ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                    पयणारी.कोम विशॆस अंको मुखांत्र आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

 

ಕೊಂಕಣಿ 25 ವರ್ಸಾಂನಿ ಆನಿ ಫುಡೆಂ

नागरी लिपियेंत

Romi lipient

4 ಫೆಬ್ರೆರ್ 1987: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. 20 ಅಗೋಸ್ತ್ 1992: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ರೀಗ್.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಅಜೀಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪತ್ರಾಂ ಛಾಪುನ್ ಯೆತಾಲಿಂ; ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ’ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಜಾಂವ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ’ರಾಕ್ಣೊ’, ’ಮಿತ್ರ್’, ’ಉದೆವ್’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳಿಂ ತರ್, ’ಕಾಣಿಕ್’ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ, ’ಝೆಲೊ’, ’ಸೆವಕ್’, ’ಉಮಾಳೊ’, ’ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್’ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಹೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ’ಅಮರ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಸ-ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಲಿಂ ’ಜೆಜುರಾಯ್’, ’ಕಾಜುಲೊ’ ಪತ್ರಾಂ. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ಪರ್ತ್. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್/ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸ್ಲೆ. ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆ ವರ್ಗಣ್‌ದಾರ್ ಆಸ್ಲೆ, ಖೂಬ್ ವಾಚ್ಪಿ ಆಸ್ಲೆ. ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ತೆ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾವ್ನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಥರಾಚೆರ್ ತರ್, ಕಲಾ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತವಳ್-ತವಳ್ ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್-ಸಾಂಜೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸ್ಲೊ. ಮನರಂಜನಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮಾತ್ರ್ ದುಸ್ರೊ ನಿರ್ವೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಹೆಚ್ಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಟಿವಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್. ಶೆರಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಡಿ ಮೆಟ್ರೊ ಚಾನಲ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಡಿಡಿ ಚಾನಲ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಚ್ಯಾಂಸವೆಂ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಫಕತ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ನಾಟಕ್, ಖೆಳ್, ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ಸವ್, ಸರ್ಕಸ್ ಗಾಂವಾರ್ ಗಾಂವ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ, ಹಾಂಚೆಮಧೆಂ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಚಡಿತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಗಾಂವಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ’ಸಂಘಟನಾಂ’ ಘಡುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಿವಾಳ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲಿ. ಗಾಂವ್-ಪರ್ಗಾಂವ್, ದೇಸ್-ವಿದೇಶ್ ಅಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಥೆಂಕೊ ಲಾಭ್ತಾಲೊ. ಹೆಚ್ಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ’ದಿವೊ’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಲಾಭಾಜಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಹೆಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿನ್ ಏಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚಿ ವಾಟ್ ರುತಾಂ ಕೆಲಿ. ಟಿವಿಂನಿ ನವಿಂ ಚ್ಯಾನಲಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಶೆಚಿಂ ಚ್ಯಾನಲಾಂನಿ ಲೊಕಾಚೊ ವೇಳ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೊ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರವ್ನ್ ದೀಸ್/ಹಫ್ತೆಭರ್ ರಾಕುನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಕ್ ಏಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ಟಾನ್ ಖಿಣಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಬುಕಾ/ಪತ್ರಾಂರುಪಾರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಸ್ಚಿ ಸವಯ್ ಉಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಿಂ; ’ಉಮಾಳೊ’, ’ಉದೆವ್’, ’ಕಾಣಿಕ್’, ’ಮಿತ್ರ್’, ’ಉಮಾಳೊ’, ’ಪಯ್ಣಾರಿ’, ’ಕುರೊವ್’, ’ಝೆಲೊ’ ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಪತ್ರಾಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೆಂವೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸಯ್ತ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್/ಸಾಹಿತ್ ಶೆತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ಮಾಧ್ಯಮ್-ಕಲಾ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೆತಾಂತ್ ಸಯ್ತ್; ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಡೋಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ, ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ಲೊಕಾಂಚೊ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಿಂ ವಾ ಉಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಕಲಾ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ದಿಸುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ; ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂ, ಸಂಗೀತ್-ಸಾಂಜೊ, ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೆಂವುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ವ ದೋನ್-ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದೆಂವುನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೊ ಥೆಂಕೊ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಸಯ್ತ್ ತಿತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ಟಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃಷಿ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಿನಾ. ಪುಣ್ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡುನ್ ಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಉದೆಲೆ. ಇ-ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯ್ಲೆ, ಇ-ಕಾಣ್ಯೊ, ಇ-ಕಾದಂಬರಿ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪರ್ನೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಅಜೂನ್ ತಸೊಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲೊ ’ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಚೊ’. ಹಾಚೆಸವೆಂ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ಆಸಾತ್;

ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ಉಭೆ ಆಸ್ಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲೆಚ್;

1. ಅಜೂನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ’ಧರ್ಮ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್’ ಶಿವಾಯ್ ’ಭಾಸ್-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್’ ನ್ಹಯ್.

2. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆವಯ್-ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಐಚ್ಚಿಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ.

3. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಿಪಿವಾದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಶರ್ಥ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ತಾ.

4. ವಾಚಪಾಚೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಲೋಕ್ ಜಸೊ ಪತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಟಿವಿಕ್, ಟಿವಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಆನಿ ಉಣೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್)

5. ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಸಮಸ್ಸೊ - ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರಾಥಾವ್ನ್ ಶೆರಾಂಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಜಾತಾನಾ, ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ವಾಚ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾ.

6. ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ಲಿಪಿಂಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ - ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ’ನಾಗರಿ’ ಲಿಪಿಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ವಾಟ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್.

7. ಕೊಂಕಣಿ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ’ಸಾಯ್ಲೊ (ಅಯ್ಸೊಲೇಟ್)’ ರಿತಿನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ - ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ನಾ. ಕೇರಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ. ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಜಾಂವ್ ಏಕ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ನಾ. ರಾಜ್ಯ್-ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಶದ್/ಸಮ್ಮೇಳಾನಿ ಸಯ್ತ್ ಸಂವಾದ್-ಪರಿಸಂವಾದಾಂನಿ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ರಾಜ್ಯಾವಿಶಿಂ ವಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಲಿಪಿವಿಶಿಂ ವಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಸಮುದಾಯಾವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಉಲ್ಲೇಕ್/ವಿವರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ - ಜಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಲಿಪಿ, ರಾಜ್ಯ್, ಸಮುದಾಯಾಂಕ್’ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೆವಿಶಿಂ ಉಲವ್ಪ್ ಜಾಂವ್ ವಾಚಪ್ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಾನಾ - ಹೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ದುರಂತ್.

8. ಭಾಸೆಚೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಣ್ (’ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡಯ್ಜೇಶನ್’): ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಚ್ಯಾರ್ ರಾಚ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಮುದಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಪಾಂಚ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಪಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಹೆಂ ಭೊವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಭಾಸೆಚೊ ವ್ಹಾಪಾರ್, ಬರ್ಪಾರೀತ್ (ಓರ್ಥೊಗ್ರಪಿ) ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾಲಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಲಿಪಿಯಾಂತರಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ಉಭೊ ಜಾತಾ.

ಬರೆ ದೀಸ್‌ಯೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ವಾ ಫುಡೆಂ ತೆ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾತ್:

1. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಫುಡಾರ್’ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

2. ಆತಾಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಪರಿಂಚ್ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃಷಿ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಾಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಚಡುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಆಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್/ಸಾಹಿತ್/ಸಂಗೀತ್/ಕಲಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೆ ಸಭಾರ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಆಸಾತ್ - ತೆಯೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲಿಪಿಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಉಪಲಬ್ಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

3. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಯ್ತಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವೆದಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠ ಸಯ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

4. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೊ ಉಪೇಗ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಮಿ ಕರುಯೆತಾ; ಜಶೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಆಜ್ ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಭಾಸಿಕ್, ಕಲಾ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪಂಗಡ್ ಕರುನ್, ದೇಸ್-ವಿದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥೆಂಕೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸೀಮಿತ್ ನಾ - ಭಾಶೆವಿಶಿಂ, ಬೊಲಿವಿಶಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ಧಾಂವಿಶಿಂ, ಸಾಹಿತಾವಿಶಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ. ಯೂ-ಟ್ಯೂಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ರೆಕೋರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾ ಸಂಗೀತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ವ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಭಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಪುಣ್ ’ಗುಣ್‌ಮಟ್ಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

5. ಇ-ಬೂಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡಾಜಯ್, ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ತೊ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಲಿಪಿಯಾಂತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ - ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಅಖೇರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಧಿಂ: ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ - ಸಂಘಟನ್ ಜಾಂವ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್, ಮುಖೆಲಿ ಜಾಂವ್ - ಫಕತ್ತ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಕಾಲಾಗಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ತಿತ್ ಶಿವಾಯ್, ತೆಂ ಉದಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಪಿಯೆಜಯ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ತಿ ಆಮಿ ಪಯ್ಲಿ ಏಕ್ ವರ್ತಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ - ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ’ಫಾಲ್ಯಾಚಿಂ’ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆಮಿ ಆಜ್ ಕರುಯೆತಾ. ನಾಂತರ್ ಅಸಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ ಆಮಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್/ಪನ್ನಾಸ್ ವ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ಉರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸೂತ್ರ್, ತಂತ್ರ್, ಮಂತ್ರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್; ’ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ


[ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ದಾಂಡೆಲಿಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತೋತ್ಸವಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್]

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ಫೆಬ್ರೆರ್, 2018]

नागरी लिपियेंत

Romi lipient

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್' (2002-2018) ಧ್ವಾರಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ 35 ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ ಆಶಾವಾದಿ - 2002, ಖಿಳೊ - 2003, ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ - 2005, ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ - 2006, ಬಂಧ್ - 2017), ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ (ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ - 2003, ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ - 2004, ದರ್ಭಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್ - 2006, ಬಜಾರ್ (ಕಾ) - 2017, ಬಜಾರ್ (ನಾ) - 2018), ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್ (ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಭಾಗ್ 1 - 2005, ದರ್‍ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ - 2006, ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ - 2007, ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ - 2017), ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಸಂಘರ್ಶ್ - 1991, ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ - 2006) ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ’ ಬುಕಾಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್/ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ/ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ’ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ (2006)’ ಆನಿ ’ಮುಖಾಮುಖಿ (2017)’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಜಮೆ.