ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ನಾನು-ಇಸಂ (ನಾನು ಮರೋಳ್)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಕವಿತಾ

ರಂಗ್ ಆನಿ ರುಪಾಚೊ ಬಾಜಾರ್ - ಹೊ ಸಂಸಾರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಂಗಾಕ್ ಮಾತ್ ರೂಪ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂದುಳ್ ಜಾಂವ್ ಆಂಬಿಲ್ ಜಾಂವ್, ಆಂಬೆ ಜಾಂವ್ ಲಿಂಬೆ ಜಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕಾಂತ್ ಆಮಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರಂಗ್. ತಶೆಂಚ್ ಬನಾವಟಿ ತರ್‌ಯೀ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಸಜಾವಟ್. ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಚೆ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಖ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಜಾಂವ್, ಫಳಾವಸ್ತು ಜಾಂವ್ ವಾ ವಖ್ತಾಂ - ಚಡ್ತಾವ್ ಬನಾವಟಿ. ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡೆಂನಿ ವಿಖ್ರಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸುವಿಯೊ ತೊಪುನ್ ಸುಜಯ್ತಾತ್ ವಾ ಫುಗಯ್ತಾತ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಭ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯೇ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ವಿಭಾಡ್ ಜಾತಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ, ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ ಫಕತ್ತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಸಯ್ತ್ ಚಡ್ತಾವಾಂತ್ ಆಜ್ ಧೊಸ್ತಾತ್.

ಹೆಂ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂ-ವಖ್ತಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಧರ್ಮ್-ಜಾತ್ ಏಕ್ ಉಗ್ತೊ ಬಜಾರ್ ಜಾಲಾ, ಹಾಂಗಾ, ಆವಾಜ್‌ಚ್ಚ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವಿಖೊನ್ ವೆತಾ. ಬೊಬಾಟ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಳೊ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ಸಬ್ಧಾಂನಿ ಅರ್ಥ್ ನಾ, ಉತ್ರಾಂನಿ ಗಾಂಚ್ ನಾ. ಹ್ಯೇ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಖಂಯ್ಚೆ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ? ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮೂಳ್ ಅರ್ಹತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಕುರುಃ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಯ್ತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ, ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂಚೆ ಸಾಹಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬೂಕ್‌ಯೀ ಛಾಪ್ತಾತ್ ಅನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ಯೀ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಜರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅನಿ ಬನಾವಟಿ ಮಿಲಾವಟ್ ಹಕೀಗತ್ ತರ್, ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಮಿಲಾವಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ನ್ಹಯ್?

ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ನ್ಹಯ್, ವ ಪ್ರಸಾಂಚಿ ಸಜಾವಟ್ ನ್ಹಯ್. ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಹಿ ಆಂತರಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿ ಶಿವಾಯ್ ಕುರ್ಡ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಯ್. ಕವಿ ಜೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತೊ ಸಮಾಜೆಚಿಂ ಖತಾಂ ಪುಸ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಖುದ್ದ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖತ್. ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ಆಸಾಜಯ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮೂಳ್ ಅರ್ಹತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಶಾಮೌಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಮಾನವೀಯತಾ. ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸಕತ್, ಕವಿತಾ ಏಕ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ, ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್, ಕವಿತಾ ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಶಿಕಾಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವರ್ಗ್ ರಚುನ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತುನ್ ’ವ್ಹಾ.. ವ್ಹಾ..’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಹಕೀಗತೆಂತ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ತೊಪಿ ದೀವ್ನ್, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಗವ್ನ್, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೊ ಮಾನ್ ಸೊಲುನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ’ಕವಿ’ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ದುರ್ಭಾಗ್‌ಪಣಾಂತ್ ರಂಗ್-ರುಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಳ್ಕೊನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವಾಂಕ್ ಹೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ/ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಮನ್ಶಾ ಮೌಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ನೀಟ್ ಕರ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಟಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕವಿತಾ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್.

- ಸಂ.

कविता

रंग आनि रुपाचो बाजार - हो संसार. हांगासर रंगाक मात रूप देकुन तांदुळ जांव आंबिल जांव, आंबे जांव लिंबे जांव हरयेकांत आमि सोधचें जाव्नासा रंग. तशेंच बनावटि तर्‌यी अमकां जाय सजावट. देकुन आय्चे दिसांनि विख्चें दूद जांव, फळावस्तु जांव वा वख्तां - चड्ताव बनावटि. मासाच्या आंग्डेंनि विख्रि आस्च्या कुंक्डाक सय्त सुवियो तोपुन सुजय्तात वा फुगय्तात, सर्वांक लाभ करुंक आसा. आनि ह्यॆ धांव्णेंत विभाड जाता भलाय्केचो, एका तेंपाधिं फकत्त वाच्‌ल्ल्यो पिडा सय्त चड्तावांत आज धोस्तात.

हें गर्जेच्या खाणां-वख्तांनि मात्र न्हय, धर्म-जात ऎक उगतो बजार जाला, हांगा, आवाज्‌च्च संगीताच्या नांवार विखोन वेता. बोबाट्‌च्च ताळो जाला देकुन सब्धांनि अर्थ ना, उत्रांनि गांच ना. ह्यॆ परिगतेंत साहित्य खंयचे पांवडार पावलां? आज्‌काल मूळ अर्हता म्हळ्ळ्याचि कुरुः नास्तां सय्त कोणेंय कवि, साहिति जाव्येता, पत्रिकॊध्यमि जावयेता. असल्यांचे साहित मात्र न्हय, बूक्‌यी छाप्तात अनि पुरस्कार्‌यी लाभ्तात. जर बद्लावण अनि बनावटि मिलावट हकीगत तर, साहितांत मिलावट जाल्ल्यांत कितें न्हय?

पुण कविता म्हळ्यार उत्रांचि रास न्हय, व प्रसांचि सजावट न्हय. कविता ऎक जवाभ्दारि हि आंतरिक दीश्ट आस्च्यांनि मात्र समाजेक दींव्क सक्चि शिवाय कुर्ड्यांनि न्हय. कवि जो जाव्नासा तो समाजेचिं खतां पुस्चो शिवाय न्हय खुद्द समाजेक लाग्‌ल्लें खत. एका कविक आसाजय्‌च्च आस्‌ल्लि मूळ अर्हता जाव्नासा मन्शामौल्यां आनि मानवीयता. कविता ऎक सकत, कविता ऎक दिश्टावो, कविता ऎक मिसांव, कविता ऎक निरंतर शिकाप तशेंच अभिव्यक्ति. अप्लो म्हळ्ळो वर्ग रचुन त्या वर्गाक संतोस करच्याक कांय पोकोळ उत्रां गुंतुन ’व्हा.. व्हा..’ म्हळ्ळि होग्ळाप आय्कोन, हकीगतेंत कोणा कोणाक तोपि दीव्न, कोणा कोणाक नागव्न, कोणा कोणाचो मान सोलुन जाल्ले ’कवि’ न्हय. पुण दुर्भाग्‌पणांत रंग-रुपाक मात्र व्हळ्कोन सवय जाल्ल्या चड्तावांक हें दिस्चें/सम्जोंचें न्हय.

मनशा मौल्यांक, समाजेच्या वांक्ड्यांक नीट करचेदिशेन प्रामाणिक चिंताप उटयतेल्यांचिं कविता आमि हांगासर घेवन येतेल्यांव.

- सं

 

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ

ಮಾಳೊ

ಧಾಂವ್

ವಕಾಲತ್

ತುಕಾ ರಾಕೂನ್

ಕೊಂಕಣಿ

ಆಜ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್

ಆಮಿ ಗಾಯ್ರಾಂ

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್

ಉದ್ಕಾ ಥೆಂಬೊ

ಕೋಣ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್

ದಿಸಾಳೆಂ

ಮಾಳಯ್

ಎಕಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಕಥಾ

ಆಜ್ ಹಾಂವ್

ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ


ಸುಟ್ಕಾ
ಜೀಬ್ ಅನಿ ರೂಕ್


ಗಲ್ಫಾ ಗಾಡಾಂವ್
ಕುರುಕುರು ಮಾಮಾ


ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ

ಎಕಾ ಮಾಜ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ

ಚಿಟಿಚಿಟಿ ಪಾವ್ಸಾ


ಯಾದೀಂಚೆ ಸುವಾಳೆ
ಅನ್ನ್ಯಾಯ್


ಮಾತಿ
ಅಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ

ಮಾಡ್


ಪೊಟ್ಟು ನಾಣೆಂ
ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್


ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ

ಮೌನ ಆನಿ ಹಾಸು

ಸಚೇತನ


ಬಾಳ್ಪಣ್
ಝುಜ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್
ಮಠ್ವಾಸಿಚಿ ಕವಿತಾ


ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್
ಕಾಡ್ ಶಿಳಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ನಾ


ತಿ ಕೋಣಿ
ಚಿತ್ತುರಾಂತುಲಿ ಚೆಲ್ಲಿ
ರಾಕೊಲ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor
  [Archive / Links]