[ ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ] ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್

ಝುಜಾವಿಶಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಝುಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಭವ್ ಜಾಲಾ. ಇರಾಕ್-ಕುವೇಯ್ಟ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆಂ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಝುಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಂವೆಳಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ, ದುಸ್ರೆ ಝುಜಾವೆಳಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಪಡ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಜೆದ್ನಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲಾರಾಂ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧ್ ಕುಡಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಥಂಯ್ಚರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕುಣೀಸ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. ಡಾ| ಮಿರ್ಜಾ ಉಮರ್ ಬೇಗ್ ಹಾಚಿ ಮೂಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ’Big Brother ಕಾಣ್‌ಯೆಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಜಣ್. झुजाविशीं सभार काण‌यो आमी वाचल्यात, जायत्यांनी बरयल्यात पूण भोव थोड्यांक झूज म्हळ्यार कितें म्हळ्ळो अनभव जाला. इराक-कुवेयट पयलें झूज जांवचे वेळार हांव कांय शिकून आसलों पूण दुस्रें २००२ इस्वेंत दुस्रें झूज जांवचेवेळार पयल्या झुजांवेळार घड‌ल्ल्यो जायत्यो भिरांकूळ काण‌यो हांवेंय आयकल्ल्यो, दुस्रे झुजावेळार न्यूकलियर बांब पडची भिरांत आमकां आसली देकून आमकां त्या पासत जोक्ती तयाराय करून दिल्ली, जेदनां सर्कारी अलारां व्हाजताना आमकां एका नम्यार‌ल्ल्या बंध कुडाक वचुंक आसलें, थंयचर आसच्या वार‍याचें मुखोटें न्हेसुंक आसलें. कुवेयटांत अखील भारतीय लेखकांचो एक्तार कांय एकुणीस भासेंतल्या साहितिंच्या मेळिंत म्हाकाय हांची वळोक जाली. डा| मिर्जा उमर बेग हाची मूळ इंगलीश भासेंतल्या ’Big Brother काण‌येचें कोंकणी तर्जण.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚನಾಕಾ | इगर्जेक वचनाका

'Go not to the temple'; ರಬೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರಾನ್ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ/ಪುತ್ಳ್ಯೊ ಕರ್ಚಾರ್, ತಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ಪುಣ್ ಜೀವ್ ಆಸುನ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ವ್ಹಳ್ವಳೆ ಜಾಂವ್ ಕಳ್ವಳೆ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾಂತ್, ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಡಾ|ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದೊತೊರ್‌ಗಿರಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ, ’ಆಮ್ಚೊ ಸಂಧೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್. 'Go not to the temple'; रबींद्रनाथ टागोरान अजीक कांय शेंभोर वर्साधीं बरयिल्ली कविता आज सयत कितली प्रसतूत. मनीस आज सयत इमाज्यो/पुतळ्यो कर्चार, तांचें रक्षण कर्च्यार वेसत जाला पूण जीव आसून व्हळवळतेल्यांचे व्हळवळे जांव कळवळे जांव ताच्या दोळ्यांक दिसानांत, कानांक आयकानांत. डा|विन्सी पांबूर वृत्तेन एका कोलेजिचो प्रिन्सिपाल, साहित्यांत दोतोर‌गिरी आपणायिल्लो, ’आमचो संधेश’ पत्राचो आधलो संपादक, एक नामणेचो बरयणार तशेंच तर्जण‌कार.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಖೈರ್‌ಲಂಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಖೊಪಾರ್ಡಿ

ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನಾಚೊ ದೇಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ನ್ಹಂಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ದೇವಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಧಾಖವ್ಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಪುಣ್ ಕರ್ನೆಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ದಗ್ದವ್ಣಿ ಭಗುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಭಗುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಭಗುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಯ್ಲ್/ಚೆಡುಂ/ಸ್ತ್ರೀ. ಆಜ್ ಇತ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಮಾಜ್ ಆಮಿ ರುತಾಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ - ಹೆ ಮನ್ಶಾ ಧರ್ಮಾಚೆಗಿ? ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಕ್ ಥರ್ಥರೆಂ ಕಾಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮಾಯಕ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಮರಾಠಿ ಕವಯತ್ರಿ ಬಾಯ್ ನೀರಜಾ ಧುಲೇಕರ್ ಹಿಣೆಂ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕವಿಥಂಯ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆವಿಶಿಂ ಮಾತ್ಸೊ ಆಟೊವ್ ಕರುಯೆತಾ. आमचो देस कायदे कानुनाचो देस. आमच्या देशाक भारत माता म्हणतात, न्हंयांक सयत देविंचीं नांवां. पूण तें सर्व धाखवपाक मात्र, पूण कर्नेंत आज पासोन दगदवणी भगून आयल्या, भगून आसा आनी भगून आसची जावनासा बायल/चेडूं/स्त्री. आज इतली भिरांकूळ समाज आमी रुतां केल्या म्हळ्यार, ल्हा-ल्हान भुर्ग्यांचेर सयत अत्याचार करून ताका लगाड काडतात. पूण पयलें सवाल हें - हे मनशा धर्माचेगी? अख्ख्या महाराश्ट्रक थर्थरें कांपयिल्ल्या थोड्या अमायक घडितांचेर ही कविता विणल्या प्राध्यापकी तशेंच नामणेची मराठी कवयत्री बाय नीरजा धुलेकर हिणें. ही कविता वाचून समाजेंत कविथंय आसुंक जाय जाल्ल्या प्रामाणिकतेविशीं मात्सो आटोव करुयेता.

ವಾಚ್ | वाच

[ ವಿಚಾರ್] ಭಾಶಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್

ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತುವೆಂ ಯಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಖಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ೦ತ್ ಪಳೆತಾ೦ವ್ (ಗ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ಉದಾಕ್ ಅರ್ಧೆ೦ ಭರ್ಲಾ೦ ಯಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ದೊ ಖಾಲಿ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಪರಿ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊ೦ದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ತೂ೦ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರ್ಚಾ ವಾವ್ರಾ೦ತ್ ಯಾ ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ತೆ೦ ಏಕ್ ’ಕಲಾ’ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ನೈ೦, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಕರಕುಶಲ್(ಕ್ರಾಫ್ಟ್) ಯಾ ವಿಜ್ನಾನ್(ಸಾಯನ್ಸ್), ಬಹುಶಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಚ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ ಅಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಲಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ರಿತಿ ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಯಾ ಕ್ರಮಾವಳಿ ಕ್ರಾಫ್ಟಾ೦ತ್ ನಾ೦ತ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್, ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚೆ ವಿಚಾರ್.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಭಾಷಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  

ಉಂಚ್ಲಿ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಯ್ ಡಾ|ಗೀತಾ ಶೆಣಯ್. ಹಿಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತೊಯೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಖೂಬ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚೆಪರಿಂಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ತರ್ಜಣ್‍ಕಾರಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಆನಿ ತರ್ಜಣೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಡಂವ್ಚೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ (2018, ಎಪ್ರಿಲ್ ಸಾತ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಎ. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಠಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ) ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ದಿಲಾಂ. ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಯಾ. उंचली तर्जण‌कार्न जावनासा बाय डा|गीता शेणय. हिणे केल्लो वावर तोयी पाटल्या पंद्रा-वीस वर्सांनी कानडी तशेंच कोंकणिंत केल्लो वावर खूब आसा. आनी तिच्या वावराक तशेंच तिचेपरिंच वावर करून आयिल्ल्या समेसत तर्जण‍कारांक तकली बागवन मान कर्तां. आनी तर्जणेविशीं आमची समजणी वाडंवचे इराद्यान हें लेखन (२०१८, एपरील सात तारिकेर मंगळूर युनिवर्सिटिच्या एम.ए. विध्यार्थिंक आसा केल्ल्या पाठांत प्रसतूत जाल्लें) पयणारी वाचप्यांखातीर दिलां. वाचून तुमची अभिपराय दिया.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ರೋಜಾ

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ’ನಂದಿನಿ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹಿಣೆಂ ಮೂಳ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಸೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ 2006-7 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ] ಸಂಘರ್ಷ್

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್, ಘಟನಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚ್ಯೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಬರಂವ್ಚೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ ಸಯ್ತ್. ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ದೆ|ಬಾ|ಆಂಟನಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ, ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ 1931 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ, 1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಣಿಂ ಬರಯ್ಲಿಂ. 1987 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೊ ಅಂತರ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಹಿ, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ. दे|बा|आंटनी डी’मेल्लो, जेज्वीत याजक १९३१ इस्वेच्या सप्तेंबर ४ तारिकेर मुंबयांत जल्मलो, १९६१ इस्वेंत जेज्वीत याजक जालो. उपरांत अमेरिकांत वावर करून आसताना जायतीं आध्यात्मीक बर्पां हाणीं बरयलीं. हाच्या थोड्या अमोलीक बर्पां पयकिंतली एक काणी ही, नामणेचो तर्जण‌कार जे.वी.कारलोन तर्जण केल्ली.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ತಾಂದುಳ್ ಮಧು ಆನಿ ಖುನಿಗಾರ್

ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಮಧು ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಮಧುಸವೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ನಾಗ್ಡಿಂ ಜಾಲಿಂ - ’ಆಮಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ನಾವಂತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆ ಜಾಲೆ. ಹೆಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ನದ್ರೆನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ. ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆತಸಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚಿ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮನಾಂತ್ ಜಿವ್ಯೊ ಉರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಸಂಗೀತ್ ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್

ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂ ನಾಂವ್, ಪ್ರತಿಭಾ, ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ - ಹೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಗೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಗಾಯನಾಂ ಶಿಕವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್..... ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ವಿಯೊಲ್ ವಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾಂತಾರಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆಹುಜಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಯ್ಕಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಅಯ್ಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ

....ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕವಿತಾ | कविता

[...ಹೆರ್ ಕವಿತಾ]

ವಿಮರ್ಸೊ | विमर्सो

ಲೇಖನ್ | लॆखन

ತರ್ಜಣ್ | तर्जण