ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್                                                                                                                                                                    पयणारी.कोम विशॆस अंको मुखांत्र आमच्या कोंकणी मिसांवाक पाटिंबो दिलेल्या ह्या पॊषकांक आमचे धिनवास

ಥಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್

नागरी लिपियेंत वाच

ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ; 'ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ'. ಜಶೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ ತಸೆಂ ಗಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಲಾಗ್ಚಿಂನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ತಿಸ್ರೆ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್ತಾನಾ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಭರ್ಚೊ ಸಹಜ್, ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂಹೆರಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ; ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಪಿ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾರುಪಾರ್ ತರ್ಯೀ, ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಜಾವ್ಯೆತಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಜಾವ್ಯೆತಾ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಜಾವ್ಯೆತಾ ಹೆರ್ ರಿತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ವ್ಹಳ್ಕುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸರ್ವಾಂಚಿ - ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚೆಂ.

ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಇರಾದೆ ಆಸಾತ್, ಪಯ್ಲೊ: ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ವಾವ್ರಾಕ್/ಸಾಹಿತಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೊ. ದುಸ್ರೊ: ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ಯೀ ಆಮಿ ತೆಚ್ಚ್ ಇರಾದೆ ಸಾಂಭಾಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂವ್. ಆರ್ಥಿಕ್ ಮುನಾಫೊ ಜಾಂವ್, ನಾಂವ್-ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಜಾಂವ್ಚೊಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವ್ರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಬ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಸಯ್ತ್ ಚುಕಿ/ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸುಯೆತಾ, ಆಮಿ ಸಯ್ತ್ ರಗ್ತಾ-ಮಾಸಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಚುಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್?. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂಯ್ ವ್ಹಳ್ಕುಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ ಧಾಖಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಮುಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ಯೀ, ಆಮ್ಚೆತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಥೊಡಿ ತರ್ಯೀ ಸಾವ್ಳಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕತ್.

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಸತ್ ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ, 'ಜರೀ ತರೀ ಹಾಂವೆ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ, ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಲೂಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ತರ್ ಇತ್ಲಿಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ತಿಂನಾಂತ್', ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಜೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಥಕಾನಾ ಪುಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಸಾನಾ. ಹೆರಾಂಕ್ ಧುಂಪಂವ್ಕ್, ತೊಂಡಾರ್ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಲೆತಿ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಕೊಡಿ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 'ಆಂಬೊಟ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ್ಯಾಕಡೆ ಲಾಸ್ಲ್ಲೆಪರಿಂ' ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಖಬ್ರೊ ಕರುನ್ ದೀಸ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ ನ್ಹಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ, ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ಬೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಆಮಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅನಿಕ್ಯೀ ಚಡಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತೆಲೆ ಕಠೀಣ್ ಹಠಿ ಸಂಯ್ಬಾಚೆ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಸಂವಾದಾವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ದೋನ್ ಬರವ್ಪಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ 'ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ತರ್ಕ್-ಸಂವಾದ್ ಕರ್ತಾತ್' ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 'ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ತಾತ್'. ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಧ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಉದೆತಾ;

'ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್' ಖಾತಿರ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ದೇಶಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ, ದನ್ಪಾರಾಂ ತಾಂಗೆರ್ ಜೆವಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಗೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಹೆರ್ ದೋಗ್-ತೇಗ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಸ್ಲೆ, ತೆಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಹೊ ಫೊನಾರ್ ಸಯ್ತ್ 'ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ರಿತಿರ್' ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಖೊಂಕ್ಚೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಫೋನ್ ಬಂಧ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಸಯ್ತ್ ಉಲವ್ಪಾಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ 'ತೊ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ತರ್ಯೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್. ಪಳೆಯಾ; ಕೊಣಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಪೊಡ್ಕಾಣಿ - ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಉಟ್ಲೆಂ, ಆಜ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತೆಲೆ ಹೆ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್, ಅಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣುನ್. ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾ, ವೆಗಿಂಚ್ ತೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಫುಲಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆತಾತಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತೊಪ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ - ಆಸುಂ.

'ಸತ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಾ, ದೆಕುನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾಲಾ ವಾಗ್ಗಾ, ಶೆರಾಂತುಲ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಂತ್' - ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ 'ರಾಯಾಚಿ ಫಿರ್ಯಾದ್' ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ವೋಳ್ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕೆಲಾಂ ಹೆಚ್ಚ್ ಪೊಕೊಳ್ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್ಗಾರಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತುರುಪಾಚೊ ಎಕ್ಕೊ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಭರ್ಚಿಚ್ ಹಾಂಚಿ ಕಾಲೆತಿ. ಹಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಹೆರಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಂವಾಕ್/ಮಾನಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚಿಂತಾನಾ 'ಥುಕ್ಕ್' ಕರುನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಥುಕ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ.

ಹೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ, ವೆದಿ-ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಸವೆಂ ಧಾಂವ್ಣೆರ್ ರಾವುಂಕ್ ನಾಂವ್, ಬಗಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಶರ್ಥ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಉಭೆಂ ಕರುನ್ ತೆಂ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್, ಹೆರಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆಮಿ ವಳ್ಕತಾಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮಿಂಜಾಸ್ಕೆಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಮಿ ಭಾಂದುಂಕ್ ನಾ ವಾ ತೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮುಕಾರ್ಚ್ಚ್ ತೊಂಡಾರ್ಚ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್. ಆಮಿ ಖೊಂಕ್ಚೆಂಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ವೆಕ್ತಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಫರಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಕರುಯೆತಾ? ಜಶೆಂ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆ'ಕೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಪರಿಂ; 'ಮೊಶಿಕ್ ಸರ್ಗಾರ್ ವೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ದಿತೆಲಿ? ಏಕ್ ಥಾಪೊ ಶೆಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ವೆ?'. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೆ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿ ಸಮಾಜ್ ನಿತಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂಚ್ ಚಿಂತಾ.

ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್? 'ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ವಳ್ಕುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಜೊಡ್ತೆಲೆ' ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ 'ಹೆರಾಂಚೆ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮೆಜುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೊಡ್ತೆಲೆ ನ್ಹಯ್', ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಸ್ವತಾ 'ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತಪ್' ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಲಾಗು ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಂಡಾಸ್ಗಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ, ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಫುಲಂವ್ಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಚ್ ಖೊಂಕುನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಚ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕರ್ಚೆ, ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಚ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುನ್ ತಮಾಸೊ ಕರ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಮವ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ರುತಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಾ ಮಯ್ನೆ ವಾ ಹಫ್ತೆ ದೀಸ್ ತೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಹೆರಾಂಸವೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೊ ಆಯ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಸವೆಂ. ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ 'ಆಮ್ಚೆಂ ಮವ್ನ್ಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್'.

ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಥಕಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಚಾಲುಚ್ಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್ಚ್ಚ್ ವಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಿರ್ (ಸಾಸ್ಣಿಕ್/ಶಾಶ್ವತ್) ನಾ, ಬಾಕಿಚೆಂ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸಾ.

ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್,

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ದಸೆಂಬರ್, 2017]

नागरी लिपियेंत वाच

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ವೃತ್ತೆನ್ ’ಪ್ರೋಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್’ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ (2004-2011) ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್' (2002-2017) ಧ್ವಾರಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ 32 ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಯಾಜಮೆ, ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಜಮೆ, ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆ ಬೂಕ್, ಏಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಚೊ ಬೂಕ್, ದೋನ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಸಂಘರ್ಶ್ - 1991, ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ - 2006) ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ’ ಬುಕಾಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ಹೆರ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್/ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಿಂದಿ/ಕಾನಡಿ/ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ’ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ (2006)’ ಆನಿ ’ಮುಖಾಮುಖಿ (2017)’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಜಮೆ.