[ಕವಿತಾ| कविता] ವೀಕ್-ಪೀಕ್ | वीक-पीक

 ಕೊಣ್ ತೆ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ? ಆನಿ ಕೊಣ್ ತೆ ಘೆತೆಲೆ? ಕಂಯ್ ಗೆಲಾ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆತ್ಮೊ? ಅತ್ಮೊ ನಿತಳ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಪುಲ್ಪುತ್ರಾರ್ ಚಡುನ್ ಹಾಣಿಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾದಿಂ ಖುದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಳಿನಾಂತ್? ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ’ಪ್ರಸಾದ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಮತಿಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಕವಿ ಕಿತ್ಲೆ ಬುಧ್ವಂತ್? ವ್ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವಳಿಂನಿ. ಅಖೇರಿಕ್ ತೆಂಚ್ ವೀಕ್ ಜಿರವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಆತಾಂ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಜಮಾತ್ ’ಕೊಣಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ಭರ್ಚೆಂ?’ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾನದರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ದುಭಾವ್ ನಾ.कोण ते वीक वांटतेले? आनी कोण ते घेतेले? कंय गेला वांटतेल्या तशेंच घेतेल्यांचो आत्मो? अत्मो नितळ करा म्हण पुल्पुत्रार चडून हाणीं शेर्मांव दिंवच्यादीं खुद्द जावन कित्याक पाळिनांत? आनी हेरांनी दिल्लें वीक ’प्रसाद’ म्हणून मतिचें दार बंध करून सेंवचे कवी कितले बुध्वंत? व्हा! कितें कवितेची तांक ह्या थोड्याच वळिंनी. अखेरीक तेंच वीक जिरवन उदेल्लें बेळें आतां जमात आपयता आनी ती जमात ’कोणाचें तुपें भर्चें?’ नेरी नज्रेत कवितापरतिभेंत मुंबयांत नामणेचो. अपरूप कविता बरयता पूण आतां हाची तीक्ष्ण जाल्ली कवितानदर म्हाकाच विज्मीत कर्ता. ही कविता कांय लांब काळ पऱ्यांत मतिंत उर्च्यांत म्हाका तर‌यी दुभाव ना.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ | म्हजी मांय

 ’ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್’ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸಂಪಿ ಕವಿತಾ, ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಆವಯ್ಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ. ಪುಣ್ ಹರೇಕಾ ರುಪಾಂನಿ ವಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಫಕತ್ ತಿಣೆಂಚ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ಫಕತ್ ಮೋಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ದೆಖ್ಚೊ.’म्हजी मांय’ कविता एक संपी कविता, जल्मा थावन मोर्नापऱ्यांत एका आवयचीं वेवेगळीं रुपां पिंत्रांवची कविता. पूण हरेका रुपांनी वा पात्रांनी फकत तिणेंच त्याग कर्चो आनी तिणें फकत मोग दिंवचो शिवाय केदनांय कितेंच पाटीं आशेनासताना अपल्या बाळाच्या सुखांत अपलें सूख देखचो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ| मटवीकाणी] ಚಾಬುಕ್ | चाबुक

  ಕೊಣಾಕ್ ’ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ’ ಫಕತ್ ಮನರಂಜನಾಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ತಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ರಸ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ತೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಜೆದ್ನಾಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಿ ಫಕತ್ ’ಕಾಣಿ’ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾನಾ ಬಗಾರ್ ಅರ್ಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಕಟಪಾಡಿಚೊ ರೋನಿ ಮೊಂತೆರೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿಯಾಶೆತಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಳ್ಕಿಚೊ. ಚಾಬುಕ್ ಏಕ್ ಅಸಲಿಚ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕಾಣಿ. कोणाक ’मटविकाणी’ फकत मनरंजनाक आस्येत आनी कोणाक ती चिंत्नांक रसची सकत आपणायिल्ली. तें त्या त्या वाचप्याचेर होंद्वोन आसता. पूण एक मटविकाणी जेदनां वैचारीक चिंत्पाक उटवंक सक्ता ती फकत ’काणी’ जावन आसाना बगार अर्सो जावंक सक्ता म्हणच्याक ही काणी कांय गोवाय दीत. कटपाडिचो रोनी मोंतेरो कोंकणी काणियाशेतांत अपल्या विभिन्न रितिच्या काणियांक लागून वळकिचो. चाबूक एक असलीच विभिन्न काणी.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಕಾಜೂ ಭೀ | काजू भी

  ವ್ಹಾವ್! ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಪಳೆಯಾ, ವಯ್ಲೆಭಾರ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ಕಾಜು ಆನಿ ಕಾಜುಚಿ ಭಿ, ಜಿ ಆಮಿ ಚಡ್ತಾವಾಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಕಾಜು ಖಾವ್ನ್, ಭಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಆನಿ ಕಾಜು ತಶೆಂಚ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಭಿಯೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತೆಂತ್ ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ತಾಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ವೆತಾ, ತಿಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಬಾಬ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭೋವ್ ಖಾಯ್ಸ್, ಬರ್ಪಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗುಂಡಾಯೆಚೊಕಿ, ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಸಯ್ತ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. व्हाव! कितें ह्या कवितेची सकत पळेया, वयलेभार पळेलें तर एक काजू आनी काजुची भी, जी आमी चडतावां ल्हान‌पणार कितलेश्यो काजू खावन, भियो घेवन आयिल्ल्यांव, आनी काजू तशेंच काजुच्या भियेचे कितलेशे खेळ खेळून आयिल्ल्यांव, हांगासर कवितेंत तें भुर्ग्यापणालें स्वपण जिवाळ कर्ताशें भग्ता. पूण तितलेंच न्हय, ही कविता जायतें सांगून वेता, तिच्च एका कवितेची सकत म्हणच्याक गोवाय दिता. वृत्तेन प्राध्यापक जावनासचो बाब वेंकटेश नायक म्हाका हेच्च चिंत्पाक लागून भोव खायस, बर्पान कितलो गुंडायेचोकी, संयबान सयत तितलोच खाल्तो आनी समजणेचो म्हण हांवें पार्किल्लो कवी.

ವಾಚ್ | वाच

[ಅಧ್ಯಯನ್ | अध्ययन] ಮನಿಸ್, ಕವಿ.. ಸೋಧ್ | मनीस, कवी.. सॊध

 ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ, ಅಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಅಪ್ಲಿ ಕರ್ನಿ ಹಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾ, ’ಕವಿತಾ’ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಉಭ್ಜತಾ. ಕವಿತಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಬೂದ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಣಾನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಕವಿತಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕವ್ಣೆಕ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೊ ತಾಳೊ. ’ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ’ - ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಮರ್ಶಕ್/ಕವಿ ಮಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನೋಲ್ಡ್. ಎಕಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್/ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಚೆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನ್. जेदनां मनीस अपली जिणी, अपलें चिंतप, अपली कर्नी हांचेर विमर्सो कर्ता, ’कविता’ तेदनांच उभजता. कविता हेरांक सांगची बूद न्हय, अपणान पाळन धाखयिल्लें लिसांव, कविता हेरांच्या दाकवणेक सजयिल्लीं उत्रां न्हय, बगार अपल्या कोशेडदाचो ताळो. ’कविता म्हळ्यार जिण्येचो विमर्सो’ - म्हणता नामणेचो इंगलीश विमर्शक/कवी माथ्यू आर्नोलड. एका प्रिन्सिपालाचो पूत जावन जल्मल्लो तर‌यी एका इसकोलाचो इन्स‌पेकटर/निरीक्षण अधिकारी जावन काम कर्न आसलो. कवितापाठ कामासाळाचेर प्रसतूत जाल्लें अध्ययन लेखन.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕೊಂಕಣಿ| Konkonni] ಆಂಗಣ್ | Angonn

 ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಕಮಾಯೆಚಿ/ಆದಾಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲೆಚ್ ಚಡ್, ಜಾಂವ್ ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ವಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮಂಡಳಿಚೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ (ಜಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಗೊಯಾಂ, ಕೇರಳಾ ವಾ ಮುಂಬಯ್) ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಸಾನಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್‌ಯೀ ಲಾಭಾನಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಲಾಭ್ತಾ ತರ್ ಅಣ್ಕಾಣೆ ತಶೆಂಚ್ ಖೊಡಿ-ಕುಲ್ಪಾಂ. ಪುಣ್ ಅಪ್ಲಿ ಮಿನತ್, ಅಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಸಾಂವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾ|ಬಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಕ್ಲೊ. ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಆತಾಂ ಮಾ|ಬಾ|ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ ಮೆಳುನ್, ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಖಾರುಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ಲಾ. ’ಆಂಗಣ್’ ಹೆಚ್ಚ್ ಇರಾದ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಅಂಕಣ್, ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚುಂಕ್, ಶಿಕುಂಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಕರ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಅಂಕಣ್. Konkonni mhollear ek komayechi/adayachi vatt mhonn lektelech chodd, zamv te okaddemiche va khonchyai monddolliche. Konkonni bhas jivall dourche dixen konkonnint (zamv mongllur, goyam, kerolla va mumboi) khub vaur kel'le, korun asche asat. Punn kallokant jieun souy zal'lea lokank hancho vaur disana, hankam zokto man‌yi labhana. Kitem-i labhta tor onnkanne toxench khoddi-kulpam. Punn opli minot, oplo vell khorchun konkonni jivall dourunk pattlea challisamvoir vorsamni khub vaur kel'lo ma|ba|Protap Naik eklo. Hanchesovem atam ma|ba|Jeson Pintto mellun, hem misamv mukharunchea vaurak mogan khand marla. ’angonn’ hechch iradeachem ek onkonn, konkonni vachunk, xikunk ek vedi korchedixen bhovo upkarak poddchem onkonn.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಉತ್ರಾಂ | उतरां

 ಮನ್ಶಾ, ಸಾಂಭಾಳ್ ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಭಾಂದುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್, ತಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್‌ಯೀ ಸಕ್ತಾತ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ’ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಹಸ್ತೆಕ್ ಸಲ್ವುಂಕ್ ಏಕ್ ಮೂಯ್ ಸಕ್ತಾ’, ಕವಿತೆಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಡ್-ಉಭೆಂ ಚಿರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಉತ್ರಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾಕೀ ಭಳಿಶ್ಟ್. ಎಕೆಕಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಎಕೆಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್‌ಚಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ಹಿಂ ಕವಿತಾ, ಕವಿತಾರಸಿಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. मनशा, सांभाळ तुजीं उत्रां, जीं उत्रां एका मनशाच्या काळजांत रावळेरां भांदुंक सक्तात, तिंच उत्रां एकल्याचें स्वपाण पिड्ड्यार करुंक‌यी सक्तात. नामणेचो कादंबरिकार एट्येलाच्या कादंबरेंतलीं उत्रां हीं. ’एद्या व्हडा हसतेक सलवुंक एक मूय सक्ता’, कवितेचीं दोन उत्रां कांय कोणाक आड-उभें चिरुंक सक्ता म्हणच्याक ह्यो ल्हा-ल्हान कविता गोवाय दितात. उत्रां निजायकी फात्राच्याकी भळिश्ट. एकेका कवितेंनी एकेक काणी आसा तशेंच जायतें तात्वीक चिंतप आसा. कोच्चिचो नामणेचो कवी बाब शरत‌चंद्र शेणय‌ची चडताव कविता गुंडायेच्या चिंत्पाचीं, हांगासर‌यी हीं कविता, कवितारसिकाचीं मनां उल्लासीत कर्तात.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ | नाका जाल्यार

  ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ (NO means NO), ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ’ಪಿಂಕ್’ ಪಿಂತುರಾಚೊ ಸಾರ್, ದಾದ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಸೊಸುನ್ ವರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಥಾಪ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಾಯ್ದೆ-ಕಾನುನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ’ನಾಕಾ’ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ, ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೆಂ. ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.ಎಚ್ಚೆಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನವ್ಯೋತ್ತರ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಮಹತ್ತರಾಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ್ ಕವಿ ಸಯ್ತ್.  नाका म्हळ्यार नाका (NO means NO), आयलेवार फामाद ’पिंक’ पिंतुराचो सार, दादलो प्रधान समाजेंत बायल आपणाचेर जाल्लो अन्न्याय सोसून वरून जियेंवचें चिंतप थाप्तेल्यांचेर कायदे-कानुनान दिल्लें फर्माण. पूण ह्या कवितेंत आसचें ’नाका’ वेगळेच चिंत्पाचें, स्वपणांचें, तशेंच उमाळ्यांचें. कवितेची सोभाय चाकुंक तुकाच सोडतां.एच्चेम कोंकणी कविताशेतांत, प्रत्येक जावन नव्योत्तर कवितेंनी महत्तराची बदलावण अपल्या कवितेंनी घेवन आयिल्लो चिंत्पी, काण्येगार, विमर्शक, पत्रिकोध्यमी तशेंच एक संवेदनात्मक कवी सयत.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಪಿಶೆಂಪಣ್ | पिशेंपण

 ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಹರೇಕ್ ಮನೀಸ್ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಯೆತಾ, ಅಪ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಉಭ್ಜತಾ ’ಗೊಂದೊಳ್’, ಅಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಖರೆಂ ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಮಸ್ತುಂಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ನಾ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಹ್ಯಾ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಅಪ್ಣಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ, ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಸಂಗ್ತೆಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಚೆರ್ ಕವಿಚಿಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಹೆಚ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಟೊವಾಕ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಬಾಬ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಯುವಕವಿ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಇನಾಮ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. ह्या संसारांत जियेतलो हरेक मनीस एक न्हय एक पिशेंपण पांग्रून येता, अपलें पिशेंपण जेदनां जेरांच्या जिविताक कुराड घाल्ता तेदनां उभजता ’गोंदोळ’, अपलें स्वपाण जियेवंक सर्वांक हक्क आसा खरें पूण अपल्या स्वपणाक लागून हेरांचें स्वपण मसतुंचें हक्क कोणायक‌यी ना. पूण मनशाक चिंतुंक वेळ ना, ह्या वेळ नात‌ल्ल्या घडिये, अपणान कर्च्या, करून आयिल्ल्या वा करुंक चिंतचा संग्तेंचेर नियाळुंक सयत वेळ नात‌ल्ल्या संधर्भाचेर कविचीं मोलादीक उत्रां सयत पिशेंपण म्हण लाग्तात. हेच अपुर्भायेच्या आटोवाक गुटलायिल्ली कविता. बाब बालकृषण मल्य कोच्चिचो नामणेचो युवकवी, आयलेवार अखील भारतीय हंतार आसा केल्ल्या कविता बरंवचे सर्तेंत इनाम सयत आपणायिल्लो कवी.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ದೇಶ್‌ಪ್ರೇಮ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ| दॆश्‌प्रॆम एका दिसाचो

  "The poet is a liar who always speaks the truth. (Jean Cocteau)" ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿ ಸತ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ತಾ, ತೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ಪುಣ್ ಸತ್ ತೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕವಿಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ‌ಯೀ ತಿಚ್ಚ್; ಸತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಡೋಂಗ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ದಿಸಾಚಿ ಪರ್ಭಿಂ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಅಮಿ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೆಂಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಮಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್-ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಚೆರ್ ದಿತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ತರ್ ಹ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರಭಿಂ ಪಾಟವ್ನ್ ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ’ಬದ್ಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್’ ದವರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. "The poet is a liar who always speaks the truth. (Jean Cocteau)" नामणेच्या फ्रेंच कविचीं उत्रां हीं. पूण जेदनां कवी सत‌च उलयता, तें समाजीक चिंत्पाक अडहूक लाग्ता, पूण सत तें सत‌च आनी एका प्रामाणीक कविची जवाभदारी‌यी तिच्च; सत उलंवची. आमच्या दीस्पडते जिण्येंत आमी कितले पावटीं आमकांच डोंग करून जियेतांव म्हळ्ळें अमकांच खबर ना. स्वातंत्रोत्सव दिसाची पर्भीं आमी एकामेका पाटयतांव पूण आमकांच अमी विचाऱ्यां, आमकां ताचो महत्व कळीत आसा? फेसतां-परबेंचो उल्लास आमी वाटसाप-फेस‌बुकाचेर दितांव, पूण आमकां तांचो महत्व कळीत आसा? तर ह्या एकेका दिसाचें नीब घेवन परभीं पाटवन बाकिच्या हेर दिसांनी आमी सदांचेपरीं ’बदलानात‌ल्लें चिंतप’ दवर्न कितें फायदो? हेंच चिंतप बाय उर्जिता अपल्या कवितेंत अपुर्भायेन विचार्ता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಸ್ವತಂತ್ರ್ | स्वतंत्र

  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಅಸಾ; ಜತಾ ಖುನಿ ಫಾರ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಆನಿ ಗಡಿಚೆರ್, ಗುಳೆ ಫಾರ್, ಮೊರ್ತಾ ಸೊಜೆರ್, ಕರ್ತಾ ಲೋಕ್ ಹಾಹಾಕಾರ್ ಪುಣ್ ದೇಶಾಚೆ ದಲ್ಲಾಳ್ ಧವ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚೆರ್ ಕರ್ತಾ ಜೈಕಾರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ’ಭಾರತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್’. ಪುಣ್ ಜಾಗೊ ಕವಿ ಪಳೆತಾ, ಪಾರ್ಕಿತಾ ಆನಿ ಸಮ್ಜತಾ ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾ. ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತರಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆಸೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಹಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಸ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. आमच्या देशाची आयची परिगत असा; जता खुनी फार, अत्याचार, आनी गडिचेर, गुळे फार, मोर्ता सोजेर, कर्ता लोक हाहाकार पूण देशाचे दल्लाळ धव्या न्हेसणाचेर कर्ता जैकार, आनी म्हणता ’भारत आमचें स्वातंत्र’. पूण जागो कवी पळेता, पार्किता आनी समजता देकून लोकाक जागयता. बाब उदय म्हांबरोची अन्येक सकाळीक चिंत्पाची संप्या उतरांची कविता अर्थाभरीत आसोन आमच्या समाजेचेर आर्सो धर्चेतसली जावनासा. ही कविता वाचून हाचो स्वाद चाकुंक तुमकांस सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಬಾವ್‌ಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ | बाव‌ट्याचो स्वतंत्र

  ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿ ಹೆರಾಂ ಕರ್ನಾಂ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಸುರಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಸಾದಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾವ್ಟೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಇಮಾಜ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೊ ಬಾವ್ಟೊ ಹೆಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಕಸೊ, ಕಂಯ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸಾ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚಿ ಖರಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ. ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ’ತಾನ್’ ಇತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಧಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಸೊಲುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. जेदनां कवी हेरां कर्नां अपले विचार वेक्त कर्ता तेदनां उदेंवची कविता वेगळेच सुराची जावंक पावता म्हणच्याक ही सादी कविता गोवाय. हांगासर बावटो म्हळ्यार मनश्याचो स्वतंत्र म्हळ्ळी इमाज पूण हांगासर तो बावटो हेच्च मनशाथावन कसो, कंय आनी खंयच्या रुपार आसा अनी ह्या पाटले मिसतेर आमी समजुंक सकल्यार आयची खरी परिगत आमचेसमोर उभी जाता. प्रसन्न निड्डोडी साद्या उत्रांनी संकीर्ण विश्यांक अपल्या कवितेंनी उत्रांवची श्याथी आसचो कवी. ताचो आयलेवार पर्गट‌ल्लो ’तान’ इतलो लोकामोगाळ जाला म्हळ्यार चडावत प्रतियो येदोळ‌च विकोन गेल्यात आनी हाचीं कविता खायस केल्ल्यांनी हाचीं कविता वाचुंक चडीत उर्भा आनी आसक्त धाकयल्या. ही कविता सोलुंक तुकाच उलो दितां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनीबॊब

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಖರಿ ವಳೊಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬುಕಾಂಚೆರ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಬರವ್ನ್, ಸ್ವನಿರ್ಮಿತ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಜಾಂವ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್. ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಮೊನಿಬೋಬ್’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್. मेलवीन जे. वास केलराय कोंकणी साहित्याची खरी वळोक आसच्यांक आपल्या साहितीक प्रतिभेक लागून व्हळकेचो. पर्गांवांत आसताना सयत ताणें केल्लो वावर उल्लेक कर्च्याक योग्य. दायज.कोम जाळिजाग्याचो सह-संपादक जावन, कवितापाठ मयन्याळ्या कामासाळांनी चडताव बुकांचेर समीक्षा बरवन, स्वनिर्मीत बर्पां, जांव मटविकाणी, कविता, कादंबरी आनी विशलेषणां बरंवच्यांत. सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां जिकल्यांत. हांगासर ’मोनिबोब’ बुकाचेर केल्लें अध्ययन, अपल्या जेराल रितिच्या तुलनात्मक अध्ययनाक मेळयिल्लें अपुर्भायेचें लेखन.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಮನಾಂತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ | मनांतलो पावस

  ಹಾಂಗಾಸೊ ಮನಾಂತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಕಾಂಯ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ವಿಚಾರಾಂಚೊ, ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಚೊ. ಅಂತರ್‌ಮನಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ತೊ. ದೆಕುನ್ ಎಕೆಕಾ ಪಂಗ್ತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ವಳಿಂನಿ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವೆವೆಗಳಿಂ ರುಪಾಂ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚುನ್ ಯೆತಾನಾ ಖರಿಚ್ ತಿ ಲಿಪ್ತಿ ಕವಿತಾ ಸೊಭ್ತಾ. ತೆಂಚ್ ಎಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ತ್ರಾಣ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಕವಿ, ಬರವ್ಪಿ, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಮನಿಸ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಖತ್ಕತೊ ಮೋಗ್ ಅನಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. हांगासो मनांतलो पावस कांय उदकाचो न्हय, चिंत्पाचो, विचारांचो, तळमळ्यांचो. अंतर‌मनाक दाधोस करुंक सकचो पावस तो. देकून एकेका पंग्तेच्या एकेका वळिंनी वाचून गेल्लेपरिंच वेवेगळीं रुपां मतिच्या पडद्यांत खंचून येताना खरीच ती लिप्ती कविता सोभता. तेंच एका उत्तीम कवितेचें त्राण. नामणेचो बाब प्रकाश नायक गोंयचो कोंकणी वावराडी, शिक्षक, कवी, बरवपी, तर्जण‌कार चिंत्पी आनी मायामोगाळ मनीस. कोंकणी भाशेचो खत्कतो मोग अनी स्वपणां घेवन हांगासर आयला. ताच्या कवितेची सोभाय पळेवंक आतां तुकाच सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ವೀಕ್-ಪೀಕ್ | वीक-पीक

  ’ಕೊಣ್ ತೆ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ? ಆನಿ ಕೊಣ್ ತೆ ಘೆತೆಲೆ? ಕಂಯ್ ಗೆಲಾ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆತ್ಮೊ? ಅತ್ಮೊ ನಿತಳ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಪುಲ್ಪುತ್ರಾರ್ ಚಡುನ್ ಹಾಣಿಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾದಿಂ ಖುದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಳಿನಾಂತ್? ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ’ಪ್ರಸಾದ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಮತಿಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಕವಿ ಕಿತ್ಲೆ ಬುಧ್ವಂತ್? ವ್ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವಳಿಂನಿ. ಅಖೇರಿಕ್ ತೆಂಚ್ ವೀಕ್ ಜಿರವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಆತಾಂ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಜಮಾತ್ ’ಕೊಣಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ಭರ್ಚೆಂ?’ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾನದರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ದುಭಾವ್ ನಾ.
कोण ते वीक वांटतेले? आनी कोण ते घेतेले? कंय गेला वांटतेल्या तशेंच घेतेल्यांचो आत्मो? अत्मो नितळ करा म्हण पुल्पुत्रार चडून हाणीं शेर्मांव दिंवच्यादीं खुद्द जावन कित्याक पाळिनांत? आनी हेरांनी दिल्लें वीक ’प्रसाद’ म्हणून मतिचें दार बंध करून सेंवचे कवी कितले बुध्वंत? व्हा! कितें कवितेची तांक ह्या थोड्याच वळिंनी. अखेरीक तेंच वीक जिरवन उदेल्लें बेळें आतां जमात आपयता आनी ती जमात ’कोणाचें तुपें भर्चें?’ नेरी नज्रेत कवितापरतिभेंत मुंबयांत नामणेचो. अपरूप कविता बरयता पूण आतां हाची तीक्ष्ण जाल्ली कवितानदर म्हाकाच विज्मीत कर्ता. ही कविता कांय लांब काळ पऱ्यांत मतिंत उर्च्यांत म्हाका तर‌यी दुभाव ना.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट

  ’ಕುರ್ಕೂಟ್ (ಕಂತ್ರಾಳ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಇಮಾಜೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಭಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾ. ದಾದ್ಲೊ ಉಗ್ತೊ ಭಂವುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫಕತ್ ಘರ್ಚೊ ಗಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ದೆಕೂನ್ ಬಾಟ್ಲೆಚಿ ಗುಡ್ದಿ, ಕುಕ್ಕರಾಚಿ ಶಿಟಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉದೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ನ್ಹಂಯಾಂಕ್ ದೇವತೆಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ? ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ ಜಶಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ನಾ? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕರ್ಚಿಂ. ಬಾಯ್ ವೃಶಾಲಿ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಸಾದೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್‌ಯೀ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. कुर्कूट (कंत्राळ) म्हळ्ळे संकीर्ण इमाजेंत मनीस दादलो आनी बायल म्हळ्ळ्या दोन प्रकाराच्या मनशाक भांदून घाल्ता, फिचार कर्ता. दादलो उग्तो भंवुंक सक्ता, जाय तें करुंक सक्ता पूण तेंच एक बायल फकत घर्चो गसटो काडचें यंत्र जावन केलां. देकून बाटलेची गुडदी, कुक्कराची शिटी सक्कड तिचेलागीं संवाद कर्ताना खरीच जावन कविता उदेता. आमच्या देशांत न्हंयांक देवतेंचें नांव दिलां पूण आमच्या कितलेश्या घरांनी स्त्रीयांक मान आसा? कितलेश्या घरांनी, समाजेंत स्त्री आज पासोन कट‌पुतळी जशी जियेवन ना? हीं सवालां आमी आमकांच कर्चीं. बाय वृशाली केळेकार हिंदी, मराठी, इंगलीश तशेंच कोंकणी भाशेंनी कविता बरयता. सादो विशय घेवन आयल्या तर‌यी कवितेंत जिवसाण आसची पार्कुंक तुकाच सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಜೊತಿಂ | जोतीं

  ’ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ, ಅಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ತೊ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಜೊತಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂನಿ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಎಕೇಕ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚಿತ್ ವೆತಾ. ತಿಂ ಜೊತಿಂ ಕರ್ಚೊ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಜೊತಿಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ವೆಚೊ ವಾಟ್ಸುರಿ ವಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವಾಟೊ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಾಜ್‌ಮಹಲಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ, ಪುಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಚಿಂ ಜೊತಿಂ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ವೃತ್ತೆಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ಕಾಮತ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಬಾಕಿಚೆ ಸಂಸಾರ್ ಮೆಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.
मनीस जाल्लो ह्या संसारांत पयणारी, अपली वाट तो चल्ताना ताच्या पांयांक जोतीं गर्जेचीं. ह्या साद्या इमाजेंनी भांदून हाड‌ल्ली कविता मुकार गेल्लेपरिंच एकेक संसार रचीत वेता. तीं जोतीं कर्चो चामड्याचो कामागार एका कोनशांत आसा तर जोतीं न्हेसून वेचो वाटसुरी वा पयणारी अन्येका कोनश्यांत आसा. आनी वेवेगळ्यो वाटो कांय मनशाक मंदिराक पावयता, कांय मनशाक राज‌महलाक पावयता, पूण बदलून वेचीं जोतीं सयत एक काणी सांग्तात. वृत्तेक शिक्षक जावनासचो गोंयचो नामणेचो कवी बाब मनोज कामत एक उत्तीम कवी म्हणच्याक ही कविता गोवाय दीत. ह्ये कवितेंतले बाकिचे संसार मेजुंक तुकाच सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಮಾಂ | मां

  ’’ಮಾಂ’ ಭೊವ್ಶಾ ಸಂಸಾತಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಸಬ್ಧ್. ವರ್ಣುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ನಾಸ್ಚೊ, ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಮಾಪ್‌ಚ್ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಚೊ ಸಬ್ಧ್, ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಅರ್ಥಾಚೊ ಸಬ್ಧ್. ’ಮಾಂ’ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ದರಯೊ, ಏಕ್ ಸುರಯೊ, ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್. ಆನಿ ಎಕಾ ’ಆವಯ್’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆನಾಸ್ಚೊ ಕೊಣ್ ಆಸತ್? ಡೊ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ನ್, ಕವಯತ್ರಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ನ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೊಂಯ್ ಹಾಣಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ’ಅನನ್ಯ’ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ. ಲೋಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಸಂಸೋದ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’मां’ भोवशा संसातांतलो भोव सक्तेवंत सब्ध. वर्णुंक उत्रांच नासचो, गुंडाय मेजुंक माप‌च उणें पडचो सब्ध, कांय चडताव भासांनी एक‌च अर्थाचो सब्ध. ’मां’ एक सब्ध मात्र न्हय, एक दरयो, एक सुरयो, एक संसार. आनी एका ’आवय’ विश्यांत चिंताना उमाळ्याच्या सागोरांत उप्येनासचो कोण आसत? डो|जयंती नायक गोंयची नामणेची काण्येगार्न, कवयत्री, विशलेषकी, तर्जण‌कार्न, नाटकिसत. साहीत अकाडेमी गोंय हाणीं पर्गट कर्च्या ’अनन्य’ स मयन्याळ्याची संपादकी. लोक‌वेदांत संसोद करून आसा. ’Mam’ bhouxa somsatantlo bhovo sokteunt sobdh. Vornnunk utranch nascho, gunddai mezunk map‌ch unnem poddcho sobdh, kaim choddtavo bhasamni ek‌ch orthacho sobdh. ’mam’ ek sobdh matr nhoi, ek doroyo, ek suroyo, ek somsar. Ani eka ’auy’ vixeant chintana umalleachea sagorant upyenascho konn asot? Dr|Zointi Naik gõychi namnnechi kannyegarn, kouyotri, vixlexoki, torzonn‌karn, nattokist. Sahit okaddemi gõy hannim porgott korchea ’ononyo’ so moinealleachi sompadoki. Lok‌vedant somsod korun asa.

ವಾಚ್ | वाच

[ವಿಚಾರ್ | विचार] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती

  ’ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತೊ ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಸಮೀಕ್ಶಕ್, ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ವಾಚ್ತಾತ್. ಮೂಳ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಗ್ಳೆ ವಾಚ್ಪಿಚ್ ತರ್‌ಯೀ, ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಭಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ಬುಕಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‍ಕಾರ್ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಹೆ.

ವಾಚ್ | वाच

[ವಿಮರ್ಸೊ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ

 ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಹೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೂಳ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಎಕಾ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ಅವಲೋಕನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತಾಚೆ ಊಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೂಣ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ಕವಿತಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಡಾಕಡ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಆಸಾ ತಸೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಕಡಾಕಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಭಾಸೆಚಿ ಘನತಾ ಸಾಂಭಾಳ್ಳ್ಯಾ, ವ್ಹಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿವಾಯ್ ಬಜಾರಿ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ’ವಿಮರ್ಸೊ’ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಟೋನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರೇಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती

  ’ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ ಫಕತ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಲೆಕಾರ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಿತ್ಲೆಂ ಕುಡಿಕ್ ಖಾಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆನಿ ತಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್, ವಿಚಾರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂವೇದನಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದೊಡೆಂ ಉತರ್ ನಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಣಾರಾಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿಂ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಗಮ್ತೆಲೆಂ. ಬಾಯ್ ನಯನಾ ಅಡಾರ್‌ಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ’ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್’ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಯತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಣೆ ’ಸುಕತಿ ಭರತಿ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್. साहित्याक कोण फकत हव्यास लेकार घेता आनी कोणाक साहीत तितलेंच गर्जेचें जितलें कुडीक खाण गर्जेचें. आनी तसलीं चिंत्पांत, विचारांत तशेंच संवेदनांत हेरांच्याकी मुकार आसतात म्हणच्यांत दोडें उतर ना. गोंयांत सभार असलिंच साहीत रचणारां आसात, तांकां बरें साहित्याची वळोक आसा आनी तीं वाचतात म्हळ्ळें हें लेखन वाचताना तुमकांच गमतेलें. बाय नयना अडार‌कर गोंयच्या नामणेच्या ’भांगार भुंय’ दिसाळ्यांत सह-संपादकी जावन वावर करून आसा. एक अपुर्भायेची काण्येगार्न तशेंच कवयत्री जावन आसच्या हिणे ’सुकती भरती’ बुकाचेर बरयिल्ले विचार.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ|सुकती भरती

  ’ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಸವಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ವಾಚಿನಾಂತ್. ತರ್‌ಯೀ ಥೊಡೆ ತರ್‌ಯೀ ಗುಣ್‌ಮಟ್ಟಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಅಜೂನ್ ಆಸಾತ್. ಯುವವಾಚ್ಪಿ, ಯುವಬರವ್ಪಿ ವಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯುವವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಸ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಉಚಾರುಂಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಯುವತಾಲೆಂತ್; ಜಾಂವ್ ಪದಾಂನಿ, ಜಾಂವ್ ಗಾಯನಾಂನಿ, ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತಾನ್. ಥೊಡೆಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ಬುಕಾಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್. आज‌काल वाचपाची सवय उणी जाल्या, चडताव बरवपी सयत हेरांचें वाचिनांत. तर‌यी थोडे तर‌यी गूण‌मट्टाचे वाचपी अजून आसात. युववाचपी, युवबरवपी वाचतात आनी तांतले थोडे अपले विचार वेक्त कर्तात. हें कोंकणीक भर्वसो हाडयता. कित्याक म्हळ्यार युववाचप्यांनी तांकां कसलें साहीत जाय म्हळ्ळेविशीं उचारुंचें गर्जेचें. जैसन सिकवेर कोंकणेंत एक अपुर्भायेचें युवतालेंत; जांव पदांनी, जांव गायनांनी, जांव साहितान. थोडेच दिसांनी ’सुक्ती भर्ती’ बुकाक वाचून ताचेर बरयिल्ले विचार.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ತಾನ್ | तान

  ’ಕವಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಭೋವ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಹುಜ್ರಿಂ ದವರ್ತಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಇತ್ಲೊ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ಕಿ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಕಸ್ಲಿಗಿ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಧಾಂವ್ ತೊ ಧಾಂವ್ತೇ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಿ ಧಾಂವ್ ಆಸ್ತಿಚಿ, ದುಡ್ವಾಚಿ, ನಾಂವಾಚಿ, ಜಯ್ತಾಚಿ, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ... ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾಚೊಯೀ ವೊಡ್ಕೊ ನಾ. ಸುಖ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ರುತಾ ಕೆಲಾಂ, ಪೂಣ್ ತೆಂ ಭಗುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ನಾ ಜಾಲಾ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ, ಸಮೀಕ್ಶಕ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿಚ್ಯಾ ’ತಾನ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ. कवी ह्या कवितेंत भोव नाजूकायेन वेळाच्या अभावाच्या वर्तुलांतलीं सतां आमच्या दोळ्या हुज्रीं दवर्ता. आयच्या काळार म्हनीस इतलो व्यसत जाला की तो आपलें असतित्व‌च होगडावंक पावला. कसलिगी एक शेवोट नात‌ल्ली धांव तो धांवते आसा. जावंक पुरो ती धांव आसतिची, दुडवाची, नांवाची, जयताची, जाण्वायेची... पूण त्या जिण्येक एका खिणाचोयी वोडको ना. सूख संतोस आमी जायतें रुता केलां, पूण तें भगुंक आमकां वेळ ना जाला. नामणेचो कवी, समीक्षक नेरी नज्रेत ताकोडेन आयलेवार आशावादी प्रकाशनान पर्गट‌ल्ल्या प्रसन्न निड्डोडिच्या ’तान’ कविताजम्याचेर केल्लो विमर्सो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಉರ್ಜಾಸ್ರೋತ್ | उर्जास्रॊत

ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ. ಪುಣ್ ತಿಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ 89 ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ತಿಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ಚಿಂತಪ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್, ಭಕ್ತ್, ನಾತಿಂ, ಮನ್ಶಾಪಣ್, ಮಾಯಾಮೊಗ್, ಲಿಸಾಂವಾಂ ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ರುದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಸುಫಲಾ ಗಾಯ್‌ತೊಂಡೆನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ. बाय उर्जिता भोबे गोंयची उदेवन येंवची कवयत्री. पूण तिचीं विंचणार ८९ कविता वाचताना कळता तिचें वाचप कितलें बरें आसा म्हळ्ळें. वयचारीक चिंतप, तात्वीक नियाळ, भक्त, नातीं, मनशापण, मायामोग, लिसांवां हिच्या कवितेंनी उटून दिसचीं लक्षणां जावनासात. रुद्र प्रकाशनाच्या बाय सुफला गाय‌तोंडेन प्रसतावन बरयिल्ल्या ह्या बुकाचेर वल्ली क्वाड्रसान केल्ली समीक्षा.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ

 ವಿಮರ್ಸೊ ವ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ರಚ್ಣೆಕಾರಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಆವ್ಕ್ ಝರವ್ನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ಎಕಾಚ್ ಖಿಣಾಕ್ ಧ್ವಂಸ್ ಕರುನ್ ಉಡಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ವ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಆನಿ ತಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ಚಿ ಎಕಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಹೆಂ ಸಮ್ಜುನ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೆ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ದಿಸ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ ತಸಲೆ. ’ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ’ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣೆಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಹಾಂಚೊ ಜಮೊ, ಅನ್ಯೇಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ/ಸಮೀಕ್ಶಾ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಅನ್ಭವ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಭುದ್ದತಾ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸ್ಚೊಚ್ ಉಬ್ಬಾ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ, ಜೊ ಸ್ವತಾಃ ಏಕ್ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್, ಸಮೀಕ್ಷಕ್. ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಹೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ ಮೋಗಿಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಶಾವಾದ್.

ವಾಚ್ | Vach

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ | पड्‌बिंब

 ಬಾಯ್  ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ; ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸರಾಗ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆತಾತ್, ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ತಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾ, ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ’ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್’ ತಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ. ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಎಕಾ ದೆಗೆನ್ ತರ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ವೆಗಳೊ ವಿಶಯ್ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ ತರ್‌ಯೀ ತಿಣೆಂ ಎಕೆಕಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಕ್ ತಿಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ. ’ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ.बाय रीटा आल्बुकर्क मुंबयांत नाम्णेचि; दिवो पत्राचेर तिच्यो कविता सराग पर्गटुन येतात, परिशदेच्या कविसम्मॆळनांनि ती कार्याळ रितिन वांटो घेता, कोंकणि वाव्रांत तिणे खूब वाव्र केला, ’पड्‌बिंब’ तिचो पय्लो कविताजमो. हीं सर्व सिंतिमेंतां एका देगेन तर, कविता आनि तोक्णाय वेगळो विशय देकुन तिणें बरयिल्ल्यो सर्व ’कविता’ म्हणुन हांव चिंतिना तर्‌यी तिणें एकेका कवितेंक विंच्‌ल्ल्या विश्यांक तिका उल्लास फावो. ’पड्‌बिंब’ कविताजम्याचेर प्रसन्न निड्डॊडिन केल्लो विमर्सो.

ವಾಚ್ | Vach

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती

’’ಕೊಗುಳ್ ಗಾಯ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ಮಾಂದ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಶೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಕೊಗುಳ್ ಗಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕವ್ಪಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಗುಳೆಕ್ ವೆಗಳೊಚ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಾವ್ಳೊ ಆನಿ ಕೊಗುಳ್ ಚಡುಣೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ರುಪಾನ್ ಆಸತಾತ್. ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ಕವಿತಾವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಶೆತಾಂತ್, ಸಾಹಿತಾಚಿ ವೋಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಸಾರ್ಥಕ್. ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಆನಿ ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ. ’कोगूळ गायता देकून लोक तिका मांदता’ म्हळ्ळें पिशें चिंतप. कोगूळ गायता आनी तिचो ताळो आयकवपी लोक आसा देकून कोगुळेक वेगळोच मान आसा. न्हय तर कावळो आनी कोगूळ चडुणें एक‌च रुपान आसतात. ’सुक्ती भर्ती’ कविताविशलेषणांचो बूक सयत कोंकणी साहीत शेतांत, साहिताची वोड तशेंच मोग आसच्यांक खायस जाला तर केल्ली मिनत सार्थक. बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको आनी बाब उदय मांबरोन केल्ली समीक्षा.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ | मुग्दनात्लीं गितां

’ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಉಟುನ್ ದಿಸ್ತಾ. ವಾಚ್ಪಾಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್, ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸುಕಿಧಾಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಅನ್ಭವಾಚಿ ಸುಕ್ತಿ ಆಸ್ಚೆ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್, ಸಮ್ಜುನ್, ತ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತಾ. ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್, ’ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಹಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ. कोंकणी साहित्यांत आयलेवार वेवेगळे प्रकाराचे बूक पर्गटून आयले. बूक विमर्सो बरयतेल्यांची खातड उटून दिसता. वाचपाचो बोर्गोळ, चिंत्पाची सुकिधाड तशेंच अनभवाची सुक्ती आसचे संधर्भार एक बूक वाचून, समजून, त्या बर्पांचेर विमर्सो कर्ची श्याथी आसचे कांय बोटांनी मेज्येता. जियो आग्रार तांतलो एकलो म्हणून हांव न्हय, ’मुगदनातलीं गितां’ बुकाचेर केल्ली ताची ही समीक्षा गोवाय दिता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनीबॊब

’ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ’ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸಿಲಿ ಘಾಟಾಚೊ ಗಾಂವ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾನ್ ತಿ ಭಾಸ್ ಜೊಗಾಸಣೆನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್’ ಹಾಣಿಂ ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಶಾ. ’सुंटिकोप्प’ मंगळूर थावन कांय शेंभोर मयलां पयसिली घाटाचो गांव, टिप्पुच्या बंधडेथावन सुटका लाभोन हांगासर वसती करून आयिल्ल्या कोंकणी लोकान ती भास जोगासणेन सांभाळ्ळ्या. जोन सुंटिकोप्प वृत्तेन शिक्षक जाल्ल्यान अपल्या अपुर्भायेच्या कवितेंक ’आशावादी प्रकाशन’ हाणीं कानडी आनी नागरी बुकारुपार पर्गट जाल्ल्याचेर जियो आग्रारान केल्ली समीक्षा.

ವಾಚ್ | वाच

[ ವಳೊಕ್] ಡಾ|ಗೀತಾ ಶೆಣಯ್

ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್/ಬೊಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಚ್ಯಾರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಭಾಸೆಚೊ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಜಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ತರಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಡಾ|ಗೀತಾ ಶೆಣಯ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಭೋವ್ ಸಾದಿ ಆನಿ ಖಾಲ್ತಿ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ, ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಬುಧ್ವಂತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ. ಹಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಉಮೆದ್ ಚಡ್ತಾ ಅನಿ ತಿಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ವಳ್ಕೆ ಲೇಖನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. कोंकणी म्हळ्यार फकत्त आमी उलंवची भास/बोली मात्र न्हय. च्यार प्रमूक राज्यांनी ह्या भासेचो उपेग जाता. कोंकणी तर्जण शेतांत महत्तराचो वावर करून आसची बाय डा|गीता शेणय संयबान भोव सादी आनी खाल्ती वेक्तित्वाची, पूण चिंत्पांत तितलीच बुध्वंत आनी जाण्वायेची. हिणें केल्ल्या वावराक पळेतानांच उमेद चडता अनी तिचेर अभिमान भग्ता. देकून हें वळके लेखन हांगासर पर्गट केलां.

ವಾಚ್ | वाच

[ ವಿಚಾರ್] ಭಾಶಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್

ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತುವೆಂ ಯಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಖಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ೦ತ್ ಪಳೆತಾ೦ವ್ (ಗ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ಉದಾಕ್ ಅರ್ಧೆ೦ ಭರ್ಲಾ೦ ಯಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ದೊ ಖಾಲಿ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಪರಿ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊ೦ದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ತೂ೦ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರ್ಚಾ ವಾವ್ರಾ೦ತ್ ಯಾ ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ತೆ೦ ಏಕ್ ’ಕಲಾ’ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ನೈ೦, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಕರಕುಶಲ್(ಕ್ರಾಫ್ಟ್) ಯಾ ವಿಜ್ನಾನ್(ಸಾಯನ್ಸ್), ಬಹುಶಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಚ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ ಅಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಲಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ರಿತಿ ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಯಾ ಕ್ರಮಾವಳಿ ಕ್ರಾಫ್ಟಾ೦ತ್ ನಾ೦ತ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್, ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್ ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿಚೆ ವಿಚಾರ್.

ವಾಚ್ | वाच

[ತರ್ಜಣ್  | तरजण ] ಭಾಷಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  

ಉಂಚ್ಲಿ ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಾಯ್ ಡಾ|ಗೀತಾ ಶೆಣಯ್. ಹಿಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತೊಯೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಖೂಬ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚೆಪರಿಂಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ತರ್ಜಣ್‍ಕಾರಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಆನಿ ತರ್ಜಣೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಡಂವ್ಚೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ (2018, ಎಪ್ರಿಲ್ ಸಾತ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಎಮ್.ಎ. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಠಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ) ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ದಿಲಾಂ. ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಯಾ. उंचली तर्जण‌कार्न जावनासा बाय डा|गीता शेणय. हिणे केल्लो वावर तोयी पाटल्या पंद्रा-वीस वर्सांनी कानडी तशेंच कोंकणिंत केल्लो वावर खूब आसा. आनी तिच्या वावराक तशेंच तिचेपरिंच वावर करून आयिल्ल्या समेसत तर्जण‍कारांक तकली बागवन मान कर्तां. आनी तर्जणेविशीं आमची समजणी वाडंवचे इराद्यान हें लेखन (२०१८, एपरील सात तारिकेर मंगळूर युनिवर्सिटिच्या एम.ए. विध्यार्थिंक आसा केल्ल्या पाठांत प्रसतूत जाल्लें) पयणारी वाचप्यांखातीर दिलां. वाचून तुमची अभिपराय दिया.

ವಾಚ್ | वाच

[ ಸಂಗೀತ್ ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್

ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂ ನಾಂವ್, ಪ್ರತಿಭಾ, ಮಾಯಾಮೊಗ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ - ಹೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಗೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಗಾಯನಾಂ ಶಿಕವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕ್..... ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ’ವಿಯೊಲ್ ವಿಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ’ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಾಂತಾರಾಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆಹುಜಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮಿ ಆಯ್ಕಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಅಯ್ಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚ್

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ

....ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ

ಕವಿತಾ | कविता

[...ಹೆರ್ ಕವಿತಾ]

ವಿಮರ್ಸೊ | विमर्सो

ಲೇಖನ್ | लॆखन

ತರ್ಜಣ್ | तर्जण