[ವಿಚಾರ್ | विचार] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती

  ’ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತೊ ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಸಮೀಕ್ಶಕ್, ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ವಾಚ್ತಾತ್. ಮೂಳ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಗ್ಳೆ ವಾಚ್ಪಿಚ್ ತರ್‌ಯೀ, ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಭಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ಬುಕಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‍ಕಾರ್ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಹೆ.

ವಾಚ್ | वाच

[ವಿಮರ್ಸೊ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ

 ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಹೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೂಳ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಎಕಾ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ಅವಲೋಕನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತಾಚೆ ಊಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೂಣ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ಕವಿತಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಡಾಕಡ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಆಸಾ ತಸೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಕಡಾಕಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಭಾಸೆಚಿ ಘನತಾ ಸಾಂಭಾಳ್ಳ್ಯಾ, ವ್ಹಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿವಾಯ್ ಬಜಾರಿ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ’ವಿಮರ್ಸೊ’ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಟೋನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರೇಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती

  ’ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ ಫಕತ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಲೆಕಾರ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಿತ್ಲೆಂ ಕುಡಿಕ್ ಖಾಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆನಿ ತಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್, ವಿಚಾರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂವೇದನಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದೊಡೆಂ ಉತರ್ ನಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಣಾರಾಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿಂ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಗಮ್ತೆಲೆಂ. ಬಾಯ್ ನಯನಾ ಅಡಾರ್‌ಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ’ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್’ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಯತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಣೆ ’ಸುಕತಿ ಭರತಿ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್. साहित्याक कोण फकत हव्यास लेकार घेता आनी कोणाक साहीत तितलेंच गर्जेचें जितलें कुडीक खाण गर्जेचें. आनी तसलीं चिंत्पांत, विचारांत तशेंच संवेदनांत हेरांच्याकी मुकार आसतात म्हणच्यांत दोडें उतर ना. गोंयांत सभार असलिंच साहीत रचणारां आसात, तांकां बरें साहित्याची वळोक आसा आनी तीं वाचतात म्हळ्ळें हें लेखन वाचताना तुमकांच गमतेलें. बाय नयना अडार‌कर गोंयच्या नामणेच्या ’भांगार भुंय’ दिसाळ्यांत सह-संपादकी जावन वावर करून आसा. एक अपुर्भायेची काण्येगार्न तशेंच कवयत्री जावन आसच्या हिणे ’सुकती भरती’ बुकाचेर बरयिल्ले विचार.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಕಿರಾಯ್ತೆಂ | किरयतें

 ’ಗೋಡ್’ ಅನಿ ’ಕೊಡ್ಹು’ ದೋನ್ ವೆವೆಗಳ್ಯೊ ರುಚಿ, ದೊನ್‌ಯೀ ಮನಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಭಾವ್ ಸಯ್ತ್; ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಸಮಜಲ್ಲೆ ಮನೀಸ್ ಲೆಗೂನ್ ಗೊಡಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಡ್ಸಾಣೆಕ್ ಭಿಲ್ಕುಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ ’ಕೊಡ್ಹು’ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಕಿರಾಯ್ತೆಂ ಏಕ್ ಇಮಾಜೆರುಪಾರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ತರ್‌ಯೀ, ಕೊಡ್ಹು ಸ್ವಭಾವ್ ಚಡ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಂವಡ್ನಾ ಆಸುಯೆತಾ ಪುಣ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದಿವಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೇ ರಿತಿನ್ ಥೊಡೆಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ’गोड’ अनी ’कोडहू’ दोन वेवेगळ्यो रुची, दोन‌यी मनश्याच्या भलायकेक गर्जेच्यो. तशेंच स्वभाव सयत; पूण हें सत समजल्ले मनीस लेगून गोडाक मात्र खायस कर्तात शिवाय कोडसाणेक भिल्कूक न्हय. हांगासर कवी बाब उदय म्हांबरो ’कोडहू’ स्वभावाच्या महत्वाचेर मटव्यान सांग्ता, किरायतें एक इमाजेरुपार घेतलां तर‌यी, कोडहू स्वभाव चडतांवांक आंवडना आसुयेता पूण बरी भलायकी दिवयता म्हळ्ळें सत अपुर्भायेच्ये रितीन थोडेच उत्रांनी पिंत्रांवची कविता ही. ’Godd’ oni ’koddhu’ don vevegolleo ruchi, don‌yi monoxeachea bholaikek gorjecheo. Toxench svobhavo soit; punn hem sot somozol'le monis legun goddak matr khais kortat xivai koddsannek bhilkuk nhoi. Hangasor kovi bab Udoi Mhambro ’koddhu’ svobhavachea mohotvacher mottvean sangta, kiraitem ek imajerupar ghetlam tor‌yi, koddhu svobhavo choddtamvank amvoddna asuyeta punn bori bholaiki divoita mholl'llem sot opurbhayechye ritin thoddech utramni pintramvchi kovita hi.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಹಂಪಿ | हंपी

  ’ಹಂಪಿ ಏಕ್ ಅಸಲೊ ಗಾಂವ್, ಥಂಯ್ಚರ್ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ವಳೊಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಝಳಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಭಾಂದ್ಪಾಂ, ಇಮಾಜಿ, ಪುತ್ಳ್ಯೊ ಎಕೆಕ್ ಕವಿತಾ ಜಶೆಂ ಉಭ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ದೇಸ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾ. ಬಾಯ್ ಮಾಯಾ ಅನಿಲ್ ಖರಂಗಟೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ನ್ ಸಯ್ತ್. ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆತಾಂ ’ಹಂಪಿ’ ಕಶಿ ಸೊಭ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುವೆಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. हंपी एक असलो गांव, थंयचर प्राचीन भारत संसकृतेची वळोक तशेंच झळक लाभता. हांगासर आसचीं एकेक भांदपां, इमाजी, पुतळ्यो एकेक कविता जशें उभ्यो केल्यात देकून देस विदेशांतलो कांय लोक ह्या गांवाक भेट दिता. बाय माया अनील खरंगटे गोंयची नामणेची कवयत्री तशेंच एक मोगाळ काण‌येगार्न सयत. तिच्या कवितेंत आतां ’हंपी’ कशी सोभता म्हळ्ळें समजुंक तुवें ही कविता वाचुंक जाय. Hompi ek osolo gamv, thoinchor prachin bharot somskritechi vollok toxench zhollok labhta. Hangasor aschim ekek bhandpam, imaji, putlleo ekek kovita zoxem ubheo keleat dekun des videxantlo kaim lok hea gamvak bhett dita. Bai Maya Anil Khorongotte gõychi namnnechi kouyotri toxench ek mogall kann‌yegarn soit. Tichea kovitent atam ’hompi’ koxi sobhta mholl'llem somzunk tuvem hi kovita vachunk zai.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಜಿವಿತ್ ಕವಿತಾ | जिवित कविता

  ’ಜೆದ್ನಾಂ ’ಜಿವಿತ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಾ ತೆದ್ನಾಂ ’ಕವಿತಾ’ ಅಪ್ಶಿಚ್ ಉದೆತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಕವಿತಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ’ಕವಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಮನಿಸ್. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ವೆಗ್ಳಿ, ತಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವೆಗ್ಳಿ, ತಾಚಿ ತಾನ್-ಭುಕ್ ವೆಗ್ಳಿ. ದೆಕೂನ್ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್; ’ರವಿನ್ ದೆಖಾನಾಸ್ಚೆಂ ಕವಿ ದೆಖುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ’. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲಿಚ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾ, ಜಿ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಯ್ತಾ, ಆನಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕಶಿ ಸಮ್ಜುವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಬಾಯ್ ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ನ್, ಬರವ್ಪಿಣ್, ಕವಯತ್ರಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. जेदनां ’जिवीत’ म्हळ्यार कितें म्हळ्ळें समजता तेदनां ’कविता’ अपशीच उदेता मात्र न्हय, ती कविता उलवंक लाग्ता. समाजेंत ’कवी’ म्हळ्ळे एक वेगळो मनीस. ताची दीश्ट वेगळी, ताची समजणी वेगळी, ताची तान-भूक वेगळी. देकून जाणारी सांग्तात; ’रवीन देखानासचें कवी देखुंक सक्ता’. हांगासर‌यी असलीच कविता आसा, जी जिविताविशीं समजयता, आनी एक कविता कशी समजुवेता म्हळ्ळेविश्यांत सांग्ता. बाय सुनेत्रा जोग गोंयची एक नामणेची तर्जण‌कार्न, बरवपीण, कवयत्री. तिच्या कवितेचो स्वाद चाकुंक आतां तुमकांच सोडतां. Jednam ’jivit’ mhollear kitem mholl'llem somzota tednam ’kovita’ opxich udeta matr nhoi, ti kovita ulounko lagta. Somajent ’kovi’ mholl'lle ek vegllo monis. Tachi dixtt veglli, tachi somzonni veglli, tachi tan-bhuk veglli. Dekun zannari sangtat; ’rovin dekhanaschem kovi dekhunk sokta’. Hangasor‌yi osolich kovita asa, ji jivitavixim somzoita, ani ek kovita koxi somzuveta mholl'llevixeant sangta. Bai Sunetra Jog gõychi ek namnnechi torzonn‌karn, boroupinn, kouyotri. Tichea kovitecho svad chakunk atam tumkanch soddtam.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಮೋಗ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ...?| मोग खंय आसा...?

 ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸಾ, ದುಡು ಆಸಾ, ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ಆಸಾ, ಧರ್ ದಿರ್ವೆಂ ಆಸಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಆಸಾ, ಸಯ್ರಿಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಲಾಚಾರ್, ಎಕ್ಸುರಿಂ ಆನಿ ಕಂಗಾಲ್. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವ್ಹಖ್ತಾಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ನಾ, ಬೂಕ್ ಅಸಾತ್ ಪುಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾ, ಸಯ್ರಿಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ನಾ, ಮೊಗಾಚಿಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹೆಂ ಮೂಳ್ ಸವಾಲ್ ಕವಿತಾರಸಿಕಾನ್ ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಅಪ್ಣಾನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂನಾಂತ್. ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ ಸಾದ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಸಾದೊ ನ್ಹಯ್. बदलून येंवच्या संसारांत आज आमचेलागीं ग्रेसत‌काय आसा, दुडू आसा, आसत-बदीक आसा, धर दिर्वें आसा, ब्यांक ब्यालन्स आसा, सयरीं आसात पूण सक्कड आसून‌यी आमी आमचे भितरले भितर लाचार, एक्सुरीं आनी कंगाल. आमचेलागीं व्हख्तां आसात पूण भलायकी ना, बूक असात पूण जाण्वाय ना, सयरीं आसात पूण मायपास ना, मोगाचीं आसात पूण मोग ना. पूण कित्याक? हें मूळ सवाल कवितारसिकान अपणालागीं अपणान विचार्चें शिवाय कवितेंत सोधुंक सकचिंनांत. नेरी नज्रेत ताकोडे साद्या भाशेंत कविता बरंवचो पूण ताणें घेंवचो विशय सादो न्हय.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ|सुकती भरती

  ’ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಸವಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ವಾಚಿನಾಂತ್. ತರ್‌ಯೀ ಥೊಡೆ ತರ್‌ಯೀ ಗುಣ್‌ಮಟ್ಟಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಅಜೂನ್ ಆಸಾತ್. ಯುವವಾಚ್ಪಿ, ಯುವಬರವ್ಪಿ ವಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯುವವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಸ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಉಚಾರುಂಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಯುವತಾಲೆಂತ್; ಜಾಂವ್ ಪದಾಂನಿ, ಜಾಂವ್ ಗಾಯನಾಂನಿ, ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತಾನ್. ಥೊಡೆಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ಬುಕಾಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್. आज‌काल वाचपाची सवय उणी जाल्या, चडताव बरवपी सयत हेरांचें वाचिनांत. तर‌यी थोडे तर‌यी गूण‌मट्टाचे वाचपी अजून आसात. युववाचपी, युवबरवपी वाचतात आनी तांतले थोडे अपले विचार वेक्त कर्तात. हें कोंकणीक भर्वसो हाडयता. कित्याक म्हळ्यार युववाचप्यांनी तांकां कसलें साहीत जाय म्हळ्ळेविशीं उचारुंचें गर्जेचें. जैसन सिकवेर कोंकणेंत एक अपुर्भायेचें युवतालेंत; जांव पदांनी, जांव गायनांनी, जांव साहितान. थोडेच दिसांनी ’सुक्ती भर्ती’ बुकाक वाचून ताचेर बरयिल्ले विचार.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ತಾನ್ | तान

  ’ಕವಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಭೋವ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಹುಜ್ರಿಂ ದವರ್ತಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಇತ್ಲೊ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ಕಿ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಕಸ್ಲಿಗಿ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಧಾಂವ್ ತೊ ಧಾಂವ್ತೇ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಿ ಧಾಂವ್ ಆಸ್ತಿಚಿ, ದುಡ್ವಾಚಿ, ನಾಂವಾಚಿ, ಜಯ್ತಾಚಿ, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ... ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾಚೊಯೀ ವೊಡ್ಕೊ ನಾ. ಸುಖ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ರುತಾ ಕೆಲಾಂ, ಪೂಣ್ ತೆಂ ಭಗುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ನಾ ಜಾಲಾ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಸಮೀಕ್ಶಕ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಚ್ಯಾ ’ತಾನ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ. कवी ह्या कवितेंत भोव नाजूकायेन वेळाच्या अभावाच्या वर्तुलांतलीं सतां आमच्या दोळ्या हुज्रीं दवर्ता. आयच्या काळार म्हनीस इतलो व्यसत जाला की तो आपलें असतित्व‌च होगडावंक पावला. कसलिगी एक शेवोट नात‌ल्ली धांव तो धांवते आसा. जावंक पुरो ती धांव आसतिची, दुडवाची, नांवाची, जयताची, जाण्वायेची... पूण त्या जिण्येक एका खिणाचोयी वोडको ना. सूख संतोस आमी जायतें रुता केलां, पूण तें भगुंक आमकां वेळ ना जाला. नामणेचो कवी, समीक्षक नेरी नज्रेत ताकोडेन आयलेवार आशावादी प्रकाशनान पर्गट‌ल्ल्या प्रसन्न निड्डोडिच्या ’तान’ कविताजम्याचेर केल्लो विमर्सो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಉರ್ಜಾಸ್ರೋತ್ | उर्जास्रॊत

ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ. ಪುಣ್ ತಿಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 89 ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ತಿಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್, ಭಕ್ತ್, ನಾತಿಂ, ಮನ್ಶಾಪಣ್, ಮಾಯಾಮೊಗ್, ಲಿಸಾಂವಾಂ ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ರುದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಸುಫಲಾ ಗಾಯ್‌ತೊಂಡೆನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ. बाय उर्जिता भोबे गोंयची उदेवन येंवची कवयत्री. पूण तिचीं विंचणार ८९ कविता वाचताना कळता तिचें वाचप कितलें बरें आसा म्हळ्ळें. वयचारीक चिंतप, तात्वीक नियाळ, भक्त, नातीं, मनशापण, मायामोग, लिसांवां हिच्या कवितेंनी उटून दिसचीं लक्षणां जावनासात. रुद्र प्रकाशनाच्या बाय सुफला गाय‌तोंडेन प्रसतावन बरयिल्ल्या ह्या बुकाचेर वल्ली क्वाड्रसान केल्ली समीक्षा.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ

 ವಿಮರ್ಸೊ ವ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ರಚ್ಣೆಕಾರಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಆವ್ಕ್ ಝರವ್ನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ಎಕಾಚ್ ಖಿಣಾಕ್ ಧ್ವಂಸ್ ಕರುನ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ವ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಆನಿ ತಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ಚಿ ಎಕಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಹೆಂ ಸಮ್ಜುನ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೆ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ದಿಸ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ ತಸಲೆ. ’ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ’ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣೆಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಹಾಂಚೊ ಜಮೊ, ಅನ್ಯೇಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ/ಸಮೀಕ್ಶಾ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಅನ್ಭವ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಭುದ್ದತಾ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸ್ಚೊಚ್ ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ, ಜೊ ಸ್ವತಾಃ ಏಕ್ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್, ಸಮೀಕ್ಷಕ್. ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಹೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ ಮೋಗಿಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್.

ವಾಚ್ | Vach

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ | पड्‌बिंब

 ಬಾಯ್  ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ; ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸರಾಗ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಾತ್, ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ತಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾ, ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ’ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್’ ತಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಎಕಾ ದೆಗೆನ್ ತರ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ವೆಗಳೊ ವಿಶಯ್ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ ತರ್‌ಯೀ ತಿಣೆಂ ಎಕೆಕಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಕ್ ತಿಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ. ’ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ.बाय रीटा आल्बुकर्क मुंबयांत नाम्णेचि; दिवो पत्राचेर तिच्यो कविता सराग पर्गटुन येतात, परिशदेच्या कविसम्मॆळनांनि ती कार्याळ रितिन वांटो घेता, कोंकणि वाव्रांत तिणे खूब वाव्र केला, ’पड्‌बिंब’ तिचो पय्लो कविताजमो. हीं सर्व सिंतिमेंतां एका देगेन तर, कविता आनि तोक्णाय वेगळो विशय देकुन तिणें बरयिल्ल्यो सर्व ’कविता’ म्हणुन हांव चिंतिना तर्‌यी तिणें एकेका कवितेंक विंच्‌ल्ल्या विश्यांक तिका उल्लास फावो. ’पड्‌बिंब’ कविताजम्याचेर प्रसन्न निड्डॊडिन केल्लो विमर्सो.

ವಾಚ್ | Vach

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती

’’ಕೊಗುಳ್ ಗಾಯ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ಮಾಂದ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಶೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಕೊಗುಳ್ ಗಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕವ್ಪಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಗುಳೆಕ್ ವೆಗಳೊಚ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಾವ್ಳೊ ಆನಿ ಕೊಗುಳ್ ಚಡುಣೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ರುಪಾನ್ ಆಸತಾತ್. ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ಕವಿತಾವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಶೆತಾಂತ್, ಸಾಹಿತಾಚಿ ವೋಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಸಾರ್ಥಕ್. ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಆನಿ ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ. ’कोगूळ गायता देकून लोक तिका मांदता’ म्हळ्ळें पिशें चिंतप. कोगूळ गायता आनी तिचो ताळो आयकवपी लोक आसा देकून कोगुळेक वेगळोच मान आसा. न्हय तर कावळो आनी कोगूळ चडुणें एक‌च रुपान आसतात. ’सुक्ती भर्ती’ कविताविशलेषणांचो बूक सयत कोंकणी साहीत शेतांत, साहिताची वोड तशेंच मोग आसच्यांक खायस जाला तर केल्ली मिनत सार्थक. बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको आनी बाब उदय मांबरोन केल्ली समीक्षा.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ | मुग्दनात्लीं गितां

’ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ. ವಾಚ್ಪಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್, ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸುಕಿಧಾಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಅನ್ಭವಾಚಿ ಸುಕ್ತಿ ಆಸ್ಚೆ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್, ಸಮ್ಜುನ್, ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ. ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್, ’ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಹಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ. कोंकणी साहित्यांत आयलेवार वेवेगळे प्रकाराचे बूक पर्गटून आयले. बूक विमर्सो बरयतेल्यांची खातड उटून दिसता. वाचपाचो बोर्गोळ, चिंत्पाची सुकिधाड तशेंच अनभवाची सुक्ती आसचे संधर्भार एक बूक वाचून, समजून, त्या बर्पांचेर विमर्सो कर्ची श्याथी आसचे कांय बोटांनी मेज्येता. जियो आग्रार तांतलो एकलो म्हणून हांव न्हय, ’मुगदनातलीं गितां’ बुकाचेर केल्ली ताची ही समीक्षा गोवाय दिता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनीबॊब

’ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ’ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸಿಲಿ ಘಾಟಾಚೊ ಗಾಂವ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾನ್ ತಿ ಭಾಸ್ ಜೊಗಾಸಣೆನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಹಾಣಿಂ ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ. ’सुंटिकोप्प’ मंगळूर थावन कांय शेंभोर मयलां पयसिली घाटाचो गांव, टिप्पुच्या बंधडेथावन सुटका लाभोन हांगासर वसती करून आयिल्ल्या कोंकणी लोकान ती भास जोगासणेन सांभाळ्ळ्या. जोन सुंटिकोप्प वृत्तेन शिक्षक जाल्ल्यान अपल्या अपुर्भायेच्या कवितेंक ’आशावादी प्रकाशन’ हाणीं कानडी आनी नागरी बुकारुपार पर्गट जाल्ल्याचेर जियो आग्रारान केल्ली समीक्षा.

ವಾಚ್ | वाच

[ ವಳೊಕ್] ಡಾ|ಗೀತಾ ಶೆಣಯ್

ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್/ಬೊಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಚ್ಯಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಭಾಸೆಚೊ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಜಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ತರಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಡಾ|ಗೀತಾ ಶೆಣಯ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಭೋವ್ ಸಾದಿ ಆನಿ ಖಾಲ್ತಿ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ, ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ. ಹಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಉಮೆದ್ ಚಡ್ತಾ ಅನಿ ತಿಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ವಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. कोंकणी म्हळ्यार फकत्त आमी उलंवची भास/बोली मात्र न्हय. च्यार प्रमूक राज्यांनी ह्या भासेचो उपेग जाता. कोंकणी तर्जण शेतांत महत्तराचो वावर करून आसची बाय डा|गीता शेणय संयबान भोव सादी आनी खाल्ती वेक्तित्वाची, पूण चिंत्पांत तितलीच बुध्वंत आनी जाण्वायेची. हिणें केल्ल्या वावराक पळेतानांच उमेद चडता अनी तिचेर अभिमान भग्ता. देकून हें वळके लेखन हांगासर पर्गट केलां.

ವಾಚ್ | वाच

[ ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ] ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್

ಝುಜಾವಿಶಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಝುಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಭವ್ ಜಾಲಾ. ಇರಾಕ್-ಕುವೇಯ್ಟ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆಂ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಝುಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಂವೆಳಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ, ದುಸ್ರೆ ಝುಜಾವೆಳಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಪಡ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಜೆದ್ನಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲಾರಾಂ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧ್ ಕುಡಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಥಂಯ್ಚರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕುಣೀಸ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. ಡಾ| ಮಿರ್ಜಾ ಉಮರ್ ಬೇಗ್ ಹಾಚಿ ಮೂಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ’Big Brother ಕಾಣ್‌ಯೆಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಜಣ್. झुजाविशीं सभार काण‌यो आमी वाचल्यात, जायत्यांनी बरयल्यात पूण भोव थोड्यांक झूज म्हळ्यार कितें म्हळ्ळो अनभव जाला. इराक-कुवेयट पयलें झूज जांवचे वेळार हांव कांय शिकून आसलों पूण दुस्रें २००२ इस्वेंत दुस्रें झूज जांवचेवेळार पयल्या झुजांवेळार घड‌ल्ल्यो जायत्यो भिरांकूळ काण‌यो हांवेंय आयकल्ल्यो, दुस्रे झुजावेळार न्यूकलियर बांब पडची भिरांत आमकां आसली देकून आमकां त्या पासत जोक्ती तयाराय करून दिल्ली, जेदनां सर्कारी अलारां व्हाजताना आमकां एका नम्यार‌ल्ल्या बंध कुडाक वचुंक आसलें, थंयचर आसच्या वार‍याचें मुखोटें न्हेसुंक आसलें. कुवेयटांत अखील भारतीय लेखकांचो एक्तार कांय एकुणीस भासेंतल्या साहितिंच्या मेळिंत म्हाकाय हांची वळोक जाली. डा| मिर्जा उमर बेग हाची मूळ इंगलीश भासेंतल्या ’Big Brother काण‌येचें कोंकणी तर्जण.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚನಾಕಾ | इगर्जेक वचनाका

'Go not to the temple'; ರಬೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರಾನ್ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ/ಪುತ್ಳ್ಯೊ ಕರ್ಚಾರ್, ತಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ಪುಣ್ ಜೀವ್ ಆಸುನ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ವ್ಹಳ್ವಳೆ ಜಾಂವ್ ಕಳ್ವಳೆ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾಂತ್, ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಡಾ|ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದೊತೊರ್‌ಗಿರಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ, ’ಆಮ್ಚೊ ಸಂಧೇಶ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್. 'Go not to the temple'; रबींद्रनाथ टागोरान अजीक कांय शेंभोर वर्साधीं बरयिल्ली कविता आज सयत कितली प्रसतूत. मनीस आज सयत इमाज्यो/पुतळ्यो कर्चार, तांचें रक्षण कर्च्यार वेसत जाला पूण जीव आसून व्हळवळतेल्यांचे व्हळवळे जांव कळवळे जांव ताच्या दोळ्यांक दिसानांत, कानांक आयकानांत. डा|विन्सी पांबूर वृत्तेन एका कोलेजिचो प्रिन्सिपाल, साहित्यांत दोतोर‌गिरी आपणायिल्लो, ’आमचो संधेश’ पत्राचो आधलो संपादक, एक नामणेचो बरयणार तशेंच तर्जण‌कार.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಖೈರ್‌ಲಂಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಖೊಪಾರ್ಡಿ

ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನಾಚೊ ದೇಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ನ್ಹಂಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ದೇವಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಧಾಖವ್ಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಪುಣ್ ಕರ್ನೆಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ದಗ್ದವ್ಣಿ ಭಗುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಭಗುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಭಗುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಯ್ಲ್/ಚೆಡುಂ/ಸ್ತ್ರೀ. ಆಜ್ ಇತ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಮಾಜ್ ಆಮಿ ರುತಾಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ - ಹೆ ಮನ್ಶಾ ಧರ್ಮಾಚೆಗಿ? ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಕ್ ಥರ್ಥರೆಂ ಕಾಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮಾಯಕ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಿಣ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಮರಾಠಿ ಕವಯತ್ರಿ ಬಾಯ್ ನೀರಜಾ ಧುಲೇಕರ್ ಹಿಣೆಂ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕವಿಥಂಯ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆವಿಶಿಂ ಮಾತ್ಸೊ ಆಟೊವ್ ಕರುಯೆತಾ. आमचो देस कायदे कानुनाचो देस. आमच्या देशाक भारत माता म्हणतात, न्हंयांक सयत देविंचीं नांवां. पूण तें सर्व धाखवपाक मात्र, पूण कर्नेंत आज पासोन दगदवणी भगून आयल्या, भगून आसा आनी भगून आसची जावनासा बायल/चेडूं/स्त्री. आज इतली भिरांकूळ समाज आमी रुतां केल्या म्हळ्यार, ल्हा-ल्हान भुर्ग्यांचेर सयत अत्याचार करून ताका लगाड काडतात. पूण पयलें सवाल हें - हे मनशा धर्माचेगी? अख्ख्या महाराश्ट्रक थर्थरें कांपयिल्ल्या थोड्या अमायक घडितांचेर ही कविता विणल्या प्राध्यापकी तशेंच नामणेची मराठी कवयत्री बाय नीरजा धुलेकर हिणें. ही कविता वाचून समाजेंत कविथंय आसुंक जाय जाल्ल्या प्रामाणिकतेविशीं मात्सो आटोव करुयेता.

ವಾಚ್ | वाच

[ ವಿಚಾರ್] ಭಾಶಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್

ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತುವೆಂ ಯಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಖಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ೦ತ್ ಪಳೆತಾ೦ವ್ (ಗ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ಉದಾಕ್ ಅರ್ಧೆ೦ ಭರ್ಲಾ೦ ಯಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ದೊ ಖಾಲಿ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಪರಿ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊ೦ದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ತೂ೦ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರ್ಚಾ ವಾವ್ರಾ೦ತ್ ಯಾ ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ತೆ೦ ಏಕ್ ’ಕಲಾ’ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ನೈ೦, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಕರಕುಶಲ್(ಕ್ರಾಫ್ಟ್) ಯಾ ವಿಜ್ನಾನ್(ಸಾಯನ್ಸ್), ಬಹುಶಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಚ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ ಅಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಲಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ರಿತಿ ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಯಾ ಕ್ರಮಾವಳಿ ಕ್ರಾಫ್ಟಾ೦ತ್ ನಾ೦ತ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್, ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚೆ ವಿಚಾರ್.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಭಾಷಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  

ಉಂಚ್ಲಿ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಯ್ ಡಾ|ಗೀತಾ ಶೆಣಯ್. ಹಿಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತೊಯೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಖೂಬ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚೆಪರಿಂಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ತರ್ಜಣ್‍ಕಾರಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಆನಿ ತರ್ಜಣೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಡಂವ್ಚೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ (2018, ಎಪ್ರಿಲ್ ಸಾತ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಎ. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಠಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ) ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ದಿಲಾಂ. ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಯಾ. उंचली तर्जण‌कार्न जावनासा बाय डा|गीता शेणय. हिणे केल्लो वावर तोयी पाटल्या पंद्रा-वीस वर्सांनी कानडी तशेंच कोंकणिंत केल्लो वावर खूब आसा. आनी तिच्या वावराक तशेंच तिचेपरिंच वावर करून आयिल्ल्या समेसत तर्जण‍कारांक तकली बागवन मान कर्तां. आनी तर्जणेविशीं आमची समजणी वाडंवचे इराद्यान हें लेखन (२०१८, एपरील सात तारिकेर मंगळूर युनिवर्सिटिच्या एम.ए. विध्यार्थिंक आसा केल्ल्या पाठांत प्रसतूत जाल्लें) पयणारी वाचप्यांखातीर दिलां. वाचून तुमची अभिपराय दिया.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ರೋಜಾ

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆ’ಕೋಸ್ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ’ನಂದಿನಿ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪುಣ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹಿಣೆಂ ಮೂಳ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಸೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ 2006-7 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ] ಸಂಘರ್ಷ್

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್, ಘಟನಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚ್ಯೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಬರಂವ್ಚೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ ಸಯ್ತ್. ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ದೆ|ಬಾ|ಆಂಟನಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ, ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ 1931 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ, 1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಣಿಂ ಬರಯ್ಲಿಂ. 1987 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೊ ಅಂತರ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಹಿ, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊನ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ. दे|बा|आंटनी डी’मेल्लो, जेज्वीत याजक १९३१ इस्वेच्या सप्तेंबर ४ तारिकेर मुंबयांत जल्मलो, १९६१ इस्वेंत जेज्वीत याजक जालो. उपरांत अमेरिकांत वावर करून आसताना जायतीं आध्यात्मीक बर्पां हाणीं बरयलीं. हाच्या थोड्या अमोलीक बर्पां पयकिंतली एक काणी ही, नामणेचो तर्जण‌कार जे.वी.कारलोन तर्जण केल्ली.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ತಾಂದುಳ್ ಮಧು ಆನಿ ಖುನಿಗಾರ್

ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಮಧು ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಮಧುಸವೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ನಾಗ್ಡಿಂ ಜಾಲಿಂ - ’ಆಮಿ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ನಾವಂತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ನಾಗ್ಡೆ ಜಾಲೆ. ಹೆಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ನದ್ರೆನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ. ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಜೆಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂವೇದನಾಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆತಸಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಚಿ ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮನಾಂತ್ ಜಿವ್ಯೊ ಉರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಸಂಗೀತ್ ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್

ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂ ನಾಂವ್, ಪ್ರತಿಭಾ, ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ - ಹೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಗೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಗಾಯನಾಂ ಶಿಕವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್..... ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ವಿಯೊಲ್ ವಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾಂತಾರಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆಹುಜಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಯ್ಕಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಅಯ್ಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ

....ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕವಿತಾ | कविता

[...ಹೆರ್ ಕವಿತಾ]

ವಿಮರ್ಸೊ | विमर्सो

ಲೇಖನ್ | लॆखन

ತರ್ಜಣ್ | तर्जण