ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಉತರ್‌ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್ಮಿರಾರೋಡ್ (ಮಾರ್ಚ್ 18): ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಮನಿಸ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಅವಲಂಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವ್ರದ್ಧಾಶ್ರಮಾಂತ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತಾತ್. ಜಿಂ ಆಶೆತಾತ್ ಕೋಣ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾತ್, ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿತಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್. ಹೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸಂಘ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಂಚೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ಮಿರಾರೊಡ್ ’ಸ್ನೇಹ ಸಾಗರ್’ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ (ಜೆಂ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ) ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮನೊರಂಜನ್ ಕರುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾ-ದುಕಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಿಂ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಖಂತ್-ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆನಿ ದೂಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲಿಂ.ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‍ಫೇರ್ ಸಂಘ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಯ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾನ್ ದಯಾಳಾಯೆಚಿ ಕರ್ನಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ದಯಾಳಾಯೆಚಿ ಕರ್ನಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಘಾ ತರ್ಪೆನ್ ಥೊಡಿ ನಿಧಿ ತಾಂಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಸೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾಣಿಕ್ ತಾಂಕಾ ಆರ್ಪಿಲಿ.

’ಸ್ನೇಹ ಸಾಗರ್’ ಆಶ್ರಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಬಾರಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಆಶ್ರಮ್ ’ಹೆಲ್‌ಫರ್ ಒಫ್ ಜೀಜಸ್’ ಭಯ್ಣಿ ಚಲಯ್ತಾತ್.

ಭಯ್ಣ್ ಮೇರಿ ಮುರ್ನು ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ವಡಿಲ್ನ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ರೀನಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿರಾರೋಡ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಭಯ್ಣಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಸ್ವಾಗತ್ ಗೀತ್, ಪಂಜಾಬಿ ನಾಚ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಆರ್ಥಭರಿತ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಹ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ಭಯ್ಣ್ ರೀನಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಮಾಗೊನ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

 
 
 
 

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]