ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್]: ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ

ಕಾಂದಿವಲಿ (ಮುಂಬಯ್, 24 ಮಾರ್ಚ್): ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕಾಂಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಮಾರ್ಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ, ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರಾಚ್ಯಾ ’ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್’ ಕವಿತಾಜಮ್ಯಾಚೆರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬಾಯ್ ಲಿನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚ್ಯೊ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಕವಿತಾಪಾಠ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಖನಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಕಮಾನಿನ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಫುಲಂವ್ಕ್ ಯುವಜಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೇಜಯ್ ಆನಿ ತಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಎಕೆಕಾ ವಳಿಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಸಬ್ಧಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಅರ್ಥ್ ಕರುಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಲಾಭ್ಲಿ, ಆನಿ ಹಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಹೆರಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಲಾಭಾಶೆಂ ಕರಿಜಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಮ್ನೆಚಿ ಕವಿ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಬಾಯ್ ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಬಾಬ್ ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ, ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಬಾಯ್ ವಸುಧಾನ್ ಕವಿಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ಥೊಕ್ಣಾಯ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೋವ್ ನಿರಾಶೆಚೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕಣಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಎ.ಕೆ.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಯ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭುಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಎಕ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಬ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ, ವೆದಿಚೆರ್ ಬಾಬ್ ಅವ್ರೇಲಿಯುಸ್ ಪಿರೇರ್, ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು, ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ ಬಾಯ್ ಲಿನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ ’ವೆಗಿಂಚ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚಿ ಕಶಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಸುರು ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಸುಮಾರ್ ಪಾಂತೀಸ್ ಜಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

 

 

1954 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜ್ಯೂನ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಕವಿತಾಶೆತಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ. 'ಚಂವರ್' (1969), 'ವತಾಚ್ಯೊ ಸಾವಳ್ಯೊ' (1972), 'ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ರೂಕ್' (1975), 'ಪರ್ಜಳಾಚೆಂ ದಾರ್' (1986), 'ಯಮನ್' (1999), 'ಅವ್ಯಕ್ತಾಚಿಂ ಗಾಣಿಂ' (2002), ’ಸಿಂಫನೀ’ (2012), ’ಮೊಳ್ಬಾಚೆಂ ಜನೆಲ್’ (2018) ಹಾಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಯಮನ್ ಬುಕಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಏಕ್ ಬರೊ ವಾಚ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಭೋವ್ ಮಯಾಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಬಾಬ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಗೊಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.

[कविता अध्ययन]: मुंबंयत कोंकणी कवितापाठ आनी कविगोश्टी

 

कांदिवली (मुंबय, २४ मार्च): कोंकणी कवितेंचेर अध्ययन तशेंच कोंकणी बुकांची सविसतार रितीन वळोक करून दिंवच्या इराद्यान आशावादी प्रकाशनान चलंवचें कामासाळ ’कवितापाठ’ मार्च २४ तारिकेर असुप्सांव कोंकणी संघटन हांच्या मजतेन कांदिवली इगर्जेच्या इसकोलाच्या सभासालांत चल्ली. गोंयचो नाम्नेचो साहिती, साहीत अकाडेमी पुरसकार जोडपी कवी बाब माधव बोर्कराच्या ’मोळबाचें जनेल’ कविताजम्याचेर सविसतार रितीन केल्लें विशलेषण बाय लिनेट डी’सोजान सादर केलें. बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसकोन अपल्या पसंदेच्यो माधव बोर्कराच्यो कविता वाचल्यो. कवितापाठ अध्ययन लेखनाउपरांत उलयिल्लो मुखेल सयरो बाब लारेन्स डी’सोजा कमानीन ’कोंकणी भासेक मुंबंयत फुलवंक युवजण तशेंच भुर्ग्यांनी मुकार येजय आनी ती जवाभदारी व्हडिलांनी घेंवची गर्ज आसा. आज एका कवितेक कशें समजुंचें आनी कशें एकेका वळिच्या एकेका सब्धाक वेवेगळे अर्थ करुयेता म्हळ्ळ्याचेर अपुर्भायेची समजणी लाभली, आनी ही समजणी हेरांनी आपणावन हाचो फायदो कोंकणी साहित्याक, प्रत्येक जावन कवितेंक लाभाशें करिजय’ म्हळ्ळो उलो दिलो.

उपरांत नाम्नेची कवी बाय वसुधा प्रभुच्या अध्यक्ष‌पणाखाल चल‌ल्ल्या कविगोश्टिंत बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको, बाय रीटा आलबुकर्क, बाब शयलेंद्र मेहता, बाब हिलरी डी’सिलवा आनी बाब वल्ली क्वाड्रसान वांटो घेतलो. बाय वसुधान कविंची तशेंच तांच्या कवितेंची थोकणाय करून कोंकणी वावर कर्तेल्यांक लोकाचो पाटिंबो लाभाना म्हळ्ळें भोव निराशेचें तर‌यी कोंकणी जिवाळ दवर्च्या इराद्यान वावर कर्च्या सर्वांक उल्लास पाटयले. ए.के.एस. अध्यक्ष बाय हिलडा पिरेरा आनी उपाध्यक्ष बाब जेम्स डी’सोजान बाय वसुधा प्रभूक उडासाची काणीक दीवन मान केलो.

एक.के.एस. जेराल काऱ्यदर्शी बाब वलेरियन पायसान काऱ्यें चलयलें, वेदिचेर बाब अवरेलियूस पिरेर, बाय वसुधा प्रभू, बाब लारेन्स डी’सोज कमानी बाय लिनेट डी’सोज आसलीं. वल्ली क्वाड्रसान धिन्वास पाटयताना ’वेगिंच कविता बरंवची कशी’ म्हळ्ळी क्लास मुंबंयत सुरू कर्चेविशीं माहेत दिली. सुमार पांतीस जण हाजर आसलो.


- आमचो भात्मी

 

 

१९५४ इस्वेच्या ज्यून ४ तारिकेर गोयांत जल्मल्ले बाब माधव बोर्कर कोंकणिंत कविताशेतांत निरंतर वावर करून आयिल्लो कवी. 'चंवर' (१९६९), 'वताच्यो सावळ्यो' (१९७२), 'उज्वाडाचो रूक' (१९७५), 'पर्जळाचें दार' (१९८६), 'यमन' (१९९९), 'अव्यक्ताचीं गाणीं' (२००२), ’सिंफनी’ (२०१२), ’मोळबाचें जनेल’ (२०१८) हाचीं पर्गट जाल्लीं पुसतकां. यमन बुकाक साहीत अकाडेमिचो पुरसकार लाभला. एक बरो वाचपी तशेंच भोव मयामोगाळ वेक्तित्वाचो बाब माधव बोर्कर गोयांत वसती करून आसात.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
Previous Kavithapatt


News: Kavithapatt
Study: Review Article

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2018
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editorpoinnari@gmail.com
  [Archive / Links]