[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್‌ಪಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಚಿ ಧೊಸ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಧೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್‍ನೊ ಉಸ್ತಾದ್, ಸಮಾಜೆಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಜಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಪಿಗ್ಳಾಂವ್ಚ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ತೊ ಜಿಕುನ್ ಧರ್‍ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆನ್ ಗುಂತ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂಯ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ವ್ಹಾಳುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂಗಿ?.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ತಿ ಕೋಣಿ

ನೋವ್ ಮಯ್ನೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್, ಅಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುದ್ದ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೂಕ್ ಭಗುನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ-ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪೊಸ್ತಾ, ಆನಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಪಾಸತ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಸಯ್ತ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಖರಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆತಸಲಿ. ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ-ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ, ಭೋವ್ ಸೊಂಪಿ ಭಾಸ್ ವ್ಹಾಪಾರ್‍ಲ್ಯಾ, ಭೋವ್ ಸಾದೆಂ ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. नोव मयने आपल्या पोटांत व्हाववन, अपूण जावन खुद्द जायती दूक भगून जल्म घेत‌ल्ल्या भूर‍ग्याक एक आवय कितल्या मोगा-मयपासान पोसता, आनी फकत आपल्या भूर‍ग्यापासत अपलो संतोस, अपलें सूख सयत त्याग कर‍ता म्हळ्ळें अपुर्भायेचें चिंतप व्हाळंवची ही कविता खरिच्च जावन काळजाक लागचेतसली. बाय शीला भंडार‌कर कोंकणेंतल्या भोव थोड्या स्त्री-संवेदन साहीत रचतेल्यां पयकिंतली, भोव सोंपी भास व्हापार‍ल्या, भोव सादें पूण तितलेंच महत्वाचें चिंताप आमच्ये मतिंत उटंवचें प्रेतन कर‍चें दिसून येता.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಜಿಣ್ಯೆಸೂತ್ರ್

ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲೆಂ ಹಾದ್‌ಸಾಚೆಂ ಶೆರ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್. ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಲಗ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತ್ ಆರಾಬ್ಬಾಯೊ ದಿತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ’ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾರಿ, ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಉಂಚ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕತಾ, ಸವೆಂ; ಅಪ್ಣಾಕ್ ಎಲಿಯೆಟ್, ಪ್ಲೇಟೊಕ್ ವಾಚ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಖರೆಂಪಣಿ ಜೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಪ್ಲೇಟೊ, ಎಲಿಯೆಟಾಕ್ ವಾಚುನ್, ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾ ಶಿವಾಯ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯೇ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ತೆಚ್ಚ್ ವರ್‍ಗಾಚೊ ತರ್‍ನಾಟೊ, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಖಬ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವಿಣುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ದಮ್ ವಿರುಧ್ ಕರ್‍ನೆಚೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಿ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗಿ? ತೆಂಯ್ ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್‍ಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್? - ಹೆಂ ತುಕಾಚ್ ಪಾರ್‍ಕುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಡಂಬನ್ ] ಕಾವ್ಳೊ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ

"ತುಂ ಧಾಂಪ್‍ರೇ ತೋಂಡ್, ತುಜೆ ನಟ್ಟ್ ಪೂರಾ ಅರ್ನುಂಕ್ ಆಸಾಂ. ಆಯ್ಕ್, ಕಾವ್ಳೊ ಬೋಬಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಅಸಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಫುಡೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾತಾತ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿಣೆಂ ತಿಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸಯ್ರಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ನಾಕಾತ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭಿಗಡ್ನಾಕಾತ್. ಆನಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ತುಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತೆಲಿಂ!". ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಡಂಬನ್‌ಕಾರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚೆಂ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆಚೆಂ ವಿಡಂಬನ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ  ] ಬಲಿ

’ಬಲಿ’ ಕಾಣಿ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಭ್ದ್ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆಚೆ ಸಭ್ದ್ ಆಮಿ ಜಿಕುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ ತೆ ವ್ಹಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, 8 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2017 ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ವಕಾಲಾತ್

’ನೋ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ’ - ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪೂತ್, ದಾದ್ಲೊ ಜಾತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆವಯ್ಚೆರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಾಕೀ ಭಯ್ಣಿಚೆರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಾಕೀ ಧುವೆಚೆರ್ ಭಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಸರ್ತಾ ಅಪ್ಲೆ ಆವಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್? ದೇಸಾಚೆಂ ಹೆಡ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಯ್ಸಲ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊರ್‍ಟಾನ್ ದಿತಾನಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕವಿ ಕಸೊ ವಗೊಚ್ಚ್ ಬಸ್ತಲೊ?. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಥೊಡಿಂ ತರ್‌ಯೀ, ತಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ’नो म्हळ्यार नाका’ - एका आवयन अपल्या पुताक शिकंवचें पयलें लिसांव, पूण एक पूत, दादलो जाताना कोणायच्याकी आवयचेर, कोणायचाकी भयणिचेर, कोणायचाकी धुवेचेर भलत्कार कर्ताना कसो आनी कित्याक विसर्ता अपले आवयन शिकयिल्लें लिसांव? देसाचें हेड‌लायन जाल्लें फयसल आयलेवार कोर‍टान दिताना मनशापण एक घडी कांपलें म्हणताना, कवी कसो वगोच्च बसतलो?. डोनालड पिरेर बेळतंगडी लिखणेनांवार कांय पाटल्या सभार वर्सांनी अंतर‌जाळिचेर पत्रिकोध्यमाचो वावर करून आसा, बरयिल्लीं बर‍पां थोडीं तर‌यी, तीं बर‍पां ताच्या काळजाक प्रामाणीक जावन आसात म्हणून जायत्यांनी सांगचें हांवें आयकलां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕವಿತಾ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ತರ್ ಅನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಉಮಾಳೆ, ಕೊಣಾಕ್ ತಳ್ಮಳೆ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸಳ್ಸಳೆ. ಕವಿತೆಚೆ ಎಕೇಕ್ ಭಾವ್, ಎಕೇಕ್ ರೂಪ್, ಎಕೇಕ್ ವಿಚಾರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ, ತಿಚ್ಚ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂವಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ವೋಡ್ ತಿಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾಂಚ್ ಸುಸ್ತತಾ. कविता कोणाक सोधनां तर अनी कोणाक उमाळे, कोणाक तळमळे तर आनी कोणाक सळसळे. कवितेचे एकेक भाव, एकेक रूप, एकेक विचार जेदनां ती कविता वाचतां वाचतां दोळ्यां समोर उभी जाता, तिच्च कविता वाचप्याक आंवडता म्हणच्याक कांय ही कविता गोवाय दीत कोण्णा. बाय स्मिता प्रभू अपरूपान कोंकणी तशेंच कानडी भासेंत कविता बरयता. साहित्याचो भर्पूर वोड तिका आसा म्हळ्ळें तिचीं बर्पां वाचतांच सुसतता.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಘುಂವ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ

ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; ’ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊಂಪ್ರಾವಯ್ಲೊ ಘಾಯ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಯ್ತ್, ಪುಣ್ ದೂಕ್ ಭಗಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ’, ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಭಾಗೆವಂತಾಂ, ಬರಿಂ, ದೆಕಿವಂತ್, ದೆವಾಸ್ಪಣಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂಕ್, ಇಸ್ಟಾ-ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕರ್ಚಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಲಾಗ್ಸಿಲಿಂ ಕಶೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಕಾಚ್ ಕಳ್ತಲೆಂ. ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ’ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2016’ ಹಾಂತುಂ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ

ವ್ಹಾ! ಸಭ್ದಾಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಜೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಕಸಲಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಎಕಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿಂ. ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್ ಇಮಾಜ್ಯಾಂಚೊ ದೊಂಗೊರ್ ರುತಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಕಲ್ಪನಾಂ ಆನಿ ವರ್ಣನಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಪಿಂತುರಾರುಪಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಖಿಣಾನ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಲಜ್, ಕೌತುಕಾಯ್, ಆತುರಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಪ್ಣೆಂವ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಗೂಣ್/ಅವ್ಗುಣ್ ಧರ್ಣಿಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಾಂಪ್ಯಾಫುಲಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಪಡ್‌ರುಪ್ಣೆಂ ಪಳೆತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್, ಮೈಸೂರ್ ಹಿಚಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ. व्हा! सभदाथावन‌च सुर्वात करुंक पडता जेदनां ह्या कवितेविशीं उलयताना, कसलीं अपुर्भायेचीं स्वपणां, एका पिंतुरांतल्या चलियेचीं. मेटां मेटांक इमाज्यांचो दोंगोर रुतां कर्चीं कल्पनां आनी वर्णनां पळेताना निजायकी ही कविता एक सुंदर पिंतुरारुपार दोळ्यां हुजीर उभी जाता. आनी एकाच्च खिणान हें सर्व घडून सोडलेंगाय म्हणतासतां, स्त्री संयबाची लज, कौतुकाय, आतुराय, तशेंच स्वपणेंवचे सर्व गूण/अवगूण धर्णिचेर पडलेल्या चांप्याफुलाचेर अपलें पड‌रुपणें पळेताशें भग्ता. बाय शीला भंडार‌कर, मैसूर हिची अपुर्भायेची कोंकणी कविता.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂಗೀತ್ ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್

ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂ ನಾಂವ್, ಪ್ರತಿಭಾ, ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ - ಹೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಗೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಗಾಯನಾಂ ಶಿಕವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್..... ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ವಿಯೊಲ್ ವಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾಂತಾರಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆಹುಜಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಯ್ಕಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಅಯ್ಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಮಾರ್

ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ದೊಡೆಂ (ವ ಚಡಿತ್) ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ. ಸಾಂಗುಂಕ್ ಏಕ್ ತರ್ ಪಾಳುಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್, ಧಾಖಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ತರ್, ಕರ್ಚೆಂ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್. ದೆಕುನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನಾಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸತ್ ಕಾನೂನ್ ದೇವಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ದೊ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರೀ, ಅನ್ಯೇಕಾ ಲೆಕಾರ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಜುಲುಮ್ ಅಸ್ಕತಾಂಚೆರ್‌ಚ್ಚ್. ಜಾಂವ್ ತಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ವಾ ಅಸ್ಕತ್. ಹೊ ’ಮಾರ್’ ಫಕತ್ತ್ ದೈಹಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ಮಾನಸಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಮಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್, ಹೊ ಮಾರ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆರ್, ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಮಧ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ ತೆಂ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಿ ಕಾಣಿ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ವಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಕೊಂಕಣಿ

ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಅನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆನಾಂತ್ ವಾ ವೆಚೆಯ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ತರ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂನಿ, ಹೆರ್ ಬೊಲಿಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ಬಾಬ್ ರುಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ’ದರ್‍ಯಾದೆಗೆರ್’, ’ಮಾವುಲೀ’, ’ಆಮೀ ಮಾಲ್ವಾಣೀ’ , ಮ್ಹಾಜಾ ಕೊಕಣಾ (ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಗಾಣಾ), ’ಆಮೀ ಮಾಲ್ವಾಣೀ’ ಹಾಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. च्यार राज्यांनी पांच लिपियांनी वापार जांवची आमची माय‌भास कोंकणेची सोभाय अनी ग्रेसत‌काय समजल्ले केदिंच कोंकणी माय‌भासेक सांडून गेल्लेनांत वा वेचेय नांत. ह्या कोंकणी भासेची ग्रेसत‌काय समजुंक‌जाय तर, आमी आमच्यो मेरो उत्रोन हेर प्रांत्यांनी, हेर बोलियांनी वापार जांवच्या कोंकणी भासेची ग्रेसत‌काय वळकुंक जाय. मालवाणी प्रांत्यांत जायते कोंकणी लोक तशेंच कोंकणी साहीत रचपी आसात, बाब रुजारियो पिंटो एक नामणेचो कवी, ’दर‍यादेगेर’, ’मावुली’, ’आमी मालवाणी’ , म्हाजा कोकणा (मालवाणी गाणा), ’आमी मालवाणी’ हाचीं पर्गट जाल्लीं प्रमूक पुसतकां. जायत्या कविगोश्टिंनी हाणें वांटो घेतला.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಕಾಲೆಜ್ ಮೇಟ್

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಿಣ್ಚಿ ಕಲಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸಾನಾ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್. ಹಿ ಸಾದಿ ಕಾಣಿ ತರ್‌ಯೀ, ಹಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವಾರಿಂ, ಆಮ್ಚೆ ದೊಳ್ಯಾಂಹುಜಿರ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಗ್ತಾ. ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ದೇಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ದೇಸಾಚಿ ಆಯ್ಚಿ ನೀಜ್ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆತನಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಸಯ್ತ್ ಲಜೆತಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಖಿಮ್ಚುನ್ ಭೊಖಾಂವ್ಚಿ ಭುಕ್, ಅನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಅಸ್ಕತಾಂಚೆಂ ಸುಕ್‌ಲ್ಲೆ ರಗಾತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ತಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕ್ ಸವಲ್ ಉದೆತಾ; ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಮ್ಕಾಂ ’ಬರೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಜರ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲ್ತಾ, ತರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಮ್ಕಾಂ ’ದೆವಾಚಿ’ ವಳೊಕ್ ಆಸಾಗಿ? ಹೆರಾಂಕ್ ಲುಟುನ್ ಖಾಂವ್ನ್ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಖರೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಅತ್ಮೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸಾಗಿ?.ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ಕವಿತಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಭಾಂದ್

ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್, ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣ್, ಮಾತಾರ್‌ಪಣ್; ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿಂ ಹಂತಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಖಿರ್ಲತಾತ್, ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣಾರ್ ತಿಂ ಫುಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮಾತಾರ್‌ಪಣಾರ್ ಬಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಸಾರೆಂ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಆಸಾ, ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಗಾವ್ಪಿಚೆಂ, ಜೆದ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯಿ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ (Giant wheel) ಚಡ್ಣಿ ಆಸಾ, ತಶೆಂಚ್ ದೆಂವ್ಣಿ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಚಡ್ಣೆಚೆರ್ ಫುಲ್ತಾ ಆನಿ ಪಡ್ಣೆಚೆರ್ (ದೆಂವ್ಣೆಚೆರ್) ಬಾವ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿ ದೆಂವ್ಣಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಚುಕುನ್ ಕಸೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟತಾ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂಚ್ ದೆಂವ್ಣಿಂಚ್, ಅನಿ ಹೊಚ್ಚ್ ಖರೊ ವೇಳ್; ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲೆ ಖರೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೊ, ಸಮ್ಜುಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ. ಹಿ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಮಾಳೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ತಸಲೆ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಏಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ದೀಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರಜಾ ಸಂಪವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬೋವ್ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್, ಅಚಾನಕ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಓಲ್ವಿನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊಂ. ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಸುಟ್ಕಾ

’ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ಬರೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅನಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಡುನ್ ಯೆತಾ?’ - ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ’ಬರೆಂಚ್’ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತರ್, ಸಗ್ಳೆ ಭಕ್ತ್ ’ಬರೆಂಚ್’ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್, ತಾಣಿಂ ’ಬರೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ವಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಾ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ದುಭಾವ್ ಜಾತಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಹೆಂ ನ್ಹಯ್‌ಕಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಹೆಂ ಕೀ - ಬರೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಅಸ್ಕತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ - 3

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ನಾಂವ್, ಪುಣ್ ಹಾಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಧ್ವಾರಿಂ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. कोंकणी साहितीक वर्तुलांत रोशू बजपे आयलेवार पर्जळचें नांव, पूण हाचेथंय आसची साहितीक प्रतिभा ह्ये पावटीं परत एक पावटीं अपल्या कवितेध्वारीं रुजू कर्चें प्रेतन केल्लें दिसून येता. Konknni sahitik vortulant Roxu Bojpe ailevar porzollchem namv, punn hachethoim aschi sahitik protibha hye pauttim porot ek pauttim oplea kovitedhvarim ruzu korchem preton kel'lem disun yeta.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಡಂಬನ್ ] ಮ್ಹಜಿ ವಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಯೇ?

ದೇಸ್-ವಿದೇಸ್, ಗಾಂವ್-ಪರ್ಗಾಂವ್, ಶೆರ್-ಗಾಂವ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸಂಘರ್ಶ್ ಆನಿ ಸಂಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ದಿಸಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್, ರಾತಿಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಸಯ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ಮತಿಚಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮನರಂಜನಾಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಡಂಬನ್‌ಕಾರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚೆಂ ವಿಡಂಬನ್ ಜರೂರ್ ವಾಚಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ - 2

ಕವಿ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಸ್ಕತ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ರುದಾನ್, ಪಿಂರ್ಗೊಣ್, ಸುಸ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ; ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ತ್ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ಬಗಾರ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. कवी जोन सुंटिकोप्पच्या कवितेंनी उत्रां पाटल्यान जीव आसता. असकत मनशापणाचें रुदान, पिंर्गोण, सुसकार आसता; देकून ही कविता फकत्त पोकोळ उत्रांची रास जायना बगार वाचतेल्यांच्या काळजाक आपडुंक सक्ता. Kovi Jon Sunttikoppochea kovitemni utram pattlean jivo asta. Oskot monxaponnachem rudan, pimrgonn, suskar asta; dekun hi kovita fokot't pokoll utranchi ras zaina bogar vachteleanchea kallzak apddunk sokta.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಪ್ರತಿವಾಚಪ್ ] ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾಪರ್ಜೆ ಮಧೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ

ಅಸಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಕುನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ. ಖಡಪಾಚ್ಯಾ (ವಿ ಜೆ ಪಿ ಸಲ್ದಾಞ) ‘ಸಾಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ (ಪಾಂಚ್ ಗೊಂಯ್ ತಳಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಾತ್ ಪಟ್ಣಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯೊ), ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಸಮಸ್ಪಂದಿ ರಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ತೀನ್ ತಕ್ಲೆಂಚಿ ಮಹಾನ್ ಕಥಾ ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ವಳ್ಕಾಲ್ಲೊ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನ್ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ತೊ ಕಟ್ಟಿಚ್ ಸಯ್. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನಾಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಟಾಸಟ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ಚೊ. ಸಾದ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅತಿಮಾನಿ, ಹಂಕಾರಿ, ಸ್ವತಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಭೊಂವ್ತಿಂ ‘ಪಾದ್ರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಾಚ್ಯಾ’ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಕಪಟ್ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್, ನಮಳಾಯ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ವಿಕಾಯೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಎಡ್ವಿನಾಚೆಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಬಸುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿತಾನಾ ಅಸಲ್ಯೊ ವೊಣೊದಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಕೊಸ್ಳಾತಾತ್. ’ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಅವಲೋಕನ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ - 1

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಭೋವ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ಸಮೀಕ್ಶಕ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸ್ಚೊ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಹಾಚಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ’ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ’ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಚುಕಾನಾಕಾ. कवी मेलवीन जे. वास केलराय साहित्याच्या वेवेगळ्या प्रकारांनी भोव प्रतिभावंत म्हळ्ळें भोव थोड्यांक कळीत आसुंक पुरो. अपुर्भायेचो काण्येगार, कादंबरिकार, नाटकिसत, निर्देशक, विशलेषक, समीक्षक, स्पश्ट दिश्टावो आसचो चिंत्पी. हाची मयन्याची कविता ’अनसतेशिया’ कविता वाचुंक चुकानाका. Kovi melvin je. Vas kelorai sahiteachea vevegllea prokaramni bhovo protibhaunt mholl'llem bhovo thoddeank kollit asunk puro. Opurbhayecho kannyegar, kadomborikar, nattokist, nirdexok, vixlexok, somikxok, spoxtt dixttavo ascho chintpi. Hachi moineachi kovita ’onostexia’ kovita vachunk chukanaka.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಶೇಸ್ ] ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ 2017

’ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ’ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಚ್ಯಾಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಸಯ್ತ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೆ ಕಾಡ್ನ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್; ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ (2003-4) ಧ್ವಾರಿಂ ದೆ|ಜೊರ್ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಜಾಂವ್, ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕೊ (2004-5) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಿಯೋನ್ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಂವ್, ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ (2006-7) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಸಯ್ತ್ ತೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರ್ತಾ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ’ಎಕ್ವಟ್ 2017’ ಪಂಗ್ಡಾಸವೆಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಖಾಲ್ತೊ ಉಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ

....ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕವಿತಾ

...ಹೆರ್ ಕವಿತಾ

ಲೇಖನಾಂ

ಅನುವಾದ್