ವೆಚೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ಕವಿನ್, ಝಡ್ತಾನಾ (ಸಹಜ್) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ, 'ಮೊಡ್ತಾನಾ' (ಅಸಹಜ್) ನ್ಹಂಯ್. ಹೆಂ ಏಕ್ ನಿರಾಶಿ ಚಿಂತಾಪ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ರೂಕ್ ಪಾಚ್ವೊ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಾನಾ ಕವಿ ಮನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಫುಲ್ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.
ಮರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಆಧಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ದೀಸ್ ರೂಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿಕೊನ್ ಝಡ್ಚಾ ಖೊಲಿಯೆ ಬರಿಂ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊ ಅರ್ಥ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಮರ್ಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕವಿಚಾ ಭಿಂಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಮಿಸ್ತೆರಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಆನಿ ತೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಫಾಲೆಂವ್ಚಾ ರೂಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಭ್ಯೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ದಿಸ್ತಾ! ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಲ್ಲಿನ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆಂ ವಿಸ್ತರಣ್!

ಅಶಿಚ್ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಮರ್ಣಾಚಾ ಭಿಂಯಾಚಿ ಕವಿತಾ, ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್ದಾಂಡೆ ಹಾಚಿ "ವೊಲ್ತೆರ್". ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ ವೊಲ್ತೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ Chair. Rocking Chair? ಕವಿಚಾ ಘರಾ ಏಕ್ ಪರ್ನೆಂ ವೊಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ತಾಂತು ಕವಿಚೊ ಪೊಣ್ಜೊ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ತೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಮೆಲೊ. ತ್ಯಾ'ಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿಚೊ ಆಜೊ, ಬಾಪುಯ್ ಸಮೇತ್ ಅಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ವೊಲ್ತೆರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮೊರ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕವಿಕ್ ತೆಂ ವೊಲ್ತೆರ್ ಏಕ್ ಅಪಶಕುನ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಸಂಕೇತ್. ಕವಿ ತ್ಯಾ ವೊಲ್ತೆರಾರ್ ಬಸ್ಚೆಂ avoid ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಕವಿಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾ.(ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸಾನಾ) ದೆಕುನ್ ಕವಿ ತೆಂ ವೊಲ್ತೆರ್ ವಿಕುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ತೊ ವಿಚಾರ್ತಾ, " ತುಮ್ಗೆರ್ ಬಿ ಆಸಾ ಕೊಣ್ ಜಾಣ್ಟೊಂ ಮನಿಸ್/ ನಾಕಾ ಆಶಿಲ್ಲೊ?" ಕವಿ ತೆಂ ವೊಲ್ತೆರ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೀ ಆಸ್ಚಾ 'ಜಾಣ್ಟ್ಯಾ' ಮ್ಹನ್ಶಾ ಲಾಗುನ್ ತೆಂ ವಿಕುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ!

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, "ಕವಿತೆಂಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಭಗುಂಕ್ ಬೌದ್ಧಿಕ್ (intellectual) ಕುಶಲತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ" ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಬಾಬ್ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಚಿ 'ಮಿರ್ಗಾಕ್ ಪತ್ರ್' ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜಜೆ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜರೂರ್ ವಲ್ಲಿಚಾ ಮಜತೆಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹಾಂತು ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಲೆ ವೊಪಾರಿ 'ಪಾಂಚವೊ ಸಂವಸಾರ್' 'ಸೈಮ್ ಸವೆ ಮಾಂಡುನ್ ಬಸಲಾ ತೆ ತುಜೆ ಖಾತೀರ್' ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಿಜಾಕೀ ಎಕಾ ಊಂಚ್ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಕುಶಲತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತುಕಾ ಹಿಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪುರಾಣ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚಿ ಜರೂರತಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ.

ನಿಮಾಣೆ, ಮ್ಹಜಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಫರ್ಮಾಣೆ, "ಸುಕ್ತಿ-ಭರ್ತಿ" ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂತು ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ವ orthography (ಬೋವ್ಶಾ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಭಾಶಿಕಾಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ಧವರುನ್ ) ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಯೆಚಿ ಜಾತಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಧೆಂ ವ್ಹಡ್ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂತು ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ಧ್ ಹೆಣೆಂಚಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ತ್ರಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿಂಚೊ ಗಾಂವ್, ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್ ನಾ ಆಸ್ಚಿ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ ಊಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. 156 ಪಾನಾಂಚೊ ಹೊ ಬೂಕ್ ಕಾನಡೀ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿನಿಂ ಲಿಖ್ಲಾ ಆನಿ ವಾಜ್ಬಿ ಕಾರಣಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಗುಮಾನ್ ನಾಗರಿ ಕುಶಿಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಲ್ವಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.

*** - ***

- ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

 

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್: ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವೈಚಾರಿಕ್ ವಾಚ್ಪಿ. ಪಯ್ಣಾರಿಚೆರ್ ಹಾಚೆಂ ’ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ಅಂಕಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ತರ್ಜಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ತರ್ಜಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ಹಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆಕ್ ವ್ಹಳ್ಕುನ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಕಾ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ಭಾಂದ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸಮೀಕ್ಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಚಿಂತ್ಪಿಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಶೆ/ಸಮೀಕ್ಶಾ


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ
ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ | पड्‌बिंब


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती


ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनी बॊब  ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ..| मुग्दनात्लीं..


ಬಜಾರ್ | बजार

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]