ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ] ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ - 2019

ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ 2019 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆ|ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ದೋನ್ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ
[ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ದ್ವಿ-ಲಿಪಿಚೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ]


ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ:
                         ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಸಾಕ್ಶಾತ್ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್)
                         ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಮಾಂಡ್ (ರಮೇಶ್ ಗಡಿ, ಗೊಂಯ್)
                         ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ವಾಖೊರ್ (ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ, ಗೊಂಯ್)
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್/ಹುಮೆದಿಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ:
                         1. ಮರಣ್ (ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಮಂಗ್ಳುರ್)
                         2. ಸಾಂಡಿನಾತ್ಲಿಂ ಜಾಳಾಂ (ಸಿರಿಲ್ ವಿಲಿಯಮ್ ವಾಸ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್)

ಕವಿತಾ:
                         ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಪಾವ್ಸ್ ಕೊಣಾಚೊ (ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ, ಗೊಂಯ್)
                         ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರದ್ದ್ ಕೆಲಾಂ (ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್)
                         ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಸಂದಿಗ್ದ್ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್)

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್/ಹುಮೆದಿಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ:
                         1.ಮೊನೊ ಕಳೊ (ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್, ಗೊಂಯ್)
                         2.ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ್ (ಶಾಂತನುಅಯ್ಯ, ಗೊಂಯ್)

ಲೇಕನ್:
                         ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ:
                         ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ
                         ಉಮೇಶ್ ಸರ್ದೇಸಾಯ್
                         ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್
                         ಪ್ರೇಮ್ ಮೋರಸ್

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ:

 

ಪಯ್ಲೆಂಪಯ್ಲೆಂ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್, ದುಸ್ರೆಂ: ರಮೇಶ್ ಗಡಿ, ಗೊಂಯ್, ತಿಸ್ರೆಂ: ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ,ಗೊಂಯ್

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್: ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಸಿರಿಲ್ ವಿಲಿಯಮ್ ವಾಸ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊ.

ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ:

ಪಯ್ಲೆಂ: ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ ಗೊಂಯ್, ದುಸ್ರೆಂ: XXXXX ತಿಸ್ರೆಂ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್
 

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್: ಶಾಂತನುಅಯ್ಯ ಗೊಂಯ್, ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್ ಗೊಂಯ್

ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ:


 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್: ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಲೇಕನ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ:
 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್: ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಉಮೇಶ್ ಸರ್ದೇಸಾಯ್, ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್, ಪ್ರೇಮ್ ಮೋರಸ್

ನವೆಂಬರ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ|ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಜ್’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಲಾಭ್ತಲಿಂ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್:

ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ : ಮಾ|ಜೇಸನ್ ಪೀಂತ್ ಉದ್ಯಾವರ್

ದೊ| ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್ ಕೊಚ್ಚಿ, ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಗೊಂಯ್,  ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆನಿ ರೆಗ್ರೊ

[साहितीक स्पर्धो] विलफी रेबिंबस स्मारक कोंकणी साहितीक स्पर्धो - २०१९

पयणारी.कोम आनी वीज ई-पत्रान २०१९ इस्वेंत मांडून हाड‌ल्ल्या दे|विलफी रेबिंबस स्मारक दोन लिपिच्या राश्ट्रीय मट्टाच्या कोंकणी साहितीक स्पर्ध्यांत जिकून आयिल्ल्यांचीं नांवां
[कोंकणिंतलो पयलो द्वी-लिपिचो साहितीक स्पर्धो]

मटवी काणी:
                         पयलें इनाम: साक्षात (मेलवीन जे. वास केलराय, मंगळूर)
                         दुस्रें इनाम: मांड (रमेश गडी, गोंय)
                         तिस्रें इनाम: वाखोर (उर्जिता भोबे, गोंय)
हुमेदिचीं इनामां:
                         १. मरण (रोशू बजपे, मंगळूर)
                         २. सांडिनातलीं जाळां (सिरील विलियम वास लोरेट्टो, मंगळूर)

कविता:
                         पयलें इनाम: पावस कोणाचो (उर्जिता भोबे, गोंय)
                         दुस्रें इनाम: रद्द केलां (कविता पर्गट जाल्ल्यान)
                         तिस्रें इनाम: संदिगद (मेलवीन जे. वास केलराय, मंगळूर)
हुमेदिचीं इनामां:
                         १.मोनो कळो (सुनेत्रा जोग, गोंय)
                         २.ब्राह्मणत्व (शांतनुअय्य, गोंय)

लेकन:
                         रोशू बजपे

तर्जण काणी:
                         रोशू बजपे
                         उमेश सर्देसाय
                         सुनेत्रा जोग
                         प्रेम मोरस

मटवी काणी बरंवचो स्पर्धो:

 

 पयलें: मेलवीन जे. वास केलराय मंगळूर, दुस्रें: रमेश गडी गोंय, तिस्रें इनाम: उर्जिता भोबे गोयां


प्रोत्साह: रोशू बजपे, मंगळूर, सिरील विलियम वास लोरेट्टो.

कविता बरंवचो स्पर्धो:


पयलें: उर्जिता भोबे गोयां, दुस्रें इनाम: XXXXX, तिस्रें इनाम: मेलवीन जे. वास केलराय मंगळूर

 
प्रोत्साह: शांतनु अय्य गोंय, सुनेत्रा जोग गोयां

तर्जण काणियेचो स्पर्धो:

 
प्रोत्साह: रोशू बजपे, मंगळूर


लेकन बरंवचो स्पर्धो:

 

प्रोत्साह: रोशू बजपे, उमेश सर्देसाय, सुनेत्रा जोग, प्रेम मोरस

नवेंबर २४ तारिकेर मंगळुरांतल्या सां|आग्नेस कोलेजिंत चलुंक आसच्या ’एक कोंकणी सांज’ काऱ्यावेळार समेसत इनामां जिकप्यांक इनामां तशेंच सर्टिफिकेट लाभतलीं.

स्पर्ध्याचे वोरयणार:

प्राथमीक वोरयणार: मा|जेसन पींत उद्यावर

दो| स्यामवेल सिकवेरा, शरत‌चंद्र शेणय कोच्ची, विन्सी क्वाड्रोस गोंय, वल्ली क्वाड्रोस.

स्पर्ध्याचे कायदे आनी रेग्रो

[Sahitik Spordho] Wilfy Rebimbos Smarok Konkonni Sahitik Spordho - 2019

Poinnari.Kom' ani viz i-potran 2019 isvent manddun hadd‌l'lea de|vilfi rebimbos smarok don lipichea raxttri-i mott'ttachea konkonni sahitik spordheant jikun ayil'leanchim namvam:

Mottvi Kanni:
                   
Poilem inam': Sakxat (melvin je. Vas kelorai, mongllur)
                   
Dusrem inam': Mandd (romex goddi, gy)
                   
Tisrem inam': Vakhor (urjita bhobe, gy)
Humedichim Inamam:
                   
1. Moronn (roxu bojpe, mongllur)
                   
2. Sanddinatlim Zallam (siril viliyom' vas lorett'tto, mongllur)

Kovita:
                   
poilem inam': paus konnacho (urjita bhobe, gy)
                   
dusrem inam': rod'd kelam (kovita porgott zal'lean)
                   
tisrem inam': sondigd (melvin je. Vas kelorai, mongllur)
Humedichim Inamam:
                   
1.Mono Kollo (Sunetra Zog, gy)
                   
2.Brahmonnotv (xantonu Aiya, gy)

Lekon:
                    Roxu Bojpe

Torzonn Kanni:
                    Roxu Bojpe
                   
Umex Sordesai
                   
Sunetra Zog
                   
Prem' Moros

Spordheache Voroinnar:

Prathomik Voroinnar: Ma|Jeson Pint Udeavor
do| Seamuvel Sikvera, Xorot‌chondro Xennoi Kochchi, Vinsi Kvaddros gy ani Vol'li Kvaddros Mumboi.

Novembor 24 tariker mongllurantlea sam|agnes kolejint cholunk aschea ’Ek Konkonni Sanz’ kareavellar somest inamam jikpeank inamam toxench sorttifikett labhtolim. 

 
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2017

ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಕವಿ

ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]