ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

 

Poetry | By Bai Guadalupe Dias

 

 This is the second entry for 'Poetry of the Month' contest. Bai Guadalupe Dias is known for these kinds of poems, has brought yet another poem.

Read

 

Travelogue | By Venkatesh Nayak

 

E Travelogue episode - 2 from Venkatesh Nayak Mangalore.

Read

 

Poetry | By Sangita Naik

 

 This is the first entry for 'Poetry of the Month' contest. 'Bandd' a reflection on the recent incident of Hyderabad, that shook the entire country, putting humanity to shame.

Read

 

News | Inter State Konkani Seminar in Mumbai

 

 For the first time in Mumbai, an inter state Konkani Youth Seminar (Involving Goa and Mumbai Youth) organised by Ashawadi Prakashan and Shree Mallikarjuna College with the support of Assumption Konkani Songhotton Kandivali, Mumbai on 1 December 2019.

Read

 

Contest | Poetry of the Month

 

 As part of the 5th year, Poinnari is inviting poets to send their entries for 'POET OF THE MONTH' contest, an open contest for all to take part and win prizes by Konkonngar Prokaxon.

Read

 

Poetry | By Clive Soz Bolliye

 

 Clive Soz Bolliye is a budding poet, has brought a thought provoking poetry 'Ti Vatt'.

Read

 

Review | National Level Literary Contest 2019

 

 Preliminary review article on the qualified entries from Wilfy Rebimbus memorial National Level Literary Contest in dual script of Konkani by Fr.Jason Pinto.

Read

 

Poetry | By Ramesh Saju Ghadi

 

 Bab Ramesh Saju Ghadi is a multi talented, an activist, writer, poet and a wonderful human being, this poetry is a master piece, will remain in the readers mind for a long time.

Read

 

Results | National Level Literary Contest 2019

 

 The results of 'Wilfy Rebimbus memorial National Literary Contest in Konkani conducted by Poinnari-Veez has been declared; Melvin J Vas bags first prize in short story category, while Urjitha Bhobe bags first prize in Poetry category. Read a complete list of winners.

Read

 

Poetry | By Rupali Mauzo Kirtani

 

 Bai Rupali Mauzo Kirtani is a noted Konkani poet from Goa, brings out a beautiful poetry.

Read

 

Poetry | By Arun Sakhardandde, Goa

 

A simple looking but an effective poetry by one of the finest poets in Goa, Bab Arun Sakhardandde.

Read

 

Editorial | Ek Novo Sounsar

 

 Its another unique way to support our needy fellow writer by a writer Fr.Chetan Lobo's maiden anthology of 'Short Stories' - Editorial by Valley Quadros, Ajekar.

Read

 

Poetry | By Urjita Bhobe, Goa

 

Empty Nest, a lovely poetry by Urjita Bhobe, a noted poet from Goa.

Read

 

Poetry | By Chikka, Panglla

 

This is not just a poetry, the beauty of this poem is, the words say something and their abstract images tell stories.

Read

 

Poetry | By Uday Mhambro

 

 Bab Uday Mhambro is a noted Konkani poet from Goa, brings out a different poetry about thorn of rose.

Read

 

Book Review | By Sam Bolliye

 

 'Suryo Udeta' is the first book (in Kannada and Nagari) containing National Level Konkani short stories of Konkani, published by Karnataka Konkani Sahitya Academy in 2019. Here is a beautiful review by a critique, thinker and writer Dr.Samuel Sequeira, the ex-editor of Raknno Konkani Weekly.

Read

 

 

News | Konkani Writers Meet

 

 Ashawadi Prakashan and Divo weekly conducted Konkani Writers Meeting, in which a respectful trbute paid to Walter Lasrado and Fr.Staney DCunha. Two new books released by Dr.Austine DSouza Prabhu and Rons Bantwal.

Read

 

         

Short Stories

Poetry

 

  Kathadaaiz

               [ಚ್ಯಾನಲ್ | च्यानल]

         << ಆಯ್ಕ್ | आय्क >>

 

   Column

            konkonni vachunk,
     xikunk ek vedi korchedixen
 bhovo upkarak poddchem onkonn

    
 

         - Fr.Jason Pinto sj

         << Vach >>

 

   Chirputt:1-40

   

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
     

         - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

E-Book

  

 

News

DKA-n Pustokam Uzvaddailim

DKA-n ‘Gõy Sudhorta vo Bigoddtta’ pustok uzvaddailem, Padr. Jose Dias-achem Poilench Nibond Pustok porzoll’llem.

<< Read >>

 

Pio Fernandes-ak omplim arga

‘Romanxincho Pai’ Caridade Damasceno Fernandes-ak DKA-n Omplim Argam.

<< Read >>

 

Borovpiank Mullavi Karyaxalla

Romi Konknnintlean borovpiank Mullavi Karyaxalla: Bhag 02, Aitara, Otumbrachie 20ver, 2019, sanje 3.30 vorar.

<< Read >>

 

सावदितले ते दीस

रुपाली मावजो किर्तनी हांचे 'सावदितले ते दीस' ह्या पुस्तकाचो मराठी अणकार अदिती बर्वे हाणी केल्ले 'सौदीतले दिवस' हे ९२व्या अखिल भारतीय मराठी कोंकणी संमेलन ची अध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे हांच्या हस्ते प्रकाशीत जालें.

<< Read >>

 

DKA Dalgado Puroskar

Dalgado Konkani Academy invites entries for its Anual Awards.

<< Read >>

 

Pio Fernandes-ak omplim arga

DKA-n Pio Fernandes-ak omplim arga.

<< Read >>

 

Sutrsonchealon’ Kar’yaxalla

DKA-chi ‘Hanson-Khellon Sutrsonchealon’ Kar’yaxalla zali.

<< Read >>

 

Konknni Zagrutai Karyavoll

DKA-chi Konknni Zagrutai Karyavoll Sancoale ganvant.

<< Read >>

 

 

Sirlim Rosteak Nanv Dilem

Pri. Antonio Pereira-achi Zolm Xembhori Nimtan Sirlim Rosteak Nanv Dilem ani ‘Konknni Oparinchem Bhanddar Pustok Portun Uzvaddailem.

<< Read >>

 

Konkani Manyata Divos

Mugdonat'llim Gitam, Bon'dh books released by Goa Konkani Academy during 27th Konkani Manyata Divos held 23rd Aug 2019.

<< Read >>

 

Borovpa ani vachpachi Kar’yaxalla

DKA-chi Borovpa ani vachpachi Kar’yaxalla Navele Zali.

<< Read >>

 

Desbhokti Vichear Somorom

Desachem borem korunk sodta to desbhokt: Tomazinho Cardozo.

<< Read >>

 

Talent Contest in Miraroad

St.Joseph's Konkani Association Miraroad conducted a fabulous Konkani talent contest on 18 Aug 2019.

<< Read >>

 

Pri. Antonio Pereira

Pri. Antonio Pereirachi Zolm-Xembhori Saxttintlea Sirlinchea rosteak tachem nanv.

<< Read >>

 

Study-tour by St.Aloysians

105 Students from St.Aloysius College Mangalore paid a visit (Study-tour) to Kalangan on 16 Aug 2019.

<< Read >>

 

Konknni Zagrutai Karyavoll

Edvin Fernandes-achem dusrem kovitam pustok ‘Gõychi Bhuim uzvaddailem Kuddchoddem-Xelvona hanga DKA-chi Konknni Zagrutai Karyavoll zali.

<< Read >>

  [More News..]

BOOKS

Ek Novo Somsar

       

       Fr.Chetan Lobo

अर्त

          

       Dr.Jayanti Naik

 

Announcement

     Remembrance

ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ, ಜನನ್: 23.08.1953, ಮರಣ್: 30.12.2018.

<<Read>>

PGDiploma in Konkani

       For working people who are aspiring to study Konkani have a golden opportunity to study PG Diploma in Konkani from St.Aloysius College's Konkani Institute .

<< Read >>

 

Kindly Support

 

   

   

ಜಾಹೀರಾತ್

E-Portal

Visit

 

Visit

   

 

Visit

 

Read