ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್......                     कोंकणी उलय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय......           

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಮೊನಿಬೋಬ್ | मोनीबॊब

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಖರಿ ವಳೊಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ. ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬುಕಾಂಚೆರ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಬರವ್ನ್, ಸ್ವನಿರ್ಮಿತ್ ಬರ್ಪಾಂ, ಜಾಂವ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್. ಸಭಾರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಮೊನಿಬೋಬ್’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್. मेलवीन जे. वास केलराय कोंकणी साहित्याची खरी वळोक आसच्यांक आपल्या साहितीक प्रतिभेक लागून व्हळकेचो. पर्गांवांत आसताना सयत ताणें केल्लो वावर उल्लेक कर्च्याक योग्य. दायज.कोम जाळिजाग्याचो सह-संपादक जावन, कवितापाठ मयन्याळ्या कामासाळांनी चडताव बुकांचेर समीक्षा बरवन, स्वनिर्मीत बर्पां, जांव मटविकाणी, कविता, कादंबरी आनी विशलेषणां बरंवच्यांत. सभार साहितीक स्पर्ध्यांनी इनामां जिकल्यांत. हांगासर ’मोनिबोब’ बुकाचेर केल्लें अध्ययन, अपल्या जेराल रितिच्या तुलनात्मक अध्ययनाक मेळयिल्लें अपुर्भायेचें लेखन.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಮನಾಂತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ | मनांतलो पावस

  ಹಾಂಗಾಸೊ ಮನಾಂತ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಕಾಂಯ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ವಿಚಾರಾಂಚೊ, ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಚೊ. ಅಂತರ್‌ಮನಾಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ತೊ. ದೆಕುನ್ ಎಕೆಕಾ ಪಂಗ್ತೆಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ವಳಿಂನಿ ವಾಚುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವೆವೆಗಳಿಂ ರುಪಾಂ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಖಂಚುನ್ ಯೆತಾನಾ ಖರಿಚ್ ತಿ ಲಿಪ್ತಿ ಕವಿತಾ ಸೊಭ್ತಾ. ತೆಂಚ್ ಎಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ತ್ರಾಣ್. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕ್, ಕವಿ, ಬರವ್ಪಿ, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಮನಿಸ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಖತ್ಕತೊ ಮೋಗ್ ಅನಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. हांगासो मनांतलो पावस कांय उदकाचो न्हय, चिंत्पाचो, विचारांचो, तळमळ्यांचो. अंतर‌मनाक दाधोस करुंक सकचो पावस तो. देकून एकेका पंग्तेच्या एकेका वळिंनी वाचून गेल्लेपरिंच वेवेगळीं रुपां मतिच्या पडद्यांत खंचून येताना खरीच ती लिप्ती कविता सोभता. तेंच एका उत्तीम कवितेचें त्राण. नामणेचो बाब प्रकाश नायक गोंयचो कोंकणी वावराडी, शिक्षक, कवी, बरवपी, तर्जण‌कार चिंत्पी आनी मायामोगाळ मनीस. कोंकणी भाशेचो खत्कतो मोग अनी स्वपणां घेवन हांगासर आयला. ताच्या कवितेची सोभाय पळेवंक आतां तुकाच सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ವೀಕ್-ಪೀಕ್ | वीक-पीक

  ’ಕೊಣ್ ತೆ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ತೆಲೆ? ಆನಿ ಕೊಣ್ ತೆ ಘೆತೆಲೆ? ಕಂಯ್ ಗೆಲಾ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆತ್ಮೊ? ಅತ್ಮೊ ನಿತಳ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಪುಲ್ಪುತ್ರಾರ್ ಚಡುನ್ ಹಾಣಿಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾದಿಂ ಖುದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಳಿನಾಂತ್? ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ’ಪ್ರಸಾದ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಮತಿಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ಕವಿ ಕಿತ್ಲೆ ಬುಧ್ವಂತ್? ವ್ಹಾ! ಕಿತೆಂ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವಳಿಂನಿ. ಅಖೇರಿಕ್ ತೆಂಚ್ ವೀಕ್ ಜಿರವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಆತಾಂ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಜಮಾತ್ ’ಕೊಣಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ಭರ್ಚೆಂ?’ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ಕವಿತಾಪ್ರತಿಭೆಂತ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಚಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾನದರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ದುಭಾವ್ ನಾ.
कोण ते वीक वांटतेले? आनी कोण ते घेतेले? कंय गेला वांटतेल्या तशेंच घेतेल्यांचो आत्मो? अत्मो नितळ करा म्हण पुल्पुत्रार चडून हाणीं शेर्मांव दिंवच्यादीं खुद्द जावन कित्याक पाळिनांत? आनी हेरांनी दिल्लें वीक ’प्रसाद’ म्हणून मतिचें दार बंध करून सेंवचे कवी कितले बुध्वंत? व्हा! कितें कवितेची तांक ह्या थोड्याच वळिंनी. अखेरीक तेंच वीक जिरवन उदेल्लें बेळें आतां जमात आपयता आनी ती जमात ’कोणाचें तुपें भर्चें?’ नेरी नज्रेत कवितापरतिभेंत मुंबयांत नामणेचो. अपरूप कविता बरयता पूण आतां हाची तीक्ष्ण जाल्ली कवितानदर म्हाकाच विज्मीत कर्ता. ही कविता कांय लांब काळ पऱ्यांत मतिंत उर्च्यांत म्हाका तर‌यी दुभाव ना.

ವಾಚ್ | वाच

[ವಿಚಾರ್ | विचार] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती

  ’ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತೊ ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಸಮೀಕ್ಶಕ್, ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ವಾಚ್ತಾತ್. ಮೂಳ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಗ್ಳೆ ವಾಚ್ಪಿಚ್ ತರ್‌ಯೀ, ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಭಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ಬುಕಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ತರ್ಜಣ್‍ಕಾರ್ ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಹೆ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಕುರ್ಕೂಟ್ | कुर्कूट

  ’ಕುರ್ಕೂಟ್ (ಕಂತ್ರಾಳ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಇಮಾಜೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಭಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾ. ದಾದ್ಲೊ ಉಗ್ತೊ ಭಂವುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಫಕತ್ ಘರ್ಚೊ ಗಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ದೆಕೂನ್ ಬಾಟ್ಲೆಚಿ ಗುಡ್ದಿ, ಕುಕ್ಕರಾಚಿ ಶಿಟಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖರಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉದೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ನ್ಹಂಯಾಂಕ್ ದೇವತೆಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ? ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ ಜಶಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ನಾ? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕರ್ಚಿಂ. ಬಾಯ್ ವೃಶಾಲಿ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ. ಸಾದೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್‌ಯೀ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. कुर्कूट (कंत्राळ) म्हळ्ळे संकीर्ण इमाजेंत मनीस दादलो आनी बायल म्हळ्ळ्या दोन प्रकाराच्या मनशाक भांदून घाल्ता, फिचार कर्ता. दादलो उग्तो भंवुंक सक्ता, जाय तें करुंक सक्ता पूण तेंच एक बायल फकत घर्चो गसटो काडचें यंत्र जावन केलां. देकून बाटलेची गुडदी, कुक्कराची शिटी सक्कड तिचेलागीं संवाद कर्ताना खरीच जावन कविता उदेता. आमच्या देशांत न्हंयांक देवतेंचें नांव दिलां पूण आमच्या कितलेश्या घरांनी स्त्रीयांक मान आसा? कितलेश्या घरांनी, समाजेंत स्त्री आज पासोन कट‌पुतळी जशी जियेवन ना? हीं सवालां आमी आमकांच कर्चीं. बाय वृशाली केळेकार हिंदी, मराठी, इंगलीश तशेंच कोंकणी भाशेंनी कविता बरयता. सादो विशय घेवन आयल्या तर‌यी कवितेंत जिवसाण आसची पार्कुंक तुकाच सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಕವಿತಾ| कविता] ಜೊತಿಂ | जोतीं

  ’ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ, ಅಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ತೊ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಜೊತಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂನಿ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಎಕೇಕ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚಿತ್ ವೆತಾ. ತಿಂ ಜೊತಿಂ ಕರ್ಚೊ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಜೊತಿಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ವೆಚೊ ವಾಟ್ಸುರಿ ವಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ವಾಟೊ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಾಜ್‌ಮಹಲಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ, ಪುಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಚಿಂ ಜೊತಿಂ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ವೃತ್ತೆಕ್ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮನೋಜ್ ಕಾಮತ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಗೊವಾಯ್ ದೀತ್. ಹ್ಯೇ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಬಾಕಿಚೆ ಸಂಸಾರ್ ಮೆಜುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.
मनीस जाल्लो ह्या संसारांत पयणारी, अपली वाट तो चल्ताना ताच्या पांयांक जोतीं गर्जेचीं. ह्या साद्या इमाजेंनी भांदून हाड‌ल्ली कविता मुकार गेल्लेपरिंच एकेक संसार रचीत वेता. तीं जोतीं कर्चो चामड्याचो कामागार एका कोनशांत आसा तर जोतीं न्हेसून वेचो वाटसुरी वा पयणारी अन्येका कोनश्यांत आसा. आनी वेवेगळ्यो वाटो कांय मनशाक मंदिराक पावयता, कांय मनशाक राज‌महलाक पावयता, पूण बदलून वेचीं जोतीं सयत एक काणी सांग्तात. वृत्तेक शिक्षक जावनासचो गोंयचो नामणेचो कवी बाब मनोज कामत एक उत्तीम कवी म्हणच्याक ही कविता गोवाय दीत. ह्ये कवितेंतले बाकिचे संसार मेजुंक तुकाच सोडतां.

ವಾಚ್ | वाच

[ಖಬರ್ | Khobor] ಬಾರ್ಕುರ್‌ಗಾರಾಂಚೊ 30ವೊ ವಾರ್ಸುಗೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

 ದೀಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್‌ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ವೆಂಗುನ್, ತ್ಯಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳೆಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸಭಾರ್ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಶೆತಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ಥೆಂಕೊ ದಿಲಾ, ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಾರ್ಕುರ್‌ಗಾರಾಂಚೆಂ ’ಸೈಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಬಾರ್ಕುರ್, ಮುಂಬಯ್’ ಸಂಘಟನ್ ಪ್ರಮುಕ್. ಹಾಣಿಂ ಜುಲಾಯ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಪಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ತೀಸಾವೊ ವಾರ್ಸುಗೆಚೊ ದೀಸ್ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ, ತರ್ನಾಟಿಂ, ವ್ಹಡಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಪರಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆದೇಸಾಚೆಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಭಾತ್ಮಿ ಹಿ.

ವಾಚ್ | Vach

[ಕವಿತಾ| कविता] ಮಾಂ | मां

  ’’ಮಾಂ’ ಭೊವ್ಶಾ ಸಂಸಾತಾಂತ್ಲೊ ಭೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಸಬ್ಧ್. ವರ್ಣುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ನಾಸ್ಚೊ, ಗುಂಡಾಯ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಮಾಪ್‌ಚ್ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಚೊ ಸಬ್ಧ್, ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಅರ್ಥಾಚೊ ಸಬ್ಧ್. ’ಮಾಂ’ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ದರಯೊ, ಏಕ್ ಸುರಯೊ, ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್. ಆನಿ ಎಕಾ ’ಆವಯ್’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತಾನಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆನಾಸ್ಚೊ ಕೊಣ್ ಆಸತ್? ಡೊ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ನ್, ಕವಯತ್ರಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ, ತರ್ಜಣ್‌ಕಾರ್ನ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೊಂಯ್ ಹಾಣಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ’ಅನನ್ಯ’ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ. ಲೋಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಸಂಸೋದ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’मां’ भोवशा संसातांतलो भोव सक्तेवंत सब्ध. वर्णुंक उत्रांच नासचो, गुंडाय मेजुंक माप‌च उणें पडचो सब्ध, कांय चडताव भासांनी एक‌च अर्थाचो सब्ध. ’मां’ एक सब्ध मात्र न्हय, एक दरयो, एक सुरयो, एक संसार. आनी एका ’आवय’ विश्यांत चिंताना उमाळ्याच्या सागोरांत उप्येनासचो कोण आसत? डो|जयंती नायक गोंयची नामणेची काण्येगार्न, कवयत्री, विशलेषकी, तर्जण‌कार्न, नाटकिसत. साहीत अकाडेमी गोंय हाणीं पर्गट कर्च्या ’अनन्य’ स मयन्याळ्याची संपादकी. लोक‌वेदांत संसोद करून आसा. ’Mam’ bhouxa somsatantlo bhovo sokteunt sobdh. Vornnunk utranch nascho, gunddai mezunk map‌ch unnem poddcho sobdh, kaim choddtavo bhasamni ek‌ch orthacho sobdh. ’mam’ ek sobdh matr nhoi, ek doroyo, ek suroyo, ek somsar. Ani eka ’auy’ vixeant chintana umalleachea sagorant upyenascho konn asot? Dr|Zointi Naik gõychi namnnechi kannyegarn, kouyotri, vixlexoki, torzonn‌karn, nattokist. Sahit okaddemi gõy hannim porgott korchea ’ononyo’ so moinealleachi sompadoki. Lok‌vedant somsod korun asa.

ವಾಚ್ | वाच

[ವಿಮರ್ಸೊ] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ

 ಬೂಕ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಹೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೂಳ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಎಕಾ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ಅವಲೋಕನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತಾಚೆ ಊಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೂಣ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್, ವಿಶ್ಲೇಷಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ’ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ’ ಕವಿತಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಡಾಕಡ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಆಸಾ ತಸೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಕಡಾಕಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಭಾಸೆಚಿ ಘನತಾ ಸಾಂಭಾಳ್ಳ್ಯಾ, ವ್ಹಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿವಾಯ್ ಬಜಾರಿ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ’ವಿಮರ್ಸೊ’ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಟೋನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರೇಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಪುಂಕ್ ತುಜೆರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ವಾಚ್ | वाच

[ಸಮೀಕ್ಶಾ | समीक्शा] ಸುಕ್ತಿ ಭರ್ತಿ | सुकती भरती

  ’ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ ಫಕತ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಲೆಕಾರ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಿತ್ಲೆಂ ಕುಡಿಕ್ ಖಾಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆನಿ ತಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್, ವಿಚಾರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂವೇದನಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದೊಡೆಂ ಉತರ್ ನಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಣಾರಾಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿಂ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಗಮ್ತೆಲೆಂ. ಬಾಯ್ ನಯನಾ ಅಡಾರ್‌ಕರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ’ಭಾಂಗಾರ್ ಭುಂಯ್’ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಯತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಿಣೆ ’ಸುಕತಿ ಭರತಿ’ ಬುಕಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್. साहित्याक कोण फकत हव्यास लेकार घेता आनी कोणाक साहीत तितलेंच गर्जेचें जितलें कुडीक खाण गर्जेचें. आनी तसलीं चिंत्पांत, विचारांत तशेंच संवेदनांत हेरांच्याकी मुकार आसतात म्हणच्यांत दोडें उतर ना. गोंयांत सभार असलिंच साहीत रचणारां आसात, तांकां बरें साहित्याची वळोक आसा आनी तीं वाचतात म्हळ्ळें हें लेखन वाचताना तुमकांच गमतेलें. बाय नयना अडार‌कर गोंयच्या नामणेच्या ’भांगार भुंय’ दिसाळ्यांत सह-संपादकी जावन वावर करून आसा. एक अपुर्भायेची काण्येगार्न तशेंच कवयत्री जावन आसच्या हिणे ’सुकती भरती’ बुकाचेर बरयिल्ले विचार.

ವಾಚ್ | वाच

ಕಾಣ್‌ಯೊ | Kanneo

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ..]

 

ಕವಿತಾ | Ko'vita

 [ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾ | चडतीक कविता]

 

   Chirputt:1-40

  

Konknni mɵn'xali pixi jinni
zolmachiê avɵyk lat khott marchea
kɵlvɵntak ɡhɵrant haddun pôschea
Sonem asun rupem ghalun bhônvchea
Pallam mullam naslɵleanchi kanni
sanɡunk ɡêlear tondd ghannta Naika.
       

            - Pratap Naik sj

 << Vach >>

 

ಇ-ಬೂಕ್ | E-Book

 

ಖಬರ್ | Kho'bo'r

  • DKAn pustokam uzvaddailim

Je meren Igorz Konknni votten asa, te meren Konknni surokxit asa punn ti fulchi nam ani follchi nam oxem mot manddttanam ‘Gulab’ ani ‘The Goan Review’-acho sompadpi Fausto V. Da Costa hannem adle bhoxen Konknnint vachpi nant ani te disan dis komi zait vetat mhunn tannem khont ugtaili.  [ವಾಚ್...]

ಕಳವ್ಣಿ| Kollounni

  • ವಿಲ್ಫಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್‌ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ದ್ವಿ-ಲಿಪಿ (ಕಾನಡಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ) ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ;  ಕೊಣೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ಯೆತಾ. 31 ಅಗುಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಇಮೇಯ್ಲ್: poinnariveez@gmail.com. पयणारी आनी वीज मांडून हाडता कोंकणिंतलो पयलो द्वी-लिपी (कानडी आनी नागरी) साहितीक स्पर्धो; कोणेंय ह्या स्पर्ध्यांत वांटो घेव्येता. ३१ अगुसताच्या पयलें बर्पां धाडुंक इमेयल: poinnariveez@gmail.com. [ವಾಚ್...]

  • ಪಯ್ಣಾರಿ ಖಬ್ರೆ-ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್

2016 ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ, ಕವಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಖಬ್ರೆವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. [ವಾಚ್...]

  • ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾಚಿ ನವಿ ಸಂಗಿತ್ ಸಿಡಿ

ಹಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಿ.ಡಿ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ, ಆರ್ಥಾಭರಿತ್, ಆನಿ ’ಇನ್ನೊವೇಟಿವ್’ ಜಾವ್ನ್ ಝಳ್ಕಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ. [ವಾಚ್...]

  • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತರ್ಭೆತೆಶಿಭಿರ್

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಉಡ್ಪಿಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತರ್ಭೆತೆ ಶಿಭಿರ್. 29 ಜುಲಾಯ್ (ಆಯ್ತಾರಾ) ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪರಾಂ 4 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಉಡ್ಪಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂಚ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಭಿರಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ 50 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಅತಾಂಚ್ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನೊಂದಾವಣ್ ಕರಾ. [ವಾಚ್...]

ಖಬ್ರೊ| खब्रो

  [ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ..]

ಲೇಖನಾಂ

ಅಂಕಣಾಂ

ಜಾಹೀರಾತ್

ಜಾಹೀರಾತ್

 ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್

 कोंकणी इ-पत्र

 

 ವಿನತಿ