ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ - Poinnari.Com: Konkani Research, Konkani Study, Progressive Konkanni Literature, Konkani Writing, Konkani Poetry, Creative Writing, Konkani Books, Konkani Association, Konkani Work, Fiction Writing, Poetry Criticism, Poetry Contests

ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ಖಬರ್| खबर] ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತ್-ಸ್ಪರ್ಧೊ

 ಸಾಂ|ಜೋಜೆಫ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಗೋಸ್ತ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಮಿರಾರೋಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಶೆಂ ಚಡುಣೆಂ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್‍ಯಾಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಭಾತ್ಮಿ ತಶೆಂಚ್ ತಸ್ವೀರೊ ಪಳೆಯಾ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ದೇಶ್‌ಪ್ರೇಮ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ| दॆश्‌प्रॆम एका दिसाचो

  "The poet is a liar who always speaks the truth. (Jean Cocteau)" ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕವಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ. ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿ ಸತ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ತಾ, ತೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ಪುಣ್ ಸತ್ ತೆಂ ಸತ್‌ಚ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕವಿಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ‌ಯೀ ತಿಚ್ಚ್; ಸತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಡೋಂಗ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಖಬರ್ ನಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ದಿಸಾಚಿ ಪರ್ಭಿಂ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಅಮಿ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೆಂಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಮಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್-ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಚೆರ್ ದಿತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ? ತರ್ ಹ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರಭಿಂ ಪಾಟವ್ನ್ ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ’ಬದ್ಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್’ ದವರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. "The poet is a liar who always speaks the truth. (Jean Cocteau)" नामणेच्या फ्रेंच कविचीं उत्रां हीं. पूण जेदनां कवी सत‌च उलयता, तें समाजीक चिंत्पाक अडहूक लाग्ता, पूण सत तें सत‌च आनी एका प्रामाणीक कविची जवाभदारी‌यी तिच्च; सत उलंवची. आमच्या दीस्पडते जिण्येंत आमी कितले पावटीं आमकांच डोंग करून जियेतांव म्हळ्ळें अमकांच खबर ना. स्वातंत्रोत्सव दिसाची पर्भीं आमी एकामेका पाटयतांव पूण आमकांच अमी विचाऱ्यां, आमकां ताचो महत्व कळीत आसा? फेसतां-परबेंचो उल्लास आमी वाटसाप-फेस‌बुकाचेर दितांव, पूण आमकां तांचो महत्व कळीत आसा? तर ह्या एकेका दिसाचें नीब घेवन परभीं पाटवन बाकिच्या हेर दिसांनी आमी सदांचेपरीं ’बदलानात‌ल्लें चिंतप’ दवर्न कितें फायदो? हेंच चिंतप बाय उर्जिता अपल्या कवितेंत अपुर्भायेन विचार्ता.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕಳವ್ಣಿ | कळवणी] ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾದೀಸ್ | कोंकणी मान्यतादीस

 ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ 1992 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಾಂತ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಯತಾ ದೀಸ್’ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. 2018-19 ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೌನ್‌ಹೊಲಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 2 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ 8 ವೊರಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी, कोंकणी भाशेक १९९२ इस्वेच्या अगोसत २० तारिकेर भारताच्या संविदानांत मान्यता दिल्ल्या मधूर उडासाक वर्सान वरस ’कोंकणी मन्यता दीस’ आचरण करून आयलां. २०१८-१९ वर्साचो संभ्रम २०१८ इस्वेच्या अगोसत २० तारिकेर मंगळुरांतल्या टौन‌होलांत दनपारां २ वोरां थावन सांजेर ८ वोरा पर‍यांत आसा केलां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಸ್ವತಂತ್ರ್ | स्वतंत्र

  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಅಸಾ; ಜತಾ ಖುನಿ ಫಾರ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಆನಿ ಗಡಿಚೆರ್, ಗುಳೆ ಫಾರ್, ಮೊರ್ತಾ ಸೊಜೆರ್, ಕರ್ತಾ ಲೋಕ್ ಹಾಹಾಕಾರ್ ಪುಣ್ ದೇಶಾಚೆ ದಲ್ಲಾಳ್ ಧವ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚೆರ್ ಕರ್ತಾ ಜೈಕಾರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ’ಭಾರತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್’. ಪುಣ್ ಜಾಗೊ ಕವಿ ಪಳೆತಾ, ಪಾರ್ಕಿತಾ ಆನಿ ಸಮ್ಜತಾ ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾ. ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತರಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆಸೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಹಾಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂಸ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. आमच्या देशाची आयची परिगत असा; जता खुनी फार, अत्याचार, आनी गडिचेर, गुळे फार, मोर्ता सोजेर, कर्ता लोक हाहाकार पूण देशाचे दल्लाळ धव्या न्हेसणाचेर कर्ता जैकार, आनी म्हणता ’भारत आमचें स्वातंत्र’. पूण जागो कवी पळेता, पार्किता आनी समजता देकून लोकाक जागयता. बाब उदय म्हांबरोची अन्येक सकाळीक चिंत्पाची संप्या उतरांची कविता अर्थाभरीत आसोन आमच्या समाजेचेर आर्सो धर्चेतसली जावनासा. ही कविता वाचून हाचो स्वाद चाकुंक तुमकांस सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಬಾವ್‌ಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ | बाव‌ट्याचो स्वतंत्र

  ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿ ಹೆರಾಂ ಕರ್ನಾಂ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಸುರಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಸಾದಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾವ್ಟೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಇಮಾಜ್ ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೊ ಬಾವ್ಟೊ ಹೆಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಕಸೊ, ಕಂಯ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸಾ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಚಿ ಖರಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮ್ಚೆಸಮೊರ್ ಉಭಿ ಜಾತಾ. ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಉತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ. ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ’ತಾನ್’ ಇತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಧಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಸೊಲುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. जेदनां कवी हेरां कर्नां अपले विचार वेक्त कर्ता तेदनां उदेंवची कविता वेगळेच सुराची जावंक पावता म्हणच्याक ही सादी कविता गोवाय. हांगासर बावटो म्हळ्यार मनश्याचो स्वतंत्र म्हळ्ळी इमाज पूण हांगासर तो बावटो हेच्च मनशाथावन कसो, कंय आनी खंयच्या रुपार आसा अनी ह्या पाटले मिसतेर आमी समजुंक सकल्यार आयची खरी परिगत आमचेसमोर उभी जाता. प्रसन्न निड्डोडी साद्या उत्रांनी संकीर्ण विश्यांक अपल्या कवितेंनी उत्रांवची श्याथी आसचो कवी. ताचो आयलेवार पर्गट‌ल्लो ’तान’ इतलो लोकामोगाळ जाला म्हळ्यार चडावत प्रतियो येदोळ‌च विकोन गेल्यात आनी हाचीं कविता खायस केल्ल्यांनी हाचीं कविता वाचुंक चडीत उर्भा आनी आसक्त धाकयल्या. ही कविता सोलुंक तुकाच उलो दितां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಅಧ್ಯಯನ್ | अध्ययन] ಮನಿಸ್, ಕವಿ.. ಸೋಧ್ | मनीस, कवी.. सॊध

 ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ, ಅಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಅಪ್ಲಿ ಕರ್ನಿ ಹಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾ, ’ಕವಿತಾ’ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಉಭ್ಜತಾ. ಕವಿತಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಬೂದ್ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ಣಾನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಕವಿತಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕವ್ಣೆಕ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೊ ತಾಳೊ. ’ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ’ - ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಮರ್ಶಕ್/ಕವಿ ಮಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನೋಲ್ಡ್. ಎಕಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್/ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಚೆರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನ್. जेदनां मनीस अपली जिणी, अपलें चिंतप, अपली कर्नी हांचेर विमर्सो कर्ता, ’कविता’ तेदनांच उभजता. कविता हेरांक सांगची बूद न्हय, अपणान पाळन धाखयिल्लें लिसांव, कविता हेरांच्या दाकवणेक सजयिल्लीं उत्रां न्हय, बगार अपल्या कोशेडदाचो ताळो. ’कविता म्हळ्यार जिण्येचो विमर्सो’ - म्हणता नामणेचो इंगलीश विमर्शक/कवी माथ्यू आर्नोलड. एका प्रिन्सिपालाचो पूत जावन जल्मल्लो तर‌यी एका इसकोलाचो इन्स‌पेकटर/निरीक्षण अधिकारी जावन काम कर्न आसलो. कवितापाठ कामासाळाचेर प्रसतूत जाल्लें अध्ययन लेखन.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | खबर] ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿತಾಪಾಠ್ | मुंबयांत कवितापाठ

 (ಕಾಂದಿವಲಿ, ಅಗೋಸ್ತ್ 12): ಕವಿತಾ ಶಿಕುಂಕ್ ಉರ್ಭಾ/ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್/ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’, ಅಗೋಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಕಾಂದಿವಲಿಚ್ಯಾ ವಸಂತ್ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಅಡೇಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಉದಯ್ ಎನ್. ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಾಠಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕನ್ನಡ/ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. (कांदिवली, अगोसत १२): कविता शिकुंक उर्भा/आसक्त आसच्या मुंबयांतल्या कोंकणी भुर्ग्यांक/युवजणांक, कविता वाचुंक, समजुंक तशेंच जिरवंक कुमोक कर्च्या इराद्यान आशावादी प्रकाशनाच्या मुखेल‌पणाखाल कोंकणी कविता अध्ययन ’कवितापाठ’, अगोसत १२ तारिकेच्या आयतारा, कांदिवलिच्या वसंत कोंपलेक्सांत दनपारां अडेज थावन साडेच्यार व्होरां पर‍यांत चल्लें. गोंयचो नामणेचो कवी उदय एन. म्हांबरो ह्या कवितापाठाक मुखेल सयरो जावन तशेंच मंगळुराचो नामणेचो कन्नड/कोंकणी बरवपी महॆश नायक सयरो जावन हाजर आसलो.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್| खबर] ವಸಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತ್-ಸ್ಪರ್ಧೊ

 ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಹಾಣಿ ವಸಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಯುವಜಣಾಂಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಗೋಸ್ತಾಚೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:15-ವೆರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಸುಮಾರ್ ೮೦ ಜಣಾನಿಂ ಭಾಷಣ್, ನಾಚ್, ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಂಪಾದಕೀಯ್ | संपादकीय] ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ | रडोंक मेळ्यां आमी

  ’ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಕರುನ್ ಸಾಂಗಿನಾ, ಬಗಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಛಾಪೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಸ್ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲೆಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾಯಿತ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅರೆ! ಆಮಿ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಇತ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಅಶಿ ಕಶಿ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಧಾಖಯ್ತಾ? ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ವಾರ್ಜಿಕ್ ರಿಗಾನಾ. ಆಮಿ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಕಿತ್ಲೆ? ಡಯಾಬೀಟಿಸ್/ಗೋಡ್‌ಮುತಾಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ, ರಗ್ತಾದಾಬಾಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ, ಗಾಂಟಿ ದುಕಿಚೆಂ ಮುಲಾಮ್, ಕೇರಳಾಚೆಂ ಅಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತೆಲಾಂತ್ ಮಸಾಜ್ ಕರವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಮಿಟಿಂಗಾಂ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪತ್ರಾಂನಿ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಇಮೇಯ್ಲಾಂ-ವಾಟ್ಸಾಪಾಂನಿ ಸಂಧೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಮೆನು ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲಿಲಾ ತರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾ, ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಶಿಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಏಕ್ ಸ್ವವಾಲೋಕನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್. हें हांव घडपां करून सांगिना, बगार आयलेवार छापोन आयिल्ल्या काणिस्मारिच्या खबरेच्या बुन्यादिचेर सांग्तां. कोंकणी भास उलेयतेल्यांचो संको उणो जायीत आयला. अरे! आमी वर्सान वरस इतली स्तुती कर्ची भास अशी कशी आळवोन वेचीं खुणां धाखयता? म्हज्याय कट्ट्याक हें वार्जीक रिगाना. आमी वर्सांत एक पावटीं मेळचो आवकास गळसुंक केल्ले सर्कस कितले? डयाबीटीस/गोड‌मुताच्यो गुळियो, रग्तादाबाच्यो गुळियो, गांटी दुकिचें मुलाम, केरळाचें अयुर्वेदीक तेलांत मसाज करवन सयत मिटिंगां आपयल्यांत, पत्रांनी जाहीरातां छापल्यांत, इमेयलां-वाटसापांनी संधेश धाडल्यात, जेवणाचो मेनू सयत बदलिला तर‌यी आमचो लोक पाटिंबो दीना, आमचीं भुर्गीं कशिंय कोंकणी म्हणतानांच ’कोंकणी कोंकली काडतेल्यांक मात्र’ म्हणून कांठाळता. पूण कित्याक? एक स्ववालोकन करिजाय जाल्लें वल्ली क्वाड्रसाचें संपादकीय.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनीबॊब

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಖರಿ ವಳೊಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬುಕಾಂಚೆರ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಬರವ್ನ್, ಸ್ವನಿರ್ಮಿತ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಜಾಂವ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್. ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಮೊನಿಬೋಬ್’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್. मेलवीन जे. वास केलराय कोंकणी साहित्याची खरी वळोक आसच्यांक आपल्या साहितीक प्रतिभेक लागून व्हळकेचो. पर्गांवांत आसताना सयत ताणें केल्लो वावर उल्लेक कर्च्याक योग्य. दायज.कोम जाळिजाग्याचो सह-संपादक जावन, कवितापाठ मयन्याळ्या कामासाळांनी चडताव बुकांचेर समीक्षा बरवन, स्वनिर्मीत बर्पां, जांव मटविकाणी, कविता, कादंबरी आनी विशलेषणां बरंवच्यांत. सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां जिकल्यांत. हांगासर ’मोनिबोब’ बुकाचेर केल्लें अध्ययन, अपल्या जेराल रितिच्या तुलनात्मक अध्ययनाक मेळयिल्लें अपुर्भायेचें लेखन.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಮನಾಂತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ | मनांतलो पावस

  ಹಾಂಗಾಸೊ ಮನಾಂತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಕಾಂಯ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ವಿಚಾರಾಂಚೊ, ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಚೊ. ಅಂತರ್‌ಮನಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ತೊ. ದೆಕುನ್ ಎಕೆಕಾ ಪಂಗ್ತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ವಳಿಂನಿ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವೆವೆಗಳಿಂ ರುಪಾಂ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚುನ್ ಯೆತಾನಾ ಖರಿಚ್ ತಿ ಲಿಪ್ತಿ ಕವಿತಾ ಸೊಭ್ತಾ. ತೆಂಚ್ ಎಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ತ್ರಾಣ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಕವಿ, ಬರವ್ಪಿ, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಮನಿಸ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಖತ್ಕತೊ ಮೋಗ್ ಅನಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. हांगासो मनांतलो पावस कांय उदकाचो न्हय, चिंत्पाचो, विचारांचो, तळमळ्यांचो. अंतर‌मनाक दाधोस करुंक सकचो पावस तो. देकून एकेका पंग्तेच्या एकेका वळिंनी वाचून गेल्लेपरिंच वेवेगळीं रुपां मतिच्या पडद्यांत खंचून येताना खरीच ती लिप्ती कविता सोभता. तेंच एका उत्तीम कवितेचें त्राण. नामणेचो बाब प्रकाश नायक गोंयचो कोंकणी वावराडी, शिक्षक, कवी, बरवपी, तर्जण‌कार चिंत्पी आनी मायामोगाळ मनीस. कोंकणी भाशेचो खत्कतो मोग अनी स्वपणां घेवन हांगासर आयला. ताच्या कवितेची सोभाय पळेवंक आतां तुकाच सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ವೀಕ್-ಪೀಕ್ | वीक-पीक

  ’ಕೊಣ್ ತೆ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ? ಆನಿ ಕೊಣ್ ತೆ ಘೆತೆಲೆ? ಕಂಯ್ ಗೆಲಾ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆತ್ಮೊ? ಅತ್ಮೊ ನಿತಳ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಪುಲ್ಪುತ್ರಾರ್ ಚಡುನ್ ಹಾಣಿಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾದಿಂ ಖುದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಳಿನಾಂತ್? ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ’ಪ್ರಸಾದ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಮತಿಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಕವಿ ಕಿತ್ಲೆ ಬುಧ್ವಂತ್? ವ್ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವಳಿಂನಿ. ಅಖೇರಿಕ್ ತೆಂಚ್ ವೀಕ್ ಜಿರವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಆತಾಂ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಜಮಾತ್ ’ಕೊಣಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ಭರ್ಚೆಂ?’ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾನದರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ದುಭಾವ್ ನಾ.
कोण ते वीक वांटतेले? आनी कोण ते घेतेले? कंय गेला वांटतेल्या तशेंच घेतेल्यांचो आत्मो? अत्मो नितळ करा म्हण पुल्पुत्रार चडून हाणीं शेर्मांव दिंवच्यादीं खुद्द जावन कित्याक पाळिनांत? आनी हेरांनी दिल्लें वीक ’प्रसाद’ म्हणून मतिचें दार बंध करून सेंवचे कवी कितले बुध्वंत? व्हा! कितें कवितेची तांक ह्या थोड्याच वळिंनी. अखेरीक तेंच वीक जिरवन उदेल्लें बेळें आतां जमात आपयता आनी ती जमात ’कोणाचें तुपें भर्चें?’ नेरी नज्रेत कवितापरतिभेंत मुंबयांत नामणेचो. अपरूप कविता बरयता पूण आतां हाची तीक्ष्ण जाल्ली कवितानदर म्हाकाच विज्मीत कर्ता. ही कविता कांय लांब काळ पऱ्यांत मतिंत उर्च्यांत म्हाका तर‌यी दुभाव ना.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट

  ’ಕುರ್ಕೂಟ್ (ಕಂತ್ರಾಳ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಇಮಾಜೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಭಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾ. ದಾದ್ಲೊ ಉಗ್ತೊ ಭಂವುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫಕತ್ ಘರ್ಚೊ ಗಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ದೆಕೂನ್ ಬಾಟ್ಲೆಚಿ ಗುಡ್ದಿ, ಕುಕ್ಕರಾಚಿ ಶಿಟಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉದೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ನ್ಹಂಯಾಂಕ್ ದೇವತೆಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ? ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ ಜಶಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ನಾ? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕರ್ಚಿಂ. ಬಾಯ್ ವೃಶಾಲಿ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಸಾದೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್‌ಯೀ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. कुर्कूट (कंत्राळ) म्हळ्ळे संकीर्ण इमाजेंत मनीस दादलो आनी बायल म्हळ्ळ्या दोन प्रकाराच्या मनशाक भांदून घाल्ता, फिचार कर्ता. दादलो उग्तो भंवुंक सक्ता, जाय तें करुंक सक्ता पूण तेंच एक बायल फकत घर्चो गसटो काडचें यंत्र जावन केलां. देकून बाटलेची गुडदी, कुक्कराची शिटी सक्कड तिचेलागीं संवाद कर्ताना खरीच जावन कविता उदेता. आमच्या देशांत न्हंयांक देवतेंचें नांव दिलां पूण आमच्या कितलेश्या घरांनी स्त्रीयांक मान आसा? कितलेश्या घरांनी, समाजेंत स्त्री आज पासोन कट‌पुतळी जशी जियेवन ना? हीं सवालां आमी आमकांच कर्चीं. बाय वृशाली केळेकार हिंदी, मराठी, इंगलीश तशेंच कोंकणी भाशेंनी कविता बरयता. सादो विशय घेवन आयल्या तर‌यी कवितेंत जिवसाण आसची पार्कुंक तुकाच सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಜೊತಿಂ | जोतीं

  ’ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ, ಅಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ತೊ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಜೊತಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂನಿ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಎಕೇಕ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚಿತ್ ವೆತಾ. ತಿಂ ಜೊತಿಂ ಕರ್ಚೊ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಜೊತಿಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ವೆಚೊ ವಾಟ್ಸುರಿ ವಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವಾಟೊ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಾಜ್‌ಮಹಲಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ, ಪುಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಚಿಂ ಜೊತಿಂ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ವೃತ್ತೆಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ಕಾಮತ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಬಾಕಿಚೆ ಸಂಸಾರ್ ಮೆಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.
मनीस जाल्लो ह्या संसारांत पयणारी, अपली वाट तो चल्ताना ताच्या पांयांक जोतीं गर्जेचीं. ह्या साद्या इमाजेंनी भांदून हाड‌ल्ली कविता मुकार गेल्लेपरिंच एकेक संसार रचीत वेता. तीं जोतीं कर्चो चामड्याचो कामागार एका कोनशांत आसा तर जोतीं न्हेसून वेचो वाटसुरी वा पयणारी अन्येका कोनश्यांत आसा. आनी वेवेगळ्यो वाटो कांय मनशाक मंदिराक पावयता, कांय मनशाक राज‌महलाक पावयता, पूण बदलून वेचीं जोतीं सयत एक काणी सांग्तात. वृत्तेक शिक्षक जावनासचो गोंयचो नामणेचो कवी बाब मनोज कामत एक उत्तीम कवी म्हणच्याक ही कविता गोवाय दीत. ह्ये कवितेंतले बाकिचे संसार मेजुंक तुकाच सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಮಾಂ | मां

  ’’ಮಾಂ’ ಭೊವ್ಶಾ ಸಂಸಾತಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಸಬ್ಧ್. ವರ್ಣುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ನಾಸ್ಚೊ, ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಮಾಪ್‌ಚ್ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಚೊ ಸಬ್ಧ್, ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಅರ್ಥಾಚೊ ಸಬ್ಧ್. ’ಮಾಂ’ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ದರಯೊ, ಏಕ್ ಸುರಯೊ, ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್. ಆನಿ ಎಕಾ ’ಆವಯ್’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆನಾಸ್ಚೊ ಕೊಣ್ ಆಸತ್? ಡೊ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ನ್, ಕವಯತ್ರಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ನ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೊಂಯ್ ಹಾಣಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ’ಅನನ್ಯ’ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ. ಲೋಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಸಂಸೋದ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’मां’ भोवशा संसातांतलो भोव सक्तेवंत सब्ध. वर्णुंक उत्रांच नासचो, गुंडाय मेजुंक माप‌च उणें पडचो सब्ध, कांय चडताव भासांनी एक‌च अर्थाचो सब्ध. ’मां’ एक सब्ध मात्र न्हय, एक दरयो, एक सुरयो, एक संसार. आनी एका ’आवय’ विश्यांत चिंताना उमाळ्याच्या सागोरांत उप्येनासचो कोण आसत? डो|जयंती नायक गोंयची नामणेची काण्येगार्न, कवयत्री, विशलेषकी, तर्जण‌कार्न, नाटकिसत. साहीत अकाडेमी गोंय हाणीं पर्गट कर्च्या ’अनन्य’ स मयन्याळ्याची संपादकी. लोक‌वेदांत संसोद करून आसा. ’Mam’ bhouxa somsatantlo bhovo sokteunt sobdh. Vornnunk utranch nascho, gunddai mezunk map‌ch unnem poddcho sobdh, kaim choddtavo bhasamni ek‌ch orthacho sobdh. ’mam’ ek sobdh matr nhoi, ek doroyo, ek suroyo, ek somsar. Ani eka ’auy’ vixeant chintana umalleachea sagorant upyenascho konn asot? Dr|Zointi Naik gõychi namnnechi kannyegarn, kouyotri, vixlexoki, torzonn‌karn, nattokist. Sahit okaddemi gõy hannim porgott korchea ’ononyo’ so moinealleachi sompadoki. Lok‌vedant somsod korun asa.

ವಾಚ್ | वाच

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

   Chirputt:1-40

  

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
       

            - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

ಇ-ಬೂಕ್ | E-Book

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

  • DKAn pustokam uzvaddailim

Je meren Igorz Konknni votten asa, te meren Konknni surokxit asa punn ti fulchi nam ani follchi nam oxem mot manddttanam ‘Gulab’ ani ‘The Goan Review’-acho sompadpi Fausto V. Da Costa hannem adle bhoxen Konknnint vachpi nant ani te disan dis komi zait vetat mhunn tannem khont ugtaili.  [ವಾಚ್...]

ಕಳವ್ಣಿ| Kollounni

  • Desbhokti Kovita Spordha

Dalgado Konknni Akademi (DKA) Konknni Desbhokti kovita spordha ghoddoun haddtta.  [ವಾಚ್...]

 

  • ವಿಲ್ಫಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್‌ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ದ್ವಿ-ಲಿಪಿ (ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ) ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ;  ಕೊಣೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ಯೆತಾ. 31 ಅಗುಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಇಮೇಯ್ಲ್: poinnariveez@gmail.com. पयणारी आनी वीज मांडून हाडता कोंकणिंतलो पयलो द्वी-लिपी (कानडी आनी नागरी) साहितीक स्पर्धो; कोणेंय ह्या स्पर्ध्यांत वांटो घेव्येता. ३१ अगुसताच्या पयलें बर्पां धाडुंक इमेयल: poinnariveez@gmail.com. [ವಾಚ್...]

  • ಪಯ್ಣಾರಿ ಖಬ್ರೆ-ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

2016 ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಖಬ್ರೆವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. [ವಾಚ್...]

  • ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾಚಿ ನವಿ ಸಂಗಿತ್ ಸಿಡಿ

ಹಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಿ.ಡಿ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ, ಆರ್ಥಾಭರಿತ್, ಆನಿ ’ಇನ್ನೊವೇಟಿವ್’ ಜಾವ್ನ್ ಝಳ್ಕಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. [ವಾಚ್...]

ಖಬ್ರೊ| खब्रो

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 कोंकणी इ-पत्र

 

 ವಿನತಿ