[ ಕವಿತಾ ] ಕಿನಾರೊ | किनारो

ಜಿವಿತೆಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸೊಭಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಭೊವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಎಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ. ಸಭಾರ್ ಕವಿತೆಗ್ಶೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕತಾಂ ಆಯ್ಕತಾಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಸ್ರುನ್ ಗೆಲಾಂ. ತಿ ಸಕತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚಿ, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ತಿ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಸೊಂಪಿ ಪುಣ್ ಮಾತ್ಶಿ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ जिवितेच्या तत्वांक कवितेच्या उत्रांनी सोभंवची कला भोव थोड्यांक कळीत आसा आनी तांतूं बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको एकली म्हणुंक संतोस भग्ता. सभार कवितेगशोश्टिंनी हिच्यो कविता आयकल्यात आनी आयकतां आयकतां हांव म्हाकाच विस्रून गेलां. ती सकत तिच्या कवितेच्या काण‌यांची, हांगासर‌यी ती असलिच्च सोंपी पूण मातशी गुंडायेचें चिंतप आटापची कविता घेवन आयल्या.

ವಾಚ್|वाच

[ ಕವಿತಾ ] ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ | भुर्गेंपण

ಅಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ಹಂತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಭುರ್ಗೆಂಪಣಾಲೆ ಯಾದಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡುನ್ ವ್ಹಚಾನಾಂತ್. ತೆ ಕಪಟ್ ನಾತ್ಲೆ ದೀಸ್, ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ರಾಗ್/ಮೋಗ್ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಮುಗ್ದನಾತ್ಲೆ ಖೆಳ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಭೋವ್ ಸೊಂಪೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. अमी सगळे भुर्ग्यापणाचें हंत उत्रोन आयिल्ले, देकून आज आमी जिवितांत खंयचर पावल्यार‌यी आमचे भुर्गेंपणाले यादी केदिंच आमकां सोडून व्हचानांत. ते कपट नातले दीस, ल्हाल्हान संग्तेक राग/मोग आनी केदिंच मुगदनातले खेळ. भुर्ग्यापणाचेर जायत्यांनी कविता बरयल्यात पूण हांगासर गोंयचो कवी बाब मनोज नरेंद्र कामत भोव सोंपे उत्रांनी कविता घेवन आयला.

ವಾಚ್|वाच

[ ವಿಮರ್ಸೊ ] ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ಸವೆಂ ಏಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಗ್ಣಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತರ್ ತೊ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಾಪ್ಸಿಲ್ ಕರುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಭಾರ್ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಆಕ್ರೆಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಜಿಕ್ತಾ, ಆನಿ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಂದ್ ಧೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ನಾನು ಮರೋಳ್ ಥಾವ್ನ್ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಖಡಾಖಡ್ ವಿಮರ್ಸೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಮರ್ಸೊ ] ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಭೊಗ್ಣಾಚಿ –ಮುಖಾಮುಖಿ

ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ “ವಲ್ಲಿ ಇತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾಗೀ – ಸಮ್ಜಾನಾ”. ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ವಾಚಿಜಾಯ್. ಹಾಂಗಾ ಸರ್ ದಿಸ್ತಾ ವಲ್ಲಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹುಸ್ಕೊ, ಅಪ್ಣಾನಿಮ್ತಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಅಪೂಣ್ ಕರ್ತೇ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಥಿರ್ ನಿಚೆವ್. ಹೊಚ್ ನಿಚೆವ್ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹುಮೆದಿಚೊ ದಿಗೊ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ/ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಮರ್ಸೊ ] ವಯ್ಚಾರಿಕ್  ವ್ಹಾಳಾಚೊ  ಮುಖಾಮುಖಿ

ವಾಚ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಭಗ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಮಾರ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಅಶೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಗಲ್ಲೆಂನಿ ಘಾಣ್, ಗವ್ಜ್ ಆನಿ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಮುಂಬಯ್ ಶೆರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಅಥ್ವೊಚ್ ಅನ್ಭವ್. ತಿ ಗಡ್ದೆಚಿ ರಯ್ಲ್ ಗಾಡಿ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್, ಘಾಣ್ ಆನಿ ವೆಸ್ತ್ ಜಿಣಿ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಪರ್ಕಿ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್.... ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರಾಡಿ/ಬರವ್ಪಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಬರವ್ಪ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಕಾಳಿಕ್ ] ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚಿ ದೇಣ್ಗಿ

ಕರೆಜ್ಮಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್ ಆಮಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಪಾಸೊತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಕಷ್ಟ್, ದಗ್ದಣಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಿವಾಚೊ ಬಲಿದಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. 1784ಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಕೆನರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಲೋಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿಕ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಿಧಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಶಾರ್ಯಾಂವಿಣೆಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಾಳೊ

ಕವಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಂಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ. ಹಿ ತಾಕತ್ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾಗಾಯ್?. ಏಕ್ ಮಾಳೊ, ಆನಿ ತೊ ಮಾಳೊ ಚಡೊಂಕ್ ನಿಸಣ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮಾಜ್ವನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಜಾವ್ಯೆತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಪುಣ್ ಮಾಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಪರ್ನಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ, ಬೂಕ್, ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆಕ್ ಉಪೇಗಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತೊ ವಸ್ತು ಥಂಯ್ ದಾಳ್ಳೆಳ್ಯೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಎಕಾ ಅಥ್ವ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರುನ್ ವೆತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ವಸ್ತು ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿನತೆನ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಉಪೇಗ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾಸ್ತಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕಶ್ಯೊ ವಾಪಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತೊ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಉಭ್ಜೊಂವ್ಚೆ ಮನ್ಶಾ ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಶಿಂವರ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆನ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆ ಯಾದಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ಪುಣ್ ಹಿಣೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಲಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆತಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.  कविच्या जायत्या सक्तेंपयकिंतली एक जावनासा उत्रांनिंच संसार रचुंक सकची. ही ताकत संयबांत‌च आसागाय?. एक माळो, आनी तो माळो चडोंक निसण कांय आमच्या चडतावांच्या यादिच्या कोनशांत केदिंच माज्वनात‌ल्लें रुपणें जावनासता. जाव्येत आमच्या घरा, जाव्येता आमच्या सयऱ्यांच्या घरा, पूण माळ्यांतलो संसार वेगळो. पर्नीं दसतावेजां, बूक, पत्रां आनी अपरूपायेक उपेगाक पडच्यो जायतो वसतू थंय दाळ्ळेळ्यो निजायकी एका अथव्याच संसाराक आमकां वरून वेता, कित्याक म्हळ्यार त्यो चडताव वसतू पुर्वजांनी अपल्या मिनतेन पुंजायिल्ल्यो. आयच्या तांत्रीक काळार हांचो महत्व आनी उपेग उणो जालासतलो तर‌यी एका तेंपाधीं त्यो वसतू कश्यो वापाराक पडताल्यो आनी तो वापार जातासताना उभजोंवचे मनशा उमाळे आनी मायामोगाचो शिंवर कितलो? बाय उर्जिता भोबेन खरेंच जावन हे सर्व अपुर्भायेचे यादी हांगासर अपल्या कवितेमुखांत्र उडास करून दिल्यात. ही गोंयची कवयत्री पूण हिणें रच‌ल्लो संसार आमकां कोणायक‌यी लग्ती जांवचेतसलो म्हळ्ळें पार्कुंक तुकाच सोडतां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಧಾಂವ್

ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಕತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್; ತಿ ಅಮ್ಕೆಚ್ ರುಪಾಚಿ ವ ಮಾಪಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ತಿಕಾ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಸಮೊರ್ ಅನೇಕ್ ರುಪಾಂ ಜಶೆಂ ನಾಡಿಪರಿಂ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್. ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಕ್ ಅಯ್ಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾಚಿ ಧಾರ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪುಣ್ ಸಂಪಿಂ ಕಾಣಿಚ್ ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂಚ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹಿ ಧಾಂವ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಚಿ, ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚಿ, ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚಿ. ದೇಸ್-ವಿದೇಶಾಚೆ ಗೆರೊ-ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್, ಅಪ್ಲೊ-ಪೆಲೊ ಭಾಂದ್ ಮಿಕ್ವೊನ್, ನಯ್ತಿಕ್-ಅನಯ್ತಿಕ್ ತತ್ವಾಂ ವಿಸ್ರುನ್, ಮನಿಸ್-ದೇವ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಕೊಸ್ಳವ್ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಭಿ ಜಾಲ್ಯಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾನಾ, ಮೊಡೆಂ, ಮೊರ್ಚುವರಿ, ಎ.ಸಿ. ಆನಿ ಸುಡ್ಕಾಡಾಚೊ ಉಜೊ ಸರ್ವ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಶೆಂ ಉಭಿಂ ರಾವುನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಾಕ್ತೆಕ್ ತೆಂಕೊಚ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಬಾಕಿಚೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ವೊರಾಂವ್ಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.  धांव: संकीर्ण कवितेची ताकत वेगळीच; ती अमकेच रुपाची व मापाची न्हय, तिका एकेक पावटीं वाचताना, दोळ्यांच्या पडद्यासमोर अनेक रुपां जशें नाडिपरीं उभीं जातात. आंटनी बार्कूर थोड्या तेंपा उपरांत कोंकणी कविताशेताक अयला, आपल्या कवितेच्या प्रतिभेक थोड्या अनभवाची धार मेळवन अव्यक्त उत्रांनी पूण संपीं काणीच ह्ये कवितेंच व्हाळंवचें प्रेतन कर्चें दिसून येता. ही धांव वेळाकाळाची, बदलुंच्या पात्रांची, बदलुंच्या तत्वांची तशेंच बदलुंच्या संबंधाची. देस-विदेशाचे गेरो-मेरो उत्रोन, अपलो-पेलो भांद मिकवोन, नयतीक-अनयतीक तत्वां विस्रून, मनीस-देव इमाज्यो कोसळवन ही कविता उभी जाल्याशें दिसताना, मोडें, मोर्चुवरी, ए.सी. आनी सुडकाडाचो उजो सर्व एकेक पात्र जशें उभीं रावून कवितेच्या ताक्तेक तेंकोच दितात म्हणून म्हजें चिंतप. बाकिचें पार्कुंक आनी वोरावंक तुजेर सोडतां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂವಾದ್ ] ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಸಾಹಿತಿ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್

  ಸತ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಸ್ಚೆಂಚ್ ಉಣೆಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಂ, ಎಕೇಕ್ ಘಡಿತ್, ಎಕೇಕ್ ಘಡಾಪ್ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಅನ್ಭವ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಘೆತೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಆಟೊವ್ ಕರ್‍ತಾಂ, ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಯ್ಜಾಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲಾಸವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕಾದಂಬರಿ ] ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ

ಪುಣ್ ಆಜ್ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆಚೆರ್ ಆಸಾತ್, ಬಾಕಿಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಚಡುಣೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ನಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಆಸುನ್‌ಯೀ, ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್‍ತೆಲೆಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಬರಂವ್ಚೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಣಾಪಾಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಹಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಧುರೆಂ ಸವಾಲ್. 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ’ಇ-ಕಾದಂಬರಿ (ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್)’ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್. ’ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ’ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆತಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ಪರ್‍ಗಟುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ಹಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್‌ಪಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಚಿ ಧೊಸ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಧೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್‍ನೊ ಉಸ್ತಾದ್, ಸಮಾಜೆಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಜಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಪಿಗ್ಳಾಂವ್ಚ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ತೊ ಜಿಕುನ್ ಧರ್‍ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆನ್ ಗುಂತ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂಯ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ವ್ಹಾಳುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂಗಿ?.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ತಿ ಕೋಣಿ

ನೋವ್ ಮಯ್ನೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್, ಅಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುದ್ದ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೂಕ್ ಭಗುನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ-ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪೊಸ್ತಾ, ಆನಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಪಾಸತ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಸಯ್ತ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಖರಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆತಸಲಿ. ಬಾಯ್ ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ-ಸಂವೇದನ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ, ಭೋವ್ ಸೊಂಪಿ ಭಾಸ್ ವ್ಹಾಪಾರ್‍ಲ್ಯಾ, ಭೋವ್ ಸಾದೆಂ ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. नोव मयने आपल्या पोटांत व्हाववन, अपूण जावन खुद्द जायती दूक भगून जल्म घेत‌ल्ल्या भूर‍ग्याक एक आवय कितल्या मोगा-मयपासान पोसता, आनी फकत आपल्या भूर‍ग्यापासत अपलो संतोस, अपलें सूख सयत त्याग कर‍ता म्हळ्ळें अपुर्भायेचें चिंतप व्हाळंवची ही कविता खरिच्च जावन काळजाक लागचेतसली. बाय शीला भंडार‌कर कोंकणेंतल्या भोव थोड्या स्त्री-संवेदन साहीत रचतेल्यां पयकिंतली, भोव सोंपी भास व्हापार‍ल्या, भोव सादें पूण तितलेंच महत्वाचें चिंताप आमच्ये मतिंत उटंवचें प्रेतन कर‍चें दिसून येता.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಜಿಣ್ಯೆಸೂತ್ರ್

ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲೆಂ ಹಾದ್‌ಸಾಚೆಂ ಶೆರ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್. ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಲಗ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ ಸಾಹಿತ್ ಆರಾಬ್ಬಾಯೊ ದಿತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ’ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾರಿ, ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಉಂಚ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕತಾ, ಸವೆಂ; ಅಪ್ಣಾಕ್ ಎಲಿಯೆಟ್, ಪ್ಲೇಟೊಕ್ ವಾಚ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಪೆಟ್ಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಖರೆಂಪಣಿ ಜೊ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಪ್ಲೇಟೊ, ಎಲಿಯೆಟಾಕ್ ವಾಚುನ್, ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾ ಶಿವಾಯ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯೇ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ತೆಚ್ಚ್ ವರ್‍ಗಾಚೊ ತರ್‍ನಾಟೊ, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಖಬ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ವಿಣುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ದಮ್ ವಿರುಧ್ ಕರ್‍ನೆಚೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಡ್ಪಿ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗಿ? ತೆಂಯ್ ಮುಂಬಯ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್‍ಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್? - ಹೆಂ ತುಕಾಚ್ ಪಾರ್‍ಕುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಡಂಬನ್ ] ಕಾವ್ಳೊ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ

"ತುಂ ಧಾಂಪ್‍ರೇ ತೋಂಡ್, ತುಜೆ ನಟ್ಟ್ ಪೂರಾ ಅರ್ನುಂಕ್ ಆಸಾಂ. ಆಯ್ಕ್, ಕಾವ್ಳೊ ಬೋಬಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಅಸಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಫುಡೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾತಾತ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿಣೆಂ ತಿಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸಯ್ರಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ನಾಕಾತ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭಿಗಡ್ನಾಕಾತ್. ಆನಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ತುಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತೆಲಿಂ!". ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಡಂಬನ್‌ಕಾರ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚೆಂ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆಚೆಂ ವಿಡಂಬನ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ  ] ಬಲಿ

’ಬಲಿ’ ಕಾಣಿ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಭ್ದ್ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಅಪುರ್‍ಭಾಯೆಚೆ ಸಭ್ದ್ ಆಮಿ ಜಿಕುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂನಿ ತೆ ವ್ಹಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, 8 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2017 ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸ್ತಲೊ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ವಕಾಲಾತ್

’ನೋ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ’ - ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಪೂತ್, ದಾದ್ಲೊ ಜಾತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆವಯ್ಚೆರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಾಕೀ ಭಯ್ಣಿಚೆರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಾಕೀ ಧುವೆಚೆರ್ ಭಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಸರ್ತಾ ಅಪ್ಲೆ ಆವಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್? ದೇಸಾಚೆಂ ಹೆಡ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಯ್ಸಲ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊರ್‍ಟಾನ್ ದಿತಾನಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕವಿ ಕಸೊ ವಗೊಚ್ಚ್ ಬಸ್ತಲೊ?. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಲಿಖ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಥೊಡಿಂ ತರ್‌ಯೀ, ತಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ’नो म्हळ्यार नाका’ - एका आवयन अपल्या पुताक शिकंवचें पयलें लिसांव, पूण एक पूत, दादलो जाताना कोणायच्याकी आवयचेर, कोणायचाकी भयणिचेर, कोणायचाकी धुवेचेर भलत्कार कर्ताना कसो आनी कित्याक विसर्ता अपले आवयन शिकयिल्लें लिसांव? देसाचें हेड‌लायन जाल्लें फयसल आयलेवार कोर‍टान दिताना मनशापण एक घडी कांपलें म्हणताना, कवी कसो वगोच्च बसतलो?. डोनालड पिरेर बेळतंगडी लिखणेनांवार कांय पाटल्या सभार वर्सांनी अंतर‌जाळिचेर पत्रिकोध्यमाचो वावर करून आसा, बरयिल्लीं बर‍पां थोडीं तर‌यी, तीं बर‍पां ताच्या काळजाक प्रामाणीक जावन आसात म्हणून जायत्यांनी सांगचें हांवें आयकलां.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕವಿತಾ ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ತರ್ ಅನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಉಮಾಳೆ, ಕೊಣಾಕ್ ತಳ್ಮಳೆ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸಳ್ಸಳೆ. ಕವಿತೆಚೆ ಎಕೇಕ್ ಭಾವ್, ಎಕೇಕ್ ರೂಪ್, ಎಕೇಕ್ ವಿಚಾರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ, ತಿಚ್ಚ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂವಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು ಅಪ್ರೂಪಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ವೋಡ್ ತಿಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾಂಚ್ ಸುಸ್ತತಾ. कविता कोणाक सोधनां तर अनी कोणाक उमाळे, कोणाक तळमळे तर आनी कोणाक सळसळे. कवितेचे एकेक भाव, एकेक रूप, एकेक विचार जेदनां ती कविता वाचतां वाचतां दोळ्यां समोर उभी जाता, तिच्च कविता वाचप्याक आंवडता म्हणच्याक कांय ही कविता गोवाय दीत कोण्णा. बाय स्मिता प्रभू अपरूपान कोंकणी तशेंच कानडी भासेंत कविता बरयता. साहित्याचो भर्पूर वोड तिका आसा म्हळ्ळें तिचीं बर्पां वाचतांच सुसतता.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ] ಘುಂವ್ಚೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ

ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; ’ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊಂಪ್ರಾವಯ್ಲೊ ಘಾಯ್ ದಿಸಾನಾ ಜಾಯ್ತ್, ಪುಣ್ ದೂಕ್ ಭಗಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ’, ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಭಾಗೆವಂತಾಂ, ಬರಿಂ, ದೆಕಿವಂತ್, ದೆವಾಸ್ಪಣಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂಕ್, ಇಸ್ಟಾ-ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಕರ್ಚಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಲಾಗ್ಸಿಲಿಂ ಕಶೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಕಾಚ್ ಕಳ್ತಲೆಂ. ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ವ್ಹಾಳಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ’ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2016’ ಹಾಂತುಂ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಸಂಗೀತ್ ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್

ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂ ನಾಂವ್, ಪ್ರತಿಭಾ, ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ - ಹೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಗೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಗಾಯನಾಂ ಶಿಕವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್..... ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ವಿಯೊಲ್ ವಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾಂತಾರಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆಹುಜಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಯ್ಕಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಅಯ್ಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಕೊಂಕಣಿ

ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಅನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆನಾಂತ್ ವಾ ವೆಚೆಯ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ತರ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂನಿ, ಹೆರ್ ಬೊಲಿಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ಬಾಬ್ ರುಜಾರಿಯೊ ಪಿಂಟೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ’ದರ್‍ಯಾದೆಗೆರ್’, ’ಮಾವುಲೀ’, ’ಆಮೀ ಮಾಲ್ವಾಣೀ’ , ಮ್ಹಾಜಾ ಕೊಕಣಾ (ಮಾಲ್ವಾಣಿ ಗಾಣಾ), ’ಆಮೀ ಮಾಲ್ವಾಣೀ’ ಹಾಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. च्यार राज्यांनी पांच लिपियांनी वापार जांवची आमची माय‌भास कोंकणेची सोभाय अनी ग्रेसत‌काय समजल्ले केदिंच कोंकणी माय‌भासेक सांडून गेल्लेनांत वा वेचेय नांत. ह्या कोंकणी भासेची ग्रेसत‌काय समजुंक‌जाय तर, आमी आमच्यो मेरो उत्रोन हेर प्रांत्यांनी, हेर बोलियांनी वापार जांवच्या कोंकणी भासेची ग्रेसत‌काय वळकुंक जाय. मालवाणी प्रांत्यांत जायते कोंकणी लोक तशेंच कोंकणी साहीत रचपी आसात, बाब रुजारियो पिंटो एक नामणेचो कवी, ’दर‍यादेगेर’, ’मावुली’, ’आमी मालवाणी’ , म्हाजा कोकणा (मालवाणी गाणा), ’आमी मालवाणी’ हाचीं पर्गट जाल्लीं प्रमूक पुसतकां. जायत्या कविगोश्टिंनी हाणें वांटो घेतला.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ - 3

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ನಾಂವ್, ಪುಣ್ ಹಾಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಧ್ವಾರಿಂ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. कोंकणी साहितीक वर्तुलांत रोशू बजपे आयलेवार पर्जळचें नांव, पूण हाचेथंय आसची साहितीक प्रतिभा ह्ये पावटीं परत एक पावटीं अपल्या कवितेध्वारीं रुजू कर्चें प्रेतन केल्लें दिसून येता. Konknni sahitik vortulant Roxu Bojpe ailevar porzollchem namv, punn hachethoim aschi sahitik protibha hye pauttim porot ek pauttim oplea kovitedhvarim ruzu korchem preton kel'lem disun yeta.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ] ಬಜಾರ್

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ’ಬೂಕ್-ವಿಮರ್ಸೊ’ ವ ’ಬೂಕ್-ಸಮೀಕ್ಶಾ’ ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್, ಪ್ರಭುದ್ದತಾ, ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸುನ್, ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಬುಕಾಕ್ ವಾಚುನ್, ತಾಚೆರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ದೃಶ್ಟಿಕೋನಾಂತ್ ತುಕುನ್, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್; ’ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?’, ’ಕೊಣಾಕ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ?’, ’ಅಪ್ಣಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ವಿಮರ್ಶಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕ್/ಬರವ್ಪಿ ಹೆರಾಂಚೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಾಂಗ್ತಿತ್?. ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆಚೆಂ ಲೇಖನ್. बूक-विमर्सो: साहितीक प्रकारांत ’बूक-विमर्सो’ व ’बूक-समीक्षा’ एक अथवोच्च प्रकार. साहितीक अनभोग, प्रभुद्दता, दिश्टावो आनी जाण्वाय आसून, एका निर्दिश्ट बुकाक वाचून, ताचेर समाजीक दृश्टिकोनांत तुकून, तांतलें साहीत समाजेंत कितलें प्रसतूत म्हळ्ळ्याचेर अपली अभिपराय उचार्ची श्याथी भोव थोड्यांक मात्र आसता. कोंकणेंत कांय हांचो बोर्गोळ उटून दिसता, हाचीं सभार कारणां पयकिंत पयलें कारण; ’अपणाक कितें फायदो?’, ’कोणाक पडून गेलां?’, ’अपणान कित्याक वाचुंक जाय?’ म्हळ्ळें सवाल. विमर्शक सोड्यां, आमचे कितले संपादक/बरवपी हेरांचे बूक वाचतात म्हळ्ळें सवाल सत न्हय म्हण कोशेडदाक खाल जावन कितलेशे सांग्तीत?. नेरी नज्रेत ताकोडेचें लेखन.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ - 2

ಕವಿ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಸ್ಕತ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ರುದಾನ್, ಪಿಂರ್ಗೊಣ್, ಸುಸ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ; ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ತ್ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ಬಗಾರ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. कवी जोन सुंटिकोप्पच्या कवितेंनी उत्रां पाटल्यान जीव आसता. असकत मनशापणाचें रुदान, पिंर्गोण, सुसकार आसता; देकून ही कविता फकत्त पोकोळ उत्रांची रास जायना बगार वाचतेल्यांच्या काळजाक आपडुंक सक्ता. Kovi Jon Sunttikoppochea kovitemni utram pattlean jivo asta. Oskot monxaponnachem rudan, pimrgonn, suskar asta; dekun hi kovita fokot't pokoll utranchi ras zaina bogar vachteleanchea kallzak apddunk sokta.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಪ್ರತಿವಾಚಪ್ ] ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾಪರ್ಜೆ ಮಧೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ

ಅಸಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಕುನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ. ಖಡಪಾಚ್ಯಾ (ವಿ ಜೆ ಪಿ ಸಲ್ದಾಞ) ‘ಸಾಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ (ಪಾಂಚ್ ಗೊಂಯ್ ತಳಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಾತ್ ಪಟ್ಣಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯೊ), ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಸಮಸ್ಪಂದಿ ರಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ತೀನ್ ತಕ್ಲೆಂಚಿ ಮಹಾನ್ ಕಥಾ ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ವಳ್ಕಾಲ್ಲೊ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನ್ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ತೊ ಕಟ್ಟಿಚ್ ಸಯ್. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನಾಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಟಾಸಟ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ಚೊ. ಸಾದ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅತಿಮಾನಿ, ಹಂಕಾರಿ, ಸ್ವತಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಭೊಂವ್ತಿಂ ‘ಪಾದ್ರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಾಚ್ಯಾ’ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಕಪಟ್ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್, ನಮಳಾಯ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ವಿಕಾಯೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಎಡ್ವಿನಾಚೆಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಬಸುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿತಾನಾ ಅಸಲ್ಯೊ ವೊಣೊದಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಕೊಸ್ಳಾತಾತ್. ’ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಅವಲೋಕನ್.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ] ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್

ಅಣ್ಕಾರ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ, ಫಕತ್ತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, "ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್", ಕಾಣ್ಯೆ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಣಿ ವರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ನತಿಜೆಕ್ (ನಿರ್ಧಾರಾಕ್) ಪಾವ್ಲೊಂ ಕೀ, ತೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಶಾತಿವಂತ್ ಕಾಣ್‍ಯೆಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಕಾಳ್ಜಾಕ್- ಭಾಲಿಯೊ ತೊಪ್ತಾತ್, ಮನಾಂ- ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್, ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಸಾರ್ ಮತಿಪಟಲಾಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾತ್...! ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಲೇಖನ್. बूक-विमर्सो: अणकार साहिती म्हण फामाद जाल्लो मानेसत वाल्टर लस्रादो नक्रे, फकत्त तर्जण कर्च्यांत प्रवीण मात्र न्हय, "अपवित्र संबंध", काण्ये बूक वाचून तांतल्यो हऱ्येक काणी वरयल्या उपरांत हांव एका नतिजेक (निर्धाराक) पावलों की, तो एक उंचलो शातिवंत काण‍येगार म्हण. ह्यो मटव्यो काण्यो काळजाक- भालियो तोप्तात, मनां- चिंत्पाक लायतात, काण्येचो सार मतिपटलाक आपटातात...! प्रसन्न निड्डोडीन बरयिल्लें समीक्षा लेखन.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ಕವಿತಾ ] ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ - 1

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಭೋವ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ಸಮೀಕ್ಶಕ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಸ್ಚೊ ಚಿಂತ್ಪಿ. ಹಾಚಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ’ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ’ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಚುಕಾನಾಕಾ. कवी मेलवीन जे. वास केलराय साहित्याच्या वेवेगळ्या प्रकारांनी भोव प्रतिभावंत म्हळ्ळें भोव थोड्यांक कळीत आसुंक पुरो. अपुर्भायेचो काण्येगार, कादंबरिकार, नाटकिसत, निर्देशक, विशलेषक, समीक्षक, स्पश्ट दिश्टावो आसचो चिंत्पी. हाची मयन्याची कविता ’अनसतेशिया’ कविता वाचुंक चुकानाका. Kovi melvin je. Vas kelorai sahiteachea vevegllea prokaramni bhovo protibhaunt mholl'llem bhovo thoddeank kollit asunk puro. Opurbhayecho kannyegar, kadomborikar, nattokist, nirdexok, vixlexok, somikxok, spoxtt dixttavo ascho chintpi. Hachi moineachi kovita ’onostexia’ kovita vachunk chukanaka.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

[ ವಿಶೇಸ್ ] ಪಯ್ಣಾರಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ 2017

’ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ’ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಚ್ಯಾಧಿಂ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಸಯ್ತ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೆ ಕಾಡ್ನ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್; ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ (2003-4) ಧ್ವಾರಿಂ ದೆ|ಜೊರ್ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಜಾಂವ್, ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕೊ (2004-5) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಿಯೋನ್ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಂವ್, ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ (2006-7) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಸಯ್ತ್ ತೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರ್ತಾ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ’ಎಕ್ವಟ್ 2017’ ಪಂಗ್ಡಾಸವೆಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಖಾಲ್ತೊ ಉಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ

....ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕವಿತಾ

[...ಹೆರ್ ಕವಿತಾ]

ಲೇಖನಾಂ

ಅನುವಾದ್