ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ದಿವೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ
ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಗೋಗಾಖಾಲ್

                                                                  

ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್, ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಆನಿ ಮಾ|ಸ್ಟೇನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚೆರ್ ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್, ದೋನ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

11 ಅಗೋಸ್ತ್ 2019 (ಅಂಧೇರಿ, ಮುಂಬಯ್): ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ದಿವೊ ಕೊಂಕಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಹಾಣಿ ಅಗೋಸ್ತ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಡ್ಲ ಅಂಧೇರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನಾಂತ್’ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಆನಿ ಮಾ|ಸ್ಟೇನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಹಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ. ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವೀಜ್ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಳ್ವ ಮೂಡ್‌ಬೆಳ್ಳೆನ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ, ತಶೆಂಚ್ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ ಆನಿ ಬಾಬ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೊ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಹಾಣಿಂ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿವುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಗುಣಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮಾ|ಸ್ಟೇನಿ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ, ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭುಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭವ್ ವಾಂಟುನ್, ಅಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಖೊರೊಜ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿಂವ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ’ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಫುಡಾರ್’ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಫ್ಲೋರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಯುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೊ|ರೋಶ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆ. ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊನ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಿವಾಳುಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಹರ್ಯೇಕಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಸಂವಾದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ತಶೆಂಚ್ ’ಕಂಗಾಲ, ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕತೆಗಳು’ (ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ) ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ಆನಿ ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಣಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ತಚ್ ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿನತೆಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರಿಶ್ರಮಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲೊ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಸಾನ್‌ಪಾಡ, ಮೇರಿ ವಾಸ್ ಕಾಂದಿವಲಿ, ಫ್ಲೋರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಜೆರಿಮೆರಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿವುನ್ ಮಾನ್ ದಿಲೊ.

ಹೆಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬೆನ್ನಿ ಲಸ್ರಾದೊನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊಚೊ ತರ್ಜಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ’ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ’ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕಾಣಿಕೆರುಪಾರ್ ದಿಲೊ.

ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर] मुंबयांत कोंकणी बरव्प्यांचें सहमिलन

आशावादी प्रकाशन मुंबय आनी दिवो हफ्त्याळें हांच्या जोड आगोगाखाल

कोंकणी बरव्प्यांचें सहमिलन वाल्टर लस्रादो आनी मा।स्टॆनी डि’कुन्हाचेर ऎक नियाळ
दॊन बुकांचें मोक्ळीक कारयें

११ अगॊस्त २०१९ (अंधॆरि, मुंबय): आशावादी प्रकाशन आनी दिवो कोंकणी हफ्त्याळें हाणि अगॊस्त ११ तारिकेर (आय्तारा) मुंबय्च्या मुड्ल अंधॆरिंत्ल्या ’आत्म दर्शनांत’ आयॊजित केल्ल्या कोंकणी बरव्प्यांच्या सहमिलनांत आय्लेवार देवाधीन जाल्ल्या नामणेच्या कोंकणी बरय्णार वाल्टर लस्रादो आनी मा।स्टॆनि डि’कुन्हा हांचेर ऎक नियाळ करुन तांकां शृद्दांजली भेटय्ली. दिवो पत्राचो संपादक मानेस्त लारेन्स कुवेल्होच्या अध्यक्ष्‌पणाखाल, चल्‌ल्ल्या ह्या कार्यांत वीज इ-पत्राचो संपादक दो। आस्टिन डि’सॊज प्रभु मुखेल सय्रो जाव्न हाजर आस्लो तशेंच उध्यमि मानेस्त जॊन डि’सिल्वा वेदिर हाजर आस्लो.

सकाळिं इक्रा वोरांक सुरु जाल्ल्या कारयांत बाय वाय्लेट आळ्व मूड्‌बेळ्ळेन वाल्टर लस्रादोचि सविस्तार वळोक करुन दिलि, तशेंच बाब लारेन्स कुवेल्हो आनी बाब आल्फॊन्सो डि’सॊज हाणिं वाल्टर लस्रादोविशिं सविस्तार माहेत दिवुन ताच्या वर्त्या गुणांचो उल्लॆक कर्तच मानेस्त वल्लि क्वाड्रसान मा।स्टॆनी डि’कुन्हाचि मट्वि वळोक करुन ताच्या समाज्‌सेवेच्या वाव्राविशिं, साहितिक वाव्राविशिं विवर दिलो.

उप्रांत शारल डि’सॊजान दो। आस्टिन डि’सॊज प्रभुचि वळोक करुन दितच दो। आस्टिन डि’सॊजान कोंकणी वाव्राक लागुन जोड्‌ल्लो अन्भव वांटुन, अप्णाक लाग्‌ल्लि कोंकणी खोरोज केदिंच निंव्चिना म्हणालो.

दो।आस्टिन डि’सॊज प्रभुच्या अध्यक्ष्‌पणाखाल दन्पारां उपरांत्ल्या कारयांत पय्ल्या वांट्यांत ’मुंबंय्त कोंकणी कित्लि प्रस्तुत आनी कोंकणीचो फुडार’ विश्याचेर बाय फिलॊमेना सांफ्रान्सिस्कोच्या मुखॆल्‌पणाखाल संवाद चल्लो. ह्या संवादांत बाय फ्लॊरा कल्माडि तशेंच युव प्रतिनिधि दो।रॊश्नि क्रास्ता हाणिं वांटो घेत्लो आनी आपाप्ले विचार प्रस्तुत केले. बाय फिलॊमेना सांफ्रान्सिस्कोन सविस्तार रितिन मुंबंय्त कोंकणी जिवाळुंक भुरग्यांक मुकार हाड्चेविशीं हरयॆका व्हडिलांनि आटोव करची गरज आसा म्हणालि.

संवादा उप्रांत्ल्या कार्यांत पय्णारी विशॆस अंको तशेंच ’कंगाल, कुक्केहळ्ळि मत्तु कतेगळु’ (कोंकणी मट्व्या काणियांच्या कन्नड अनुवादाच्या बुकाचें) मोक्ळीक कार्यें दो।आस्टिन प्रभु आनी रॊन्स बंट्वाळ हाणिं केलें. बूक उग्तावण कर्तच रॊन्स बंट्वाळान आय्च्या परिगतेविशिं तशेंच एका कोंकणी बरव्प्यांच्या खळ्मित नात्‌ल्ल्या मिनतेचेर तशेंच मिनतेचेर उज्वाड घालो.

मुंबयांत कोंकणी अभियान समितिंत वाव्र केल्ल्या समॆस्तांचो उडास काडुन हाजर आस्‌ल्ल्या रिचार्ड डि’सॊज सान्‌पाड, मॆरि वास कांदिवलि, फ्लॊरा कल्माडि जेरिमेरि हांकां काणिक दिवुन मान दिलो. हेच संधर्भार हाजर आस्‌ल्ल्या वाल्टर लस्रादोच्या पतिणेन मानेस्तिण बेन्नि लस्रादोन हाजर आस्‌ल्ल्या समॆस्तांक वाल्टर लस्रादोचो तर्जण मट्व्या काणियांचो बूक ’पाटिं पर्तल्लिं ल्हारां’ हाजर आस्‌ल्ल्या समॆस्तांक काणिकेरुपार दिलो.

पय्णारी संपादक वल्लि क्वाड्रसान कार्यें चलव्न वेलें.

- आम्चो भात्मी

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
 
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]