ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದೆಚೆಂ 31-ವೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್

                                                                           

ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಯಾಂ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಗಾಜೊಯಾಂ.
 

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಆನಿ
ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದ್
ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ತಾತ್:
ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಷದೆಚೆಂ 31-ವೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್, ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್, ದಾದರ್ ಪಶ್ಶಿಮ್, ಮುಂಬಯ್-400 028.
ಜನೆವರಿ 6, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ದನ್ಪರಾಂ 2 ಥಾವ್ನ್ ಜನೆವರಿ 7, 2018 ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್.
ಕೇರಳ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋಂಯ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ 500 ವಯ್ರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಜಿರ್ ಜಾತೆಲೆ.

*6 ತಾರಿಕೆರ್ ದನ್ಪರಾಂ 2 ವರಾಂಚೆರ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಆನಿ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾಂಚೆರ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ.*

(ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಬಂಧಿ ಮುರ್ಮುರಿತ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಪರಿಸಂವಾದ್, ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ)

ತುಮಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಯಾತ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕೀ ಸಾಂಗಾತ್:
ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕುಪನಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ರು. 500.00 [ದೊನ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಚಾ-ಫಳ್ಹಾರ್, ಜೆವಾಣ್ ಅಸ್ತೆಲೆಂ].
ಕುಪನಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತಿ ಖಾತಿರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಾಣ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ.

ಶ್ರೀ ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - 9820499835, ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ - 9322211307, ಶ್ರೀ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಕಮಾನಿ - 9821308750, ಜೊನ್ ಆರ್. ಪಿರೇರಾ - 9653233272, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಜೆಕಾರ್ - 7021967880, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ಲೊರಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ - 9867556961, ಶ್ರೀ ಜೊರ್ಜ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ - 9870046604, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ - 9820293817, ಶ್ರೀ ಜೊನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ – 9004087336, ಶ್ರೀ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಲೊಬೊ – 9821675747, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ನಾಝ್ – 9820913339 ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಿಯ್ ಸಾಂದ್ಯಾಚೊ.

ವತ್ತಾಯೆಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿತಾತ್:

ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಡಿ’ಸೋಜಾ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಕಮಾನಿ ಜೊನ್ ಆರ್. ಪಿರೇರಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಖಜನ್ದಾರ್

ಆನಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ

अखील भारतीय कोंकणी परिषदेचें ३१-वें अधिवेशन

                                                                           

सक्कड सांगाता मेळोयां - कोंकणी आमचा मांय भाषेची व्हडवीक गाजोयां.

कोंकणी भाषा मंडळ महाराषट्र
आनी
अखील भारतीय कोंकणी परिषद
व्हडा दबाजान आयोजीत कर्तात:
अखील भारतीय कोंकणी परिषदेचें ३१-वें अधिवेशन
महाराषट्र राज्य भारत स्कौटस एंड गैडस पेविलियन, शिवाजी पार्क, दादर पश्शीम, मुंबय-४०० ०२८. [जनेवरी ६, २०१८ तारिकेर दनपरां २ थावन जनेवरी ७, २०१८ सांजेर ५.३० वरां म्हणासर.]
केरळ, कर्नाटक, गोंय, महाराषट्र आनी डेल्ली थावन ५०० वयर प्रतिनिधी हाजीर जातेले.


*६ तारिकेर दनपरां २ वरांचेर उदघाटन आनी ७ तारिकेर सांजेर ४ वरांचेर समारोप काऱ्यें जातेलें.*

(कोंकणी संबंधी मुर्मुरीत विषयांचेर परिसंवाद, कवी सम्मेळनां, सांसकृतीक काऱ्यें आसतेलें)

तुमी प्रतिनिधी जायात आनी हेरांकी सांगात:
प्रतिनिधी कुपनाचें मोल रू. ५००.०० [दोन दिसाचें चा-फळहार, जेवाण असतेलें].
कुपनां आनी चडतीक माहेती खातीर सकयल काणशिल्ल्या व्यक्तिंक संपर्क करा.

श्री लियो फेर्नांडीस - ९८२०४९९८३५, श्री वाल्टर डी’सोजा- ९३२२२११३०७, श्री लोरेन्स डी’सोजा, कमानी - ९८२१३०८७५०, जोन आर. पिरेरा - ९६५३२३३२७२,    वल्ली क्वाड्रस, अजेकार - ७०२१९६७८८०, श्रीमती प्लोरा डी’सोजा - ९८६७५५६९६१, श्री जोर्ज डी’सोजा - ९८७००४६६०४, श्रीमती बेनेडिकटा रेबेल्लो - ९८२०२९३८१७,   श्री जोन मसकरेन्हस – ९००४०८७३३६, श्री पासकल लोबो – ९८२१६७५७४७,  श्रीमती बेट्टी नाझ – ९८२०९१३३३९ आनी संस्थ्याच्या स्थानीय सांद्याचो.
वत्तायेचें आपोवणें दितात:

जोन डी’सिलवा आलबर्ट डबल्यू. डी’सोजा लोरेन्स डी’सोजा कमानी जोन आर. पिरेरा वाल्टर डिसोजा
अध्यक्ष उपाध्यक्ष जेराल काऱ्यादर्शी सह काऱ्यादर्शी खजनदार

आनी येवकार समितिचे सर्व सांदे

Okhil Bharoti-i Konkonni Porixodechem 31-Vem Odhivexon

                                                                           

Sokkodd sangata melloyam - konknni amcha mam-i bhaxechi vhoddvik gazoyam.

Konkonni bhaxa monddoll moharaxttro
ani
okhil bharoti-i konkonni porixod

vhodda dobazan ayojit kortat:

okhil bharoti-i konkonni porixodechem 31-vem odhivexon

moharaxttro rajy bharot skoutts endd goidds peviliyon, xivaji park, dador poxxim', mumboi-400 028.

Zoneuri 6, 2018 tariker donporam 2 thaun zoneuri 7, 2018 sanjer 5.30 voram mhonnasor.

Keroll, kornattoko, gy, moharaxttro ani ddel'li thaun 500 voir protinidhi hajir zatele.

*6 tariker donporam 2 vorancher udghatton ani 7 tariker sanjer 4 vorancher somarop karyem zatelem.*

(konknni sombondhi murmurit vixoyancher porisomvad, kovi som'mellonam, samskritik karyem astelem)

tumi protinidhi zayat ani heranki sangat:

protinidhi kuponachem mol ru. 500.00 [don disachem cha-follhar, jevann ostelem]. Kuponam ani choddtik maheti khatir sokoil kannxil'lea vyoktink sompork kora.

Xri lio fernanddis - 9820499835, xri valttor ddi’soza- 9322211307, xri
lorens ddi’soza, komani - 9821308750, zon ar. Pirera - 9653233272, vol'li kvaddros, ojekar - 7021967880, xrimoti plora ddi’soza - 9867556961, xri zorz ddi’soza - 9870046604, xrimoti beneddiktta rebel'lo - 9820293817, xri zon moskorenhos – 9004087336, xri paskol lobo – 9821675747, xrimoti bett'tti najh – 9820913339 ani somstheachea sthaniy sandeacho.

Vot'tayechem apounnem ditat:

zon ddi’silva albortt ddoblyu. Ddi’soza lorens ddi’soza komani zon ar. Pirera valttor ddisoza
odhyokx upadhyokx jeral kareadorxi soho kareadorxi khozondar

ani yeukar somitiche sorv sande

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]